Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacyjna Gospodarka, Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacyjna Gospodarka, Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym"— Zapis prezentacji:

1 Innowacyjna Gospodarka, Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym działanie Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji                                                                                                                                                                                                                                                             Warszawa, czerwiec 2013 r.

2 ROZLICZANIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ
Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji ROZLICZANIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

3 dostępny jest na stronie:
Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Wniosek o płatność dostępny jest na stronie: w zakładce: dokumenty i wytyczne wzory dokumentów generator wniosków o płatność

4 Krok pierwszy instalacja generatora
Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Krok pierwszy instalacja generatora Krok drugi weryfikacja aktualnej wersji generatora Krok trzeci zapoznanie się z Instrukcją wypełniania wniosków o płatność

5 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach POIG
Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach POIG dostępna jest w Generatorze Wniosków o Płatność w zakładce „Pomoc”

6 Wniosek beneficjenta o płatność
Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Wniosek beneficjenta o płatność

7 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie
Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Wniosek za okres do ……. (data zapłaty ostatniego z dokumentów księgowych, mieszcząca się w okresie kwalifikowalności wydatków) Dane beneficjenta Numer rachunku bankowego zgodny z umową o dofinansowanie, w przypadku zmiany należy o tym pisemnie poinformować Instytucję Wdrażającą Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki 4a. Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

8 Numer projektu: WND-POIG.06.05.02-00- …….
Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Nazwa projektu: „ ... ” Numer projektu: WND-POIG ……. Umowa/decyzja o dofinansowanie: (nr umowy lub ostatniego aneksu do umowy) Informacje przedstawiane w powyższych punktach muszą być zgodne z Umową o dofinansowanie realizowanego projektu

9 Poddziałanie 6.5.2. PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji
8. Płatność: - pośrednia – obejmuje wydatki kwalifikowane poniesione po każdym działaniu promocyjnym, w jakim Beneficjent bierze udział, oprócz ostatniego działania; - końcowa – obejmuje wydatki kwalifikowane poniesione w ramach ostatniego działania w Projekcie. Przekazanie płatności końcowej następuje pod warunkiem zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego.

10 8a. Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem
Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji 8a. Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem (wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane w ramach danego działania, którego dotyczy wniosek) Kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem (zgodna z sumą wydatków kwalifikowanych z pkt 11 i 13 wniosku o płatność oraz zestawienia dokumentów księgowych) 10. Wnioskowana kwota – stanowi maksymalnie 75 % wydatków kwalifikowanych wskazanych w pkt 9 wniosku o płatność. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (wypełnia się wg posiadanych faktur) 12. Uzyskany dochód – Nie dotyczy poddziałania POIG

11 Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Informacja finansowa dotycząca wniosku Nr dokumentu Nr księgowy lub ewidencyjny Data wystawienia dokumentu Data zapłaty Nazwa towaru lub usługi Kwota dokumentu brutto Kwota dokumentu netto Kwota wydatków kwalifikowanych W tym VAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12/2012 123 szkolenie 3.000,00 2.439,02 0,00 razem

12 Poddziałanie 6.5.2. PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji
13. Postęp rzeczowo-finansowy realizacji projektu Zadania/cele złożone w umowie/decyzji Stan realizacji Wydatki przypisane zadaniom/celom określonym w aktualnym harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy/decyzji o dofinansowanie Wydatki od początku realizacji projektu Wydatki objęte bieżącym wnioskiem % realizacji ogółem kwalifikowane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Powierzchnia wystawiennicza – Działanie 3.1 zrealizowano 24 600,00 20 000,00 18 450,00 15 000,00 0,00 75 % Materiały reklamowe –Działanie 3.2 1 230,00 1 000,00 3 690,00 3 000,00 300 % Razem 25 830,00 21 000,00 22 140,00 18 000,00 85,71 %

13 Poddziałanie 6.5.2. PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji
Postęp rzeczowo-finansowy realizacji Projektu – należy wypełnić zgodnie z zaplanowanymi kategoriami i wartościami wydatków przedstawionymi w pkt 13 Wniosku o dofinansowanie, tj.:  Zadania/cele złożone w umowie/decyzji o dofinansowanie – należy podać wszystkie kategorie wydatków z pkt 13 wniosku o dofinansowanie.  Stan realizacji – należy wpisać „zrealizowano” bądź w przypadku zadań, wydatków które nie zostały poniesiony należy wpisać „niezrealizowano”. Wydatki przypisane zadaniom/celom określonym w aktualnym harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy/decyzji o dofinansowaniu – należy podać kwoty ogółem i kwalifikowane podane w pkt 13 wniosku o dofinansowanie. Wydatki od początku realizacji projektu – należy wpisać faktycznie poniesione już wydatki związane z realizacją projektu, przypisane do szczególnych zadań.  Wydatki objęte bieżącym wnioskiem - należy wpisać faktycznie poniesione wydatki związane z realizacją projektu, przypisane do poszczególnych zadań, o dofinansowanie jakich Beneficjent ubiega się w bieżącym wniosku o płatność.

14 10 % przesunięcia kwot Przesunięcia kwot pomiędzy poszczególnymi rodzajami wydatków kwalifikowanych możliwe są do 10 % wartości kwoty wydatku, z którego następuje przesunięcie, bez względu na poziom wzrostu wydatku do którego następuje przesunięcie. Przesunięcia do 10 % wymagają jedynie pisemnego poinformowania Instytucji Wdrażającej w piśmie przekazującym wniosek o płatność, nie wymagają formy aneksu do umowy o dofinansowanie.

15 10 % przesunięcia kwot rodzaj wydatku koszty zakładane
koszty poniesione powierzchnia wystawiennicza 20 000,00 15 000,00 materiały reklamowe 1 000,00 3 000,00 Zaoszczędzone 10 % na powierzchni wystawienniczej, tj ,00 zł można było przesunąć do materiałów reklamowych, których faktyczna wartość wyniosła ,00 zł i przewyższała wartość zakładaną.

16 - wskaźniki produktu – należy wybrać opcję wskaźniki indywidualne
Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji 14. Planowany przebieg rzeczowy realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku – dotyczy zadań, działań jakie Beneficjent planuje podjąć w ramach realizowanego Projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność. 15. Wskaźniki realizacji projektu – Beneficjent wpisuje tu wskaźniki podane we wniosku o dofinansowanie projektu: - wskaźniki produktu – należy wybrać opcję wskaźniki indywidualne - wskaźniki rezultatu – wypełniany tylko dla wniosku o płatność końcową 16. Informacja na temat problemów napotkanych w trakcie realizacji projektu, zadań planowanych, a niezrealizowanych w okresie objętym wnioskiem, oraz przyczyn ewentualnego nieosiągnięcia zakładanego w projekcie poziomu wskaźników.

17 17. Harmonogram wydatków na kolejne kwartały
Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji 17. Harmonogram wydatków na kolejne kwartały (kwoty planowanych wydatków kwalifikowanych w ramach działań realizowanych w 4 kolejnych kwartałach) 18. Informacja o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych – należy wybrać tak lub nie. W przypadku wyboru odpowiedzi nie należy ją uzasadnić. 19. Informacja na temat promocji projektu – należy zamieścić opis działań podjętych przez Beneficjenta w celu informowania o udziale w Programie i o współfinansowaniu Projektu ze środków EFRR. Opisać, czy np. na stoisku wystawienniczym, materiałach reklamowych i promocyjnych oraz na stronie internetowej Beneficjenta znajdowały się odpowiednie hasła i logotypy informujące o współfinansowaniu Projektu z EFRR.

18 20. Oświadczenie Beneficjenta
Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji 20. Oświadczenie Beneficjenta Beneficjent oświadcza czy ma prawną możliwość odzyskania lub odliczenia podatku VAT. Informacja powinna być zbieżna z wnioskiem o dofinansowanie. 21. Załączniki do wniosku: zestawienie dokumentów księgowych, którego wzór stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie Instytucja Wdrażająca zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie może także poprosić Beneficjenta o przedłożenie dokumentów księgowych (faktur, potwierdzenia dokonania płatności).

19 Poddziałanie 6.5.2. PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji
Zestawienie dokumentów księgowych – tabela obejmuje tylko jedno działanie w projekcie, którego dotyczy wniosek o płatność LP. zadanie/ cele zgłoszone we wniosku o dofinansowanie nr dokumentu nazwa wystawcy dokumentu NIP wystawcy dokumentu nr księgowy lub ewidencyjny data wystawienia dokumentu data zapłaty nazwa towaru lub usługi kwota dokumentu brutto kwota dokumentu netto kwota wydatków kwalifikowanych w tym VAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Powierzchnia wystawiennicza 12/12 Xyz 123456 321 Targi 18 450 15 000 0,00 Materiały reklamowe xyz 3 690 3 000 RAZEM 22 140 18 000

20 Poddziałanie 6.5.2. PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji
Każdy oryginał dokumentu księgowego (fakturę, rachunek itp.) należy opisać wskazując następujące informacje: nazwa (tytuł) projektu wynikający z umowy o dofinansowanie; data zawarcia i numer umowy o dofinansowanie; opis związku wydatku z umową o dofinansowanie – należy zaznaczyć w opisie faktury, do której z kategorii wydatków zatwierdzonych w umowie o dofinansowanie odnosi się wydatek dokumentowany fakturą; informacja o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR – tj. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; dekretacja oraz nr księgowy dokumentu; informacja o poprawności formalnej i merytorycznej; adnotacja o sposobie zapłaty (jeżeli nie wynika to z dokumentu). Na fakturach wyrażonych w walutach obcych należy dodatkowo podać kurs waluty z dnia dokonania płatności za fakturę

21 Faktury w walutach obcych
Faktury wyrażone w walutach obcych przeliczamy przy zastosowaniu kursu ustalonego przez bank realizujący płatność w dniu dokonania zapłaty. Jeżeli płatność jest realizowana w transzach, stosuje się kurs ustalony przez bank dla każdej z transz.

22 Limity na nocleg Wartość wydatków kwalifikowanych dotyczących noclegu przedsiębiorcy w związku z udziałem w targach lub misji gospodarczej nie może przekroczyć ustalonego limitu, tj.: dla działań promujących odbywających się do dnia 28 lutego 2012 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z późn. zm.) dla działań promujących odbywających się od dnia 1 marca 2013 r. obowiązują nowe limity za nocleg, zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

23 Limity za nocleg cd. W sytuacji, w której wartość wydatku za nocleg przewyższa ustalony limit, za wydatek kwalifikowany można uznać jedynie jego wysokość do ustalonego limitu. Dopiero od tej kwoty liczone jest dofinansowanie (75 % wydatku kwalifikowanego). Pozostała różnica w wysokości tych kosztów stanowi wydatek niekwalifikujący się do refundacji, który powinien zostać pokryty ze środków Beneficjenta.

24 Przygotowany Wniosek o płatność wraz z Zestawieniem dokumentów księgowych należy przesłać na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Instytucję Wdrażającą, do akceptacji. Po akceptacji wniosku przez IW, należy złożyć wersję papierową wraz z wersją elektroniczną i Zestawieniem dokumentów księgowych na adres Ministerstwa Gospodarki.

25 Departament Wdrażania Programów Operacyjnych Ministerstwo Gospodarki
Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa Tel: Fax:                                                                                                                                                                                                                                                            


Pobierz ppt "Innowacyjna Gospodarka, Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google