Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z MIANY W PRAWIE O ŚWIATOWYM Kuratorium Oświaty w Lublinie sierpień 2011r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z MIANY W PRAWIE O ŚWIATOWYM Kuratorium Oświaty w Lublinie sierpień 2011r."— Zapis prezentacji:

1 Z MIANY W PRAWIE O ŚWIATOWYM Kuratorium Oświaty w Lublinie sierpień 2011r.

2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U z 2010 r. Nr 186, poz.1245) W szkołach zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września a kończą się w ostatni piątek czerwca. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii RP, RR i SU, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zaj. dydakt-wych w wymiarze: SP (6 dni), G (8 dni), LO, LP, T (do 10 dni). W tych dniach szkoła ma obowiązek zoorganizowania zajęć wych-opiekuńczych (egz. zewn., dni świat religijnych, w inne dni jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły/placówki lub potrzebami środowiska lokalnego) Dyrektor podaje informację. o powyższym nauczycielom, uczniom i rodzicom w terminie do 30 września Dyrektor może w szczególnie uzasadnionych przypadkach po zasięgnięciu opinii RP,RR, SU za zgodą organu prowadzącego ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wych. pod warunkiem odpracowania tych zajęć w wyznaczone soboty

3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U z 20010 r. Nr 228, poz.1487) do dnia 31.03.2012 r. dyrektorzy szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych utworzą dla uczniów zespoły, niezwłocznie po zatwierdzeniu przez organy prowadzące arkuszy organizacji pracy szkół, dyrektorzy poinformują na piśmie rodziców uczniów o ustalonych dla uczniów formach, sposobach, okresach udzielania pomocy psychologiczno- pedagog. w roku szkolnym 2012/2013, do dnia 30.04.2012 r. dyrektorzy na podstawie zaleceń zespołu ustalą formy, sposoby i okres udzielanej pomocy od r. szk. 20012/2013 do dnia 30.09.2012r. zespoły opracują plany działań wspierających uczniów w roku szkolnym 2012/2013

4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U z 2010 roku, Nr 228, poz. 1490) § 5. 1. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej programem. 3. Program opracowuje zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej, o którym mowa w przepisach wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 3, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny

5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów … (Dz. U z 2010 r. Nr 156, poz. 1046) W § 32 dodano ust. 3 (wchodzi od 1 września 2011 roku): Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje: w części pierwszej - humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie; w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii; w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego zdawana jest na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, przy czym na poziomie podstawowym, obowiązkowa jest dla wszystkich uczniów.

6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów… Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, 2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających,; 3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, 4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 13, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających,

7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U z 2010 r. Nr 228 poz. 1492) Zmiany obejmują w szczególności dostosowanie przepisów do zmian wprowadzanych w rozporządzeniach zawierających regulacje dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz poradnictwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tj. zobowiązanie poradni do określenia w statucie zakresu współdziałania z przedszkolem, szkołą i placówką oraz zobowiązanie do określenia zadań pracowników realizowanych poza poradnią, w tym w szczególności w przedszkolu i szkole.

8 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego Zgodnie z rozporządzeniem, zajęcia wychowania fizycznego są realizowane jako zajęcia klasowo-lekcyjne lub zajęcia do wyboru przez uczniów. Zajęcia do wyboru przez uczniów realizowane będą jako zajęcia sportowe, zajęcia sprawnościowo-zdrowotne, zajęcia taneczne i aktywne formy turystyki. W rozporządzeniu określono minimalny tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, które będą mogły być realizowane jako zajęcia klasowo-lekcyjne. Wymiar ten nie może być mniejszy niż 2 godziny lekcyjne w tygodniu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów i 1 godzina lekcyjna w tygodniu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Oznacza to, że szkoła może realizować zajęcia do wyboru przez uczniów jako dwie godziny zajęć w tygodniu, jako jedną godzinę lub wcale. Realizacja nowej delegacji nie zmieniła w znaczący sposób organizacji lekcji wychowania fizycznego. Wyjątek stanowi dookreślenie prawa rodziców w podejmowaniu decyzji o wyborze zajęć przez uczniów niepełnoletnich, które wynika z uwagi zgłoszonej przez Radę Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej

9 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Rozporządzenie upoważnia organy prowadzące szkoły do zawieszenia zajęć na czas oznaczony, w przypadku gdy na danym terenie wystąpi zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych, na których termin i organizację nie mają wpływu wspomniane wyżej organy. Zagrożenie to może być związane z utrudnieniami w przemieszczaniu się uczniów między szkołą a miejscem zamieszkania lub w organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych. Proponowany przepis umożliwi samorządom miast, w których odbywać się będą takie wydarzenia jak finałowy turniej Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, zawieszenie zajęć w szkołach zlokalizowanych w bezpośredniej strefie wydarzeń sportowych. Nie oznacza to jednak możliwości zawieszenia zajęć we wszystkich szkołach, dla których organem prowadzącym jest dana jednostka samorządu terytorialnego

10 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Kuratorium Oświaty w Lublinie sierpień 2011 roku


Pobierz ppt "Z MIANY W PRAWIE O ŚWIATOWYM Kuratorium Oświaty w Lublinie sierpień 2011r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google