Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblioteki pedagogiczne w roku szkolnym 2006/07 na podstawie sprawozdań z bibliotek Jadwiga Świętoń Rzeszów, 2007-12-12 Jadwiga Świętoń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblioteki pedagogiczne w roku szkolnym 2006/07 na podstawie sprawozdań z bibliotek Jadwiga Świętoń Rzeszów, 2007-12-12 Jadwiga Świętoń"— Zapis prezentacji:

1 Biblioteki pedagogiczne w roku szkolnym 2006/07 na podstawie sprawozdań z bibliotek Jadwiga Świętoń Rzeszów, 2007-12-12 Jadwiga Świętoń

2 KORZESZÓWWMWEbaza dobra: wyposażenie (dostęp do informacji) ICIM remonty, modernizacje, przeprowadzki pozyskiwanie finansów od lokalnych samorządów mała liczba nowości niepełne wykorzystanie możliwości systemu komputerowego

3 KORZESZÓWWMWE kadra pełne kwalifikacje do pracy w bibliotece pedagogicznej doskonalenie zawodowe dotyczy głównie wdrażania systemu komputerowego doskonalenie wewnętrzne (tematyka szkoleń nauczycieli – dyrektor w planie – na podstawie wniosków z nadzoru)?

4 KORZESZÓWWMWE gromadzenie 16452 wol. / 21 bibliotek = 783 *12 905 //614

5 KORZESZÓWWMWE czytelnicy Nauczyciele 22% (-1%): 14% Brzozów – 34% Krosno

6 KORZESZÓWWMWE

7

8

9 KORZESZÓWWMWE dzienne obciążenie pracownika 2005/06

10 dzienne obciążenie pracownika 2006/07

11 KORZESZÓWWMWE

12 KORZESZÓWWMWE działalność edukacyjna i kulturalna konkursy III ogólnopolski turniej poetycki O srebrne pióro Prezydenta Miasta Mielca, na exlibris i patrona PBW (Przemyśl), na exlibris (Sanok, Mielec, Leżajsk, Sędziszów) turniej jednego wiersza (Leżajsk), III ogólnopolski konkurs poetycki O kwiat azalii (Leżajsk), mitologiczny (Mielec), ekologiczny: Mnie ta ziemia od innych droższa, (Mielec),

13 KORZESZÓWWMWE spotkania z etnografem Muzeum Budownictwa Ludowego (Sanok), Sekcji Bibliotekarskiej ZNP i nauczycieli bibliotekarzy PBW dotyczące kontekstów edukacyjnych na przykładzie czasopism oraz plotki jako formy komunikacji (Rzeszów), z poezją Józefa Barana (Łańcut), autorskie (Lubaczów).

14 KORZESZÓWWMWE konferencje, warsztaty konferencja Regionalistyka jako integralna część wychowania patriotycznego - Tarnobrzeg; projekt Sytuacja literatury polskiej po 1989 roku - Przeworsk; warsztaty Elektroniczne czasopisma pedagogiczne jako element warsztatu bibliograficznego nauczyciela - Leżajsk; konferencja Rola czasopism pedagogicznych w pracy nauczyciela (Sanok); konferencja Ilustracja w książkach dla dzieci jako czynnik odbioru literatury i rozwijanie zainteresowań czytelniczych (Sanok);

15 KORZESZÓWWMWE pomoc bibliotekom szkolnym pomoc bibliotekarzom szkolnym w sprawie awansu zawodowego - Sędziszów; porady i instruktaż merytoryczny dotyczące prowadzenia dokumentacji biblioteki, inwentaryzacji zbiorów, selekcji, sporządzania bibliografii; prowadzenie Forum Nauczycieli Bibliotekarzy w Przemyślu, warsztaty Lekcje twórczości z pedagogiką zabawy - B. Wróbel doradca PCEN; wyszukiwanie i udostępnianie literatury do lekcji i na wystawki tematyczne;

16 KORZESZÓWWMWE pomoc bibliotekom szkolnym zespół samokształceniowy nauczycieli bibliotekarzy w Lubaczowie; spotkanie dla bibliotekarzy e-twinning - europejska współpraca szkół - Nisko; przekazywanie materiałów (zbiory zbędne, czasopisma); założenie bazy bibliotek i wykorzystanie poczty elektronicznej do komunikacji - Tarnobrzeg;

17 KORZESZÓWWMWE pomoc bibliotekom szkolnym konferencja Wyzwania współczesnej biblioteki - Mielec; konferencja Biblioteka przewodnikiem po świecie informacji - Leżajsk; warsztaty Bibliotekarz z pasją - Krosno; działania punktu doraźnej pomocy bibliotekarzom szkolnym - Lesko, prelekcja Zachęcanie uczniów do czytania metodą booktalkingu; pomoc przy realizacji przez SP w Hoczwi projektu Ocalmy bajkę ludową od zapomnienia - Lesko

18 KORZESZÓWWMWE inspirowanie edukacji czytelniczej i medialnej prowadzono kartotekę zagadnieniową dostosowaną do zagadnienia; zakupiono programy i poradniki do edukacji czytelniczej i medialnej; zapoznawano z warsztatem biblioteki; polecano usługi ICIM.

19 KORZESZÓWWMWE wspieranie wdn uwzględnianie potrzeb nauczycieli w gromadzeniu zbiorów

20 KORZESZÓWWMWE wnioski na 06/07 –Należy przyspieszyć proces wprowadzania zbiorów do bazy, aby jak najszybciej uruchomić wypożyczanie w systemie PROLIB. Dotyczy to bibliotek w Krośnie, Rzeszowie i Przemyślu. Analiza wskaźników uwidocznia duże zróżnicowanie w obciążeniu pracowników. Dyrektorzy powinni dokonać analizy wskaźników efektywności bibliotek, zastanowić się nad przyczynami niskich wskaźników i podjąć działania zwiększające efektywność pracy. To z kolei umożliwi szybsze tworzenie bazy OPAC i wcześniejsze uruchomienie wypożyczania.

21 KORZESZÓWWMWE wnioski –Dużym plusem działalności bibliotek jest objęcie opieką bibliotekarzy szkolnych, organizowanie warsztatów i konferencji. Biblioteki stale poszerzają zakres pomocy, szukając najlepszych sposobów. Jednak pomoc nie obejmuje wszystkich bibliotek i nie ma charakteru systemowego. –Cenna jest działalność edukacyjna i kulturalna, powinna być w miarę możliwości kontynuowana.

22 KORZESZÓWWMWE wnioski –Strony internetowe należy systematycznie aktualizować, likwidować nieaktywne elementy, treści dostosowywać do oczekiwań użytkowników. –Sprawozdania i dane statystyczne wszystkie biblioteki powinny przygotowywać wg ujednoliconego wzoru. –Każda biblioteka powinna analizować stopień realizacji planowanych zadań, formułować wnioski i wykorzystywać je w pracy.

23 KORZESZÓWWMWE wnioski na 07/08 Przemyśl: Priorytetowym zadaniem jest tworzenie komputerowej bazy danych. PBW oraz filia w Lubaczowie planuje uruchomienie wypożyczania

24 KORZESZÓWWMWE wnioski na 07/08 Tarnobrzeg: Ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie rozbudowy biblioteki. Zwiększenie powierzchni magazynowej w filiach. Wdrożenie formatu MARC21. Kształcenie użytkowników w zakresie strategii zaawansowanego wyszukiwania zbiorów. poprawa jakości usług czytelni w Stalowej Woli

25 KORZESZÓWWMWE wnioski na 07/08 Krosno: Podejmować działania, aby uatrakcyjnić ofertę biblioteki.

26 KORZESZÓWWMWE wnioski na 07/08 Rzeszów: Kontynuowanie wprowadzania zbiorów biblioteki do bazy OPAC. Ożywienie współpracy z bibliotekarzami szkolnymi (Strzyżów).

27 KORZESZÓWWMWE uwagi i wnioski –Mimo pewnego przyspieszenia tempa prac, proces wprowadzania zbiorów do bazy nie jest wystarczająco zaawansowany do uruchomienia wypożyczania w bibliotekach w Krośnie, Rzeszowie i Przemyślu. –Biblioteki prowadzą interesujące formy działalności edukacyjnej i kulturalnej. –Zauważa się bardzo różnorodne rozumienie pojęć, terminów, w związku z tym różne zadania wpisywane są w ramach wspierania wdn, inspirowania edukacji czytelniczej i medialnej, prowadzenia działalności edukacyjnej i kulturalnej. –Analiza i ocena realizacji zadań powinna być w większym stopniu wykorzystana do zadań na kolejny rok szkolny.

28 KORZESZÓWWMWE zmiany w ustawie o systemie oświaty –Bezpieczny Internet –Zadania komisji egzaminacyjnych –Kompetencje rady rodziców –Mundurki –Dyrektor stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki

29 Zmiany w Karcie Nauczyciela Eksperci, którzy nie ukończą szkolenia, zostaną skreśleni z listy z dniem 1 stycznia 2009 r. Nauczyciel pełniący obowiązki służbowe, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone. KORZESZÓWWMWE

30 Zmiany w Karcie Nauczyciela Zatrudnienie w zespołach szkół Emerytura (nie musi rozwiązywać stosunku pracy) KORZESZÓWWMWE

31 Zmiany w awansie zawodowym Dokumentacja Eksperci KORZESZÓWWMWE

32 Priorytety MEN i KO Nadzór kuratora oświaty nad wprowadzaniem i realizacją programu: Zero tolerancji dla przemocy w szkole. Diagnoza działań podjętych przez dyrektorów szkół i placówek na rzecz spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów. KORZESZÓWWMWE

33 Priorytety MEN i KO Przeprowadzenie okresowej analizy realizowania przez szkołę zadań związanych z kształceniem i promowaniem uczniów szczególnie uzdolnionych. Ocena jakości pracy szkoły w zakresie informatyzacji procesu edukacyjnego w szkołach - zastosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej (dodano 3 września 2007 r. w związku z pismem MEN DIPE-DR-5081-1/07. KORZESZÓWWMWE

34 Badania KORZESZÓWWMWE Diagnoza usług edukacyjnych świadczonych przez biblioteki Analiza sprawozdań i danych statystycznych Kontrola realizacji zadań nadzoru pedagogicznego

35

36 KORZESZÓWWMWE Biblioteki w rozwoju zawodowym nauczyciela Gromadzenie odpowiednich materiałów Wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia

37 KORZESZÓWWMWE Biblioteki w rozwoju zawodowym nauczyciela Biblioteki mogą: organizować doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek (pedagogicznych i szkolnych)

38 KORZESZÓWWMWE Biblioteki w rozwoju zawodowym nauczyciela Biblioteki mogą: organizować formy doskonalenia, w tym seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty i szkolenia uwzględniające specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć oraz dotyczące ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych nauczyciela

39 KORZESZÓWWMWE Biblioteki w rozwoju zawodowym nauczyciela § 18. 1. Formy doskonalenia, o których mowa w § 15 pkt 3, mogą organizować także (...) inne jednostki, których zadania statutowe związane są z doskonaleniem nauczycieli.

40 KORZESZÓWWMWE Biblioteki w rozwoju zawodowym nauczyciela 2. Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia wydaje się według wzoru określonego przez podmiot organizujący daną formę doskonalenia. 3. Zaświadczenie zawiera nazwę i zakres organizowanej formy doskonalenia oraz łączną liczbę godzin zrealizowanych zajęć. 4. Podmiot organizujący daną formę doskonalenia prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń.


Pobierz ppt "Biblioteki pedagogiczne w roku szkolnym 2006/07 na podstawie sprawozdań z bibliotek Jadwiga Świętoń Rzeszów, 2007-12-12 Jadwiga Świętoń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google