Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2010/2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2010/2011."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2010/2011

2 Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2010/2011 ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej pismem z dnia 18 sierpnia 2010 r. (DKOW-WNP/AS-5081-5/2010): 1. W szkołach wszytkich typów: Monitorowanie sposobu wykorzystania godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). 2. W przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach: Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego. 2

3 Organizacja nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2010/2011 Ewaluacje całościowe i problemowe w roku szkolnym 2010/2011: 1. Zakres ewaluacji problemowej: Procesy zachodzące w szkole lub placówce – 80% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym. 2. Ewaluacja całościowa – 20% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym. 3

4 Organizacja nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2010/2011 Liczba ewaluacji od 1 września do 31 grudnia 2010 r. 4 EwaluatorzyLiczba ewaluacji Ewaluatorzy szkoleni w I i II cyklu: 13 Każdy zespół ewaluatorów wykonuje co najmniej 4 ewaluacje – tylko zespoły ewaluatorów z I cyklu dokonują ewaluacji całościowej, jeśli została zaplanowana. Ewaluatorzy szkoleni w III cyklu (od września 2010 r.): 1 Każdy zespół dokonuje ewaluacji całościowej w procesie szkolenia. Razem14

5 Organizacja nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2010/2011 Liczba ewaluacji od 1 stycznia do 31 sierpnia 2011 r. 5 EwaluatorzyLiczba ewaluacji Ewaluatorzy szkoleni w I, II i III cyklu: 36 Każdy zespół wykonuje co najmniej 9 ewaluacji – ewaluacje całościowe przeprowadzają doświadczone zespoły (na podstawie wewnętrznej oceny Kuratora Oświaty). Ewaluatorzy szkoleni w IV cyklu : 3 Każdy zespół dokonuje ewaluacji całościowej w procesie szkolenia. Każdy zespół ewaluacyjny wykonuje co najmniej 2 ewaluacje problemowe. Ewaluatorzy szkoleni w V cyklu : - Każdy zespół przeprowadza ewaluację całościową w procesie szkolenia. Razem 39

6 Organizacja nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2010/2011 Kontrole planowe 1. We wszytkich typach szkół i placówek: Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego. 2. W przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach podstawowych : Prawidłowość dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i innych formach wychowania przedszkolnego. 6

7 Organizacja nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2010/2011 3. W szkołach podstawowych, gimnazjach: Prawidłowość dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach. 4. W liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych: Zgodność organizacji indywidualnego nauczania na podstawie wydanych orzeczeń z obowiązującymi przepisami prawa. 7

8 Organizacja nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2010/2011 5. W technikach dla młodzieży i zasadniczych szkołach zawodowych dla młodzieży: Prawidłowość dopuszczania do użytku w publicznym technikum dla młodzieży i publicznej szkole zawodowej dla młodzieży programów nauczania dla zawodu. 6. W poradniach psychologiczno – pedagogicznych: Zgodność wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych z obowiązującymi przepisami prawa. 8

9 Organizacja nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2010/2011 7. W placówkach doskonalenia nauczycieli: Przestrzeganie przez niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli przepisów prawa w zakresie planowania pracy i sprawozdawczości oraz zgodności danych zawartych we wpisie do ewidencji ze stanem faktycznym. 8. W bursach: Zgodność organizacji pracy bursy z obowiązującymi przepisami prawa. 9. W domach wczasów dziecięcych: Zgodność dokumentacji przebiegu działalności dydaktyczno – wychowawczej prowadzonej w domu wczasów dziecięcych z przepisami prawa. 9

10 Organizacja nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2010/2011 Kontrolami planowymi w roku szkolnym 2010/2011 objętych zostanie: 10 % szkół i placówek samodzielnych 10 % szkół i placówek funkcjonujących w zespołach 10

11 Organizacja nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2010/2011 Ważne terminy: Lubuski Kurator Oświaty podaje do publicznej wiadomości Planu Nadzoru Pedagogicznego do dnia 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przeprowadzona ewaluacja lub kontrola. Lubuski Kurator Oświaty zawiadamia dyrektora szkoły lub placówki oraz organ prowadzący szkołę lub placówkę o zamiarze: 1) planowej ewaluacji zewnętrznej i jej zakresie – w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem ewaluacji, 2) planowej kontroli i jej tematyce - w terminie 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kontroli. Dyrektor szkoły lub placówki publicznej: 1) przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego – do dnia 31 sierpnia każdego roku, 2) opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. 11


Pobierz ppt "Organizacja nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2010/2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google