Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specyficzne trudności w uczeniu się

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specyficzne trudności w uczeniu się"— Zapis prezentacji:

1 Specyficzne trudności w uczeniu się
Dysleksja rozwojowa Specyficzne trudności w uczeniu się Dysleksja

2 Uczniowie ze specyficznymi potrzebami w szkole :
Uczniowie zdolni Uczniowie mający: Zaburzenia funkcji narządów ruchu Zaburzenia rozwoju mowy Upośledzenie umysłowe Zaburzenia funkcji narządów umysłu Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - Czytania i pisania DYSLEKSJA -Matematyki DYSKALKULIA -

3 CO TO JEST DYSLEKSJA DYSLEKSJA ROZWOJOWA - to zespół specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu przy co najmniej przeciętnej inteligencji, sprawnych narządach ruchu oraz zmysłach wzroku i słuchu, właściwej opiece wychowawczej i dydaktycznej Zaburzenia dyslektyczne mogą występować w formie trudności o węższym zakresie DYSORTOGRAFIA- trudności z opanowaniem poprawnej pisowni ( dziecko popełnia błędy ortograficzne mimo dobrej znajomości zasad pisowni) DYSGRAFIA- niski poziom graficzny pisma (brzydkie, koślawe litery, trudności z utrzymaniem się w linijce, litery w wyrazach nierówne) DYSKALKULIA - problemy w matematyce (niski poziom rozumowania operacyjnego, kłopoty z pojęciami abstrakcyjnymi, np. pojęciem liczby, wielkości, proporcji).

4 Ryzyko dysleksji Ryzyko dysleksji jest prawdopodobne w przypadku :
Obciążeń genetycznych-dziedziczenie Ciąży i powikłań przy porodzie Dysharmonijnego rozwoju psychomotorycznego

5 Objawy dysleksji opóźniony rozwój mowy;
mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych – dziecko słabo biega, ma kłopoty z jazdą na wrotkach, mała sprawność manualna – kłopoty z rysowaniem i pisaniem (brzydkie pismo); wadliwa wymowa, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, błędy gramatyczne; np.: (padna łagoda) trudności z różnicowaniem głosek podobnych oraz z wydzieleniem sylab, głosek ze słów i ich syntezą; trudności z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych; oburęczność; mylenie prawej i lewej ręki; trudności w czytaniu pomimo dobrej inteligencji oraz braku zaniedbania środowiskowego i dydaktycznego; trudności z opanowaniem poprawnej pisowni: pismo zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-b-d-g), liter odpowiadających głoskom zbliżonym fonetycznie, opuszczanie  liter, błędy ortograficzne pomimo znajomości zasad ortografii..

6 Objawy dysleksji Dziecko dyslektyczne: Przekręca wyrazy
Ma trudności z zapamiętywaniem np. wiersza, ale i np.dni tygodnia, nazw miesięcy, Ma trudności z liczeniem prostych zadań

7 Dysleksja a trudności występujące w nauce innych przedmiotów szkolnych
Oprócz problemów w nauce języków obcych, w których istnieje mała zgodność pisowni i dźwiękowej postaci wyrazów, osoby z dysleksją mogą również napotykać na trudności w innych przedmiotach szkolnych: matematyka – trudności z rozwiązywaniem zadań tekstowych; odczytanie i zrozumienie treści zadania, arytmetyka; mylenie cyfr podobnych graficznie, niezamierzona zmiana kolejności cyfr w liczbach, kłopot z zapamiętaniem tabliczki mnożenia, geometria; brak wyobraźni przestrzennej oraz trudności w zapamiętywaniu kształtu figur i kątów, zmiany kierunku w rysunkach historia – trudności w prawidłowym odtwarzaniu dat, chronologii wydarzeń wychowanie fizyczne – brak orientacji w schemacie własnego ciała, nieumiejętność prawidłowego wykonywania poleceń technika – kłopoty z majsterkowaniem, lepieniem, wycinaniem, szyciem inne – mogą występować trudności ze zrozumieniem dłuższych instrukcji nauczyciela na wszystkich przedmiotach.

8 Gdzie szukać pomocy? Szkoła - nauczyciel polonista
- pedagog mgr Krzysztofa Sarwa - nauczyciel terapeuta mgr Arletta Kryś PORADNIA PEDAGOGICZO -PSYCHOLOGICZNA w Ostrowie Wlkp. ul. Królowej Jadwigi 1; tel

9 Prawa ucznia z dysleksją Uczeń z dysleksją ma prawo:
do korzystania z zajęć korekcyjno- kompensacyjnych w szkole .do indywidualizacji wymagań (dodatkowy czas pracy lub materiał w mniejszych porcjach) Do wydłużonego czasu podczas pisania wszelkich sprawdzianów Do bycia ocenianym z czytania i pisania wg kryteriów dostosowanych do jego możliwości Do oceniania włożonego wysiłku a nie efektów Na lekcjach siedzieć blisko nauczyciela Do korzystania z komputera ; z książek mówionych Przystąpić do sprawdzianu kompetencji w formie i warunkach odpowiadających wymaganiom- przedłużenie czasu


Pobierz ppt "Specyficzne trudności w uczeniu się"

Podobne prezentacje


Reklamy Google