Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja nauczania indywidualnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja nauczania indywidualnego"— Zapis prezentacji:

1 Organizacja nauczania indywidualnego
w szkole podstawowej lub gimnazjum A tutaj będzie hand-out

2 Akty prawne: Konstytucja RP Art. 70 ust. 1
Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa.

3 Akty prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz z późn. zm.): Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności: 1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;

4 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
art. 71b. ust. 1a. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.

5 Interpretacja pojęcia:
Stan zdrowia „znacznie utrudniający lub uniemożliwiający uczęszczanie do szkoły” oznacza występowanie u ucznia takich niepełnosprawności lub (co najmniej przejściowe) występowanie takiego schorzenia, które stanowi rzeczywistą przeszkodę do uczęszczania do szkoły. (vide M. Pilch, Ustawa o systemie oświaty Komentarz, Dom wydawniczy ABC 2006, s. 544)

6 Interpretacja pojęcia:
„Znacznie utrudniającą’’ uczęszczanie do szkoły jest przeszkoda, której przezwyciężenie byłoby połączone z istotnym wysiłkiem, tak że nie można rozsądnie wymagać, aby uczeń odbywał zajęcia w normalnym trybie. (vide M. Pilch, Ustawa o systemie oświaty Komentarz, Dom wydawniczy ABC 2006, s. 544)

7 Akty prawne: ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży - Dz. U. Nr 175, poz. 1086 ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno–pedagogicznych - Dz.U. Nr 173, poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz. U. Nr 228, poz. 1487

8

9 Na podstawie orzeczenia dyrektor ustala:
zakres, miejsce, czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania, formy i zakres pomocy psychologiczno- pedagogicznej

10 Zajęcia indywidualnego nauczania mogą być organizowane odpowiednio:
przez jednego lub kilku nauczycieli szkoły, którym dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć, z tym że prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I-III szkoły podstawowej powierza się jednemu nauczycielowi; w uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole.

11 Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się
w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym, specjalnym ośrodku szkolno- wychowawczym, placówce opiekuńczo-wychowawczej.

12 W indywidualnym nauczaniu realizuje się
treści wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego, obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia

13 Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi:
dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej - od 6 do 8 godzin (realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni), dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej - od 8 do 10 godzin (w ciągu co najmniej 3 dni), dla uczniów gimnazjum - od 10 do 12 godzin (w ciągu co najmniej 3 dni).

14 Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno- pedagogicznej

15 Dyrektor Dzieciom i młodzieży objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu szkoły, w szczególności umożliwia udział w zajęciach pozalekcyjnych, uroczystościach i imprezach szkolnych.

16 Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.
Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Janusz Korczak

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Organizacja nauczania indywidualnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google