Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli
Spotkanie dla Współpraca Poradni z przedszkolami i szkołami w aspekcie zmian w systemie pomocy psychologiczno – pedagogicznej od 2011r. Spotkanie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli Wągrowiec,

2 17 listopada 2010r. Minister Edukacji Narodowej podpisała sześć rozporządzeń znajdujących się w pakiecie opisującym kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz organizację i udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Podkreślają one indywidualne podejście do dziecka potrzebującego wsparcia w rozwijaniu zdolności i zainteresowań czy pokonywaniu trudności, udzielanego jak najbliżej miejsca edukacji - w jego przedszkolu, szkole lub placówce.

3 Opublikowane rozporządzenia
Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1488). zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1492). Weszły w życie z dniem 1 lutego 2011

4 Opublikowane rozporządzenia
Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1487). Weszło w życie od dnia 1 września 2011 r. w przedszkolach, gimnazjach i placówkach, szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych oraz w oddziałach specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych, Wchodzi w życie od dnia 1 września 2012 r. w szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych

5 Opublikowane rozporządzenia
Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1490). Weszło w życie od dnia 1 września 2011 r. w przedszkolach i gimnazjach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi oraz integracyjnych Wchodzi w życie od dnia 1 września 2012 r. szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi oraz integracyjnych

6 Opublikowane rozporządzenia
Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz. U. z 2010r. nr 228, poz. 1489). Weszło w życie z dniem 1 września 2011 r., z wyjątkiem § 2 ust. 4, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r. …w szkołach ogólnodostępnych nie organizuje się oddziałów specjalnych dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

7 Opublikowane rozporządzenia
Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1491). Weszło w życie od dnia 1 września 2011 r. w przedszkolach, gimnazjach i placówkach, szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych oraz w oddziałach specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych, Wejdzie w życie od dnia 1 września 2012 r. w szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych.

8 Nowe zadania poradni wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą; współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej;

9 Nowe zadania poradni współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej; wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno- wychowawczych; udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach. § 1. ust. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1488).

10 Opinie wydawane przez poradnie
Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać opinię poradni także w innych niż określone w odrębnych przepisach sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia.

11 Opinie wydawane przez poradnie
Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w poradni informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni. Informację wydaje się na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy informacja. § 4. Rozp. MEN z dnia 17 listopada w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1488).

12 Podstawy prawne opinii wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne wg stanu prawnego na dzień 1 września 2011 r.

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach i placówkach
Zadania zespołów i tryb ich powoływania Kompetencje i zadania nauczycieli Zadania nauczycieli specjalistów Kompetencje i zadania Rad Pedagogicznych Kompetencje i zadania Dyrektora

22 Powoływanie zespołów Zespół tworzy dyrektor przedszkola, szkoły i placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy: dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii; dla ucznia, o którym mowa w § 18 ust. 2, który nie posiada orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1 - niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną. § 19. ust. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1487).

23 Zadania zespołów m.in.: zakładanie i prowadzenie karty indywidualnych potrzeb ucznia (§ 27. ust. 1 Rozp. jw.); /KIPU/ - nie zakłada się dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego opracowanie planu działań wspierających ucznia (§ 22. ust. 1-3 Rozp. jw.); /PDW/ zakłada się dla ucznia z opinią PPP, z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania i indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, na podstawie rozpoznanych potrzeb w wyniku przeprowadzonych działań w przedszkolu/szkole dokonanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (§ 5. ust. 3 Rozp. MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych) opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (§ 5. ust. 1 i 2. Rozp. jw.); /IPET/

24 Kompetencje i zadania nauczycieli
Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, szkole i placówce prowadzą działania pedagogiczne mające na celu: rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym: a) w przedszkolu – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), b) w klasach I-III szkoły podstawowej – obserwacje i testy pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, c) w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – doradztwo edukacyjno-zawodowe;

25 Kompetencje i zadania nauczycieli
rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów, niezwłoczne informowanie dyrektora szkoły o tym, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną . § 18. Rozp. MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1487). Ponadto do zadań i kompetencji nauczycieli należy na podstawie Rozp. MEN z dnia 17 listopada zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1491):

26 Kompetencje i zadania nauczycieli
indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (§ 6, ust. 1 Rozp. jw.); dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (§ 6, ust. 1a Rozp. jw.): na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, lub innej opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających (w przypadku ucznia nie posiadającego orzeczenia lub opinii).

27 Kompetencje i zadania nauczycieli
wnioskowanie o wydanie przez poradnię opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się uczniowi gimnazjum, po uzyskaniu zgody rodziców lub pełnoletniego ucznia (§ 6a, ust. 2 Rozp. jw.), - od 1 września 2011; uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej od 1 września 2012r. wnioskowanie do rady pedagogicznej o pozytywne zaopiniowanie dostosowania warunków przebiegu egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia, po uzyskaniu zgody rodziców lub pełnoletniego ucznia w przypadku uczniów, którzy byli w objęci pomocą psychologiczno- pedagogiczną w roku przystąpienia do egzaminu z uwagi na: trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej, sytuację kryzysową lub traumatyczną (§ 37, ust. 4 i 5 Rozp. jw.), w r. szk. 2011/12 dotyczy gimnazjów od r. szk. 2012/13 dotyczy szkół podstawowych

28 Zadania nauczycieli specjalistów
Rozp. MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1487). Zadania psychologa i pedagoga szkolnego (§ 29 Rozp. jw.): 1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów; 2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów; 3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

29 Zadania nauczycieli specjalistów
Zadania logopedy (§ 30 Rozp. jw.): 1) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma; 2) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem; 3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb; 4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

30 Zadania nauczycieli specjalistów
Zadania doradcy zawodowego (§ 31 ust. 1 Rozp. jw.): 1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 3) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę; 5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego.

31 Kompetencje i zadania rady pedagogicznej
opiniowanie wniosku o wydanie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się ucznia gimnazjum, od r. szk. 2011/2012; ucznia szkoły ponadgimanzjalnej od r. szk. 2012/2013 (§ 6a ust 3 Rozp. MEN z dnia 17 listopada zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1491) , opiniowanie wniosku nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem (słuchaczem) w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia (słuchacza), lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia (słuchacza) o przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do potrzeb i możliwości ucznia (§ 37 ust 4 Rozp. jw.),

32 Kompetencje i zadania rady pedagogicznej
wskazywanie sposobu lub sposobów dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów (słuchaczy spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, określonych w szczegółowej informacji dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej), (§ 37 ust 8 Rozp. jw.).

33 Kompetencje i zadania dyrektora
tworzenie zespołów (§ 19 ust 2 Rozp. MEN z dnia 17 listopada w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1487), wyznaczanie osoby koordynującej pracę zespołu (§ 19 ust 3 Rozp. jw.), ustalanie dla ucznia formy, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane (§ 21 ust 1 Rozp. jw.), informowanie na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane (§ 21 ust 2 Rozp. jw.),

34 Kompetencje i zadania dyrektora
Informowanie rodziców ucznia o terminie posiedzenia zespołu (§ 26 ust 2 Rozp. jw.), ustalenie formy, sposobów i okresów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane (§ 27 ust 2 pkt 6 Rozp. jw.), dokonanie wpisu w karcie, i podpisanie jej z zaznaczeniem daty dokonania wpisu (§ 27 ust 3 Rozp. jw.),

35 Kompetencje i zadania dyrektora
przekazanie kopii karty, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, do przedszkola, szkoły lub placówki do której uczeń został przyjęty (§ 28 ust 3 Rozp. jw.), wyznacza nauczyciela planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce (§ 31 ust 2 Rozp. jw.), Przyjmowanie i przekazanie wniosku o wydanie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej i poinformowanie o tym rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia (§ 6a ust 3 Rozp. MEN z dnia 17 listopada zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z r. nr 228, poz. 1491).

36 Kompetencje i zadania dyrektora
przyjmowanie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń (słuchacz) przystępuje do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się (§ 37 w ust. 2 Rozp. jw.),

37 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

38

39

40 Anna Wolicka dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wągrowcu


Pobierz ppt "Spotkanie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli"

Podobne prezentacje


Reklamy Google