Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dziecko dyslektyczne w szkole.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dziecko dyslektyczne w szkole."— Zapis prezentacji:

1 Dziecko dyslektyczne w szkole.
Spotkanie z Rodzicami.

2 Rozporządzenia MEN. W sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach kształcenia publicznego z dnia Wcześniejsze z w sprawie warunków i sposobu klasyfikowania, oceniania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych oraz i w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom dzieci z trudnościami w uczeniu się.

3 Formy pomocy dziecku dyslektycznemu w szkole.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie organizacji i form pracy dydaktycznej do zaleceń zawartych w opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej. Umożliwienie korzystania z zajęć korekcyjno- terapeutycznych na terenie szkoły. Dostosowanie form przeprowadzenia sprawdzianu w klasie VI do potrzeb i możliwości ucznia. Udzielenie dziecku i jego rodzicom wsparcia w pokonywaniu trudności i niepowodzeń szkolnych.

4 Opinia poradni psychologicznej.
Poradnia wydaje opinię na wniosek rodziców. Według najnowszych rozporządzeń powinna być wydana nie później niż do końca III klasy szkoły podstawowej. W opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej zawarte są informacje na temat obszarów, w których dziecko ma zaburzenia oraz propozycje pracy w domu, a także wskazówki dla nauczyciela, w jaki sposób powinien oceniać i czego może wymagać od ucznia dyslektycznego. Opinia powinna zawierać informację na temat form dostosowania warunków egzaminów i sprawdzianów do potrzeb ucznia.

5 Dziecko dyslektyczne w szkole.
Niepowodzenia szkolne przyczyniają się do niskiego poczucia własnej wartości i frustracji. Doświadczenie niepowodzeń szkolnych przez dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się prowadzi do negatywnych konsekwencji natury psychicznej.

6 Dziecko dyslektyczne w szkole.
Utrudniony kontakt z otoczeniem, grupą rówieśniczą Brak umiejętności życiowych Zaburzenia emocjonalne Nieprzystosowanie społeczne: zachowania destruktywne, antyspołeczne, buntownicze, kłamstwa, nadpobudliwość psychoruchowa, stereotypy ruchowe, ekscentryczne nawyki lub zamykanie się w sobie i izolacja Wrażliwość na swoim punkcie

7 Jak pomóc dziecku dyslektycznemu?
Pomagaj budować jego pozytywny wizerunek własnej osoby Dbaj, by nie tracił poczucia własnej wartości Unikaj porównywania do innych dzieci Podkreślaj jego sukcesy Dawaj szansę na wyróżnienie się w jakiejś dziedzinie

8 Trudności dzieci dyslektycznych na poszczególnych przedmiotach.
JĘZYK POLSKI Wolne tempo czytania i pisania, Trudności z zapamiętaniem i zrozumieniem tekstu czytanego, Niekształtne nieczytelne pismo, Trudności z uczeniem się tekstów na pamięć, Błędy ortograficzne mimo znajomości zasad pisowni Trudności z organizacją tekstu, Błędy gramatyczne.

9 Trudności dzieci dyslektycznych na poszczególnych przedmiotach.
JĘZYKI OBCE Trudności z wymawianiem i zapamiętywaniem słów, Nieprawidłowa wymowa, Trudności z rozumieniem i zapamiętaniem tekstu mówionego lub nagranego na taśmie, Trudności z zapisem wyrazów, które mają obraz graficzny odrębny od wyrazu słyszanego, Kłopoty z zapisem wyrazów w poprawnej formie gramatycznej.

10 Trudności dzieci dyslektycznych na poszczególnych przedmiotach.
MATEMATYKA Błędne zapisywanie i odczytywanie liczb wielocyfrowych, Przestawianie cyfr, Trudności z liczeniem w pamięci, Niemożność opanowania tabliczki mnożenia, Problemy z rysowaniem wykresów, rzutów figur, Trudności w posługiwaniu się schematami, diagramami, wykresami, Problem z zapisem liczb dziesiętnych, Trudności z zapamiętywaniem definicji matematycznych

11 Trudności dzieci dyslektycznych na poszczególnych przedmiotach.
MATEMATYKA Problemy z rozwiązywaniem zadań tekstowych, Mylenie indeksów dolnych i górnych, Trudności w obliczaniu objętości i powierzchni brył figur złożonych, Trudności w obliczaniu dłuższych równań i układów, pomyłki w zapisie obliczeń, pomijanie części działania, mylenie linijek, opuszczanie danego składnika, Chaotyczny zapis działań, błędy w przepisywaniu.

12 Trudności dzieci dyslektycznych na poszczególnych przedmiotach.
HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Trudności z zapamiętaniem nazw, nazwisk, dat, chronologii, Problemy z analizowaniem i czytaniem map i wykresów, Utrudnione czytanie tekstów źródłowych, Trudności ze zrozumieniem dłuższego tekstu.

13 Trudności dzieci dyslektycznych na poszczególnych przedmiotach.
BIOLOGIA Trudności z opanowaniem terminologii, Problemy z organizacją przestrzenną, schematów rysunków, trudności z zapamiętaniem i zapisem łańcuchów reakcji biochemicznych, Trudności z zapamiętaniem systematyki.

14 Trudności dzieci dyslektycznych na poszczególnych przedmiotach
CHEMIA Mylenie pojęć, Trudności z zapamiętywaniem symboli, wzorów reakcji chemicznych, Nieprawidłowe zapisywanie łańcuchów reakcji, Mylenie indeksów dolnych i górnych, Trudności z rysowaniem wzorów strukturalnych.

15 Trudności dzieci dyslektycznych na poszczególnych przedmiotach
GEOGRAFIA Trudności z posługiwaniem się mapą i skalą, Kłopoty z orientacją na mapie, trudności z określaniem kierunków geograficznych, mylenie kierunków, Mylenie pojęć i nazw geograficznych, zwłaszcza podobnie brzmiących, Trudności w obliczaniu współrzędnych, Problemy z zapisywaniem jednostek.

16 Trudności dzieci dyslektycznych na poszczególnych przedmiotach
FIZYKA Trudności z zapamiętywaniem definicji, Trudności z zapamiętywaniem wzorów i ich przekształcaniem, Kłopoty w rozwiązywaniu zadań z treścią, Problemy z zapisywaniem jednostek, Problemy z zapisem indeksów.

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. Aleksandra Nogaś


Pobierz ppt "Dziecko dyslektyczne w szkole."

Podobne prezentacje


Reklamy Google