Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego nad placówkami doskonalenia nauczycieli i pedagogicznymi bibliotekami w roku szkolnym 2008/2009 Kuratorium Oświaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie nadzoru pedagogicznego nad placówkami doskonalenia nauczycieli i pedagogicznymi bibliotekami w roku szkolnym 2008/2009 Kuratorium Oświaty."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego nad placówkami doskonalenia nauczycieli i pedagogicznymi bibliotekami w roku szkolnym 2008/2009 Kuratorium Oświaty w Gdańsku

2 Placówki doskonalenia nauczycieli 1.Placówki prawidłowo realizują zadania statutowe. 2.Dokumentacja dotycząca przebiegu procesu doskonalenia jest prowadzona przez placówki poprawnie. 3.Dyrektorzy publicznych placówek sprawują nadzór pedagogiczny zgodnie z przepisami prawa i prowadzą stosowną dokumentację. 4.Dyrektorzy części placówek niepublicznych również pełnią nadzór pedagogiczny. 5.Placówki prowadzą badania potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli. 6.Ofertę edukacyjną placówki budują na podstawie wniosków z ewaluacji wewnętrznej prowadzonych kursów i szkoleń oraz wyników badań. Wizytacje - wnioski:

3 7.W ofercie edukacyjnej uwzględniane są priorytety Ministra Edukacji Narodowej i Pomorskiego Kuratora Oświaty. 8.Publiczne placówki we współpracy ze szkołami oraz z organami prowadzącymi szkoły i placówki realizują programy mające na celu podnoszenie wyników egzaminów zewnętrznych. 9.Placówki współpracują z jednostkami samorządów terytorialnych, m.in. realizując liczne przedsięwzięcia i programy dla środowiska lokalnego. 10.Baza dydaktyczna placówek zapewnia prawidłową realizację zadań statutowych oraz zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy pracownikom i szkolącym się nauczycielom. Placówki doskonalenia nauczycieli Wizytacje - wnioski:

4 Wizytacje – wydane zalecenia dotyczyły: 1.Nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji potwierdzającej realizację form doskonalenia nauczycieli, zgodnie z wymogami zawartymi w § 4 rozporządzenia z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31 poz. 216). 2.Nieprawidłowości w statutach, wymagające najczęściej dostosowania zapisów do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Placówki doskonalenia nauczycieli

5 1.Kadra pedagogiczna zatrudniona w filiach publicznych bibliotek wojewódzkich posiada wymagane kwalifikacje oraz duży dorobek zawodowy wsparty na stałym doskonaleniu swojej wiedzy i umiejętności. 2.Filie bibliotek posiadają estetyczną, funkcjonalną bazę służącą zarówno czytelnikom, jak i pracownikom biblioteki. 3.Gromadzenie i udostępnian i e zbiorów czytelnikom prowadzone jest z wykorzystaniem komputera i Internetu, a ponadto wdrażany jest program Pomorska Biblioteka Cyfrowa. Pedagogiczne Biblioteki Wojewódzkie - Filie Kontrole – wnioski:

6 4.Filie bibliotek pedagogicznych są otwarte na wszelkiego rodzaju współpracę ze szkołami i wspomagają nauczycieli w podnoszeniu jakości nauczania, a nauczycieli bibliotekarzy w zakresie warsztatu metodycznego, ujmując jednocześnie w swoich działaniach priorytety MEN i KO. 5.Filie bibliotek pedagogicznych pełnią rolę ośrodków kulturotwórczych w środowisku. Wnoszą duży wkład w podnoszenie kwalifikacji i rozwój zawodowy wielu pokoleń mieszkańców zarówno pedagogów, jak i innych doskonalących się osób. 6.Dużym osiągnięciem bibliotek w środowisku jest podejmowanie działań we współpracy z różnorodnymi podmiotami, w tym z władzami lokalnymi. Pedagogiczne Biblioteki Wojewódzkie - Filie Kontrole – wnioski:

7 Kursy kwalifikacyjne 1.Nieprowadzenie pełnej dokumentacji kursu i nieuzupełnianie na bieżąco dokumentacji dotyczącej realizacji zajęć – listy obecności, dzienniki zajęć. 2.Przyjmowanie na kursy pedagogiczne dla czynnych zawodowo nauczycieli osób niezatrudnionych w szkole, a tym samym niemogących realizować praktyki. 3.Niezgodność dokumentacji kursów przechowywanej w placówce z dokumentacją dołączoną wcześniej do wniosków przedłożonych Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty w celu uzyskania zgody na ich prowadzenie. 4.Nieprzesyłanie do Pomorskiego Kuratora Oświaty uaktualnionej listy uczestników po zamknięciu naboru na kurs. 5.Nieinformowanie Kuratora o zaistniałych zmianach w organizacji i przebiegu kursu (termin realizacji, kadra prowadząca, uczestnicy). 6.Odbywanie praktyk przez uczestników kursu w placówce, w której ma miejsce zatrudnienie – dotyczy uczestników kursu dla oświatowej kadry kierowniczej. Kontrole – najczęstsze uchybienia:

8 Badanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego 1.Praca z uczniem zagrożonym niskimi osiągnięciami edukacyjnymi. 2.Budowanie pozytywnych relacji uczeń- nauczyciel oraz uczeń-uczeń. 3.Pozyskiwanie funduszy unijnych na realizację działań edukacyjnych i wychowawczych w szkole. 4.Przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole. 5.Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Wyniki – obszary tematyczne:

9 Badanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego 6.Praca nauczyciela wychowawcy. 7.Praca z uczniem osiągającym wysokie wyniki. 8.Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych i organizacja pomocy uczniom. 9.Diagnoza trudności wychowawczych i sposoby radzenia sobie z nimi (tworzenie programów wychowawczych). 10.Zapobieganie wypaleniu zawodowemu. Wyniki – obszary tematyczne

10 Wojewódzkie zadania edukacyjne w 2008 r. Realizacja szkoleń przebiegała zgodnie z zamówieniem z następującymi wyjątkami: nie na wszystkie kursy i konferencje dokonano pełnego naboru, nie na wszystkie kursy i konferencje dokonano pełnego naboru, kadra realizująca zajęcia w kilku przypadkach nie była zgodna z wykazem, kadra realizująca zajęcia w kilku przypadkach nie była zgodna z wykazem, w kilku przypadkach dokonano zmiany miejsca realizacji kursu. w kilku przypadkach dokonano zmiany miejsca realizacji kursu. Kontrola – wnioski:

11 Wojewódzkie zadania edukacyjne w 2008 r. 1)dobrze przygotowana i kompetentna kadra realizująca szkolenia, 2)trafność podejmowanej tematyki szkoleń, 3)aktywizujące formy i metody pracy, 4)przydatne do wykorzystania w szkole materiały, 5)efektywnie wykorzystany czas, 6)możliwość zdobycia wiedzy i nowych umiejętności, 7)sporadycznie występujące przypadki niezadowolenia z warunków lokalowych i proponowanych terminów zajęć, 8)zbyt krótki czas realizacji zajęć dla niektórych tematów. Ocena kursów – opinie nauczycieli:

12 Wojewódzkie zadania edukacyjne Rok Liczba szkoleń/konferencji Liczba uczestniczących nauczycieli 2007 18 kursów 2429 6 konferencji 6 konferencji1375 2008 26 kursów 2507 7 konferencji 1600

13 Doradztwo metodyczne

14

15

16

17

18 1.warsztatu/metod pracy 2.krótkich/doraźnych konsultacji 3.podejmowania działań innowacyjnych 4.prawa oświatowego 5.diagnozy i analizy umiejętności ucznia 6.analizy wyników nauczania/egzaminów zewnętrznych 7.planowania pracy dydaktycznej 8.organizacji WDN w szkole 9.opracowania dokumentacji szkolnej

19 Doradztwo metodyczne

20 Ważniejsze rekomendacje w zakresie działań wspierających nauczycieli w roku szkolnym 2009/2010 1.Nowa podstawa programowa: przygotowywanie i wdrożenie programów nauczania, przygotowywanie i wdrożenie programów nauczania, metody nauczania z zakresu określonego przedmiotu, metody nauczania z zakresu określonego przedmiotu, przygotowanie i wdrożenie materiałów metodycznych, przygotowanie i wdrożenie materiałów metodycznych, dobór podręczników. dobór podręczników. 2.Praca z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 3.Poprawa stanu doradztwa metodycznego.

21 Ważniejsze zadania nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010 Kontrole : kursów kwalifikacyjnych w zakresie zgodności ich realizacji z przepisami prawa kwalifikacji kadry dydaktycznej Badania: potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia Wspomaganie Upowszechnianie przykładów dobrych praktyk z zakresu działań podejmowanych przez placówki i biblioteki służących podnoszeniu jakości edukacji.


Pobierz ppt "Podsumowanie nadzoru pedagogicznego nad placówkami doskonalenia nauczycieli i pedagogicznymi bibliotekami w roku szkolnym 2008/2009 Kuratorium Oświaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google