Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji KRYTERIA OCENY Poddziałanie 6.5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Poznań,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji KRYTERIA OCENY Poddziałanie 6.5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Poznań,"— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji KRYTERIA OCENY Poddziałanie 6.5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Poznań, luty 2012r.

2 Poddziałanie 6.5.2 PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Wniosek o dofinansowanie oceniany jest pod względem spełnienia kryteriów: formalnych (punktacja 0-1) merytorycznych obligatoryjnych (punktacja 0-1) merytorycznych fakultatywnych (punktacja 0-25)

3 Warunkiem otrzymania rekomendacji Komisji Konkursowej do dofinansowania jest: -Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych i merytorycznych obligatoryjnych oraz -Uzyskanie minimum 2 pkt w zakresie kryteriów merytorycznych fakultatywnych Poddziałanie 6.5.2 PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

4 Wymogi formalne – wniosek: Złożenie wniosku we właściwej instytucji Złożenie wniosku w ramach właściwego poddziałania Złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów Kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania Wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją

5 Poddziałanie 6.5.2 PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Wymogi formalne – wnioskodawca: Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania; Wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

6 Poddziałanie 6.5.2 PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Wymogi formalne – projekt: Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy) Realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (zgodnie z deklaracją wnioskodawcy) Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG (jeśli dotyczy)

7 Poddziałanie 6.5.2 PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Kryteria formalne specyficzne (punktacja 0-1): Okres realizacji projektu nie wykracza poza ramy czasowe branżowego programu promocji Wnioskodawca zgłosił udział w branżowym programie promocji

8 Poddziałanie 6.5.2 PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Kryteria merytoryczne obligatoryjne: Projekt jest zgodny z zakresem i celami poddziałania 6.5.2 POIG Wskaźniki produktu i rezultatu są: - obiektywnie weryfikowalne, - odzwierciedlają założone cele projektu, - adekwatne do danego rodzaju produktu Planowane wydatki są uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu oraz celów podziałania Wnioskodawca posiada zasoby umożliwiające rozwój eksportu

9 Poddziałanie 6.5.2 PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Kryteria merytoryczne obligatoryjne specyficzne dla projektów dotyczących udziału w branżowym programie promocji: Wnioskodawca zobowiązał się do udziału w działaniach promujących, stanowiących co najmniej 50 % liczby działań przeznaczonych dla przedsiębiorców w branżowym programie promocji Prowadzona przez wnioskodawcę działalność określona według kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) lub Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD) mieści się w katalogu rodzajów działalności gospodarczej określonym w branżowym programie promocji Projekt jest spójny z działaniami promującymi, opisanymi w branżowym programie promocji

10 Poddziałanie 6.5.2 PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Kryteria merytoryczne obligatoryjne specyficzne dla projektów dotyczących udziału w branżowym programie promocji c.d.: Towary lub usługi danego rodzaju są lub będą produkowane lub sprzedawane przez przedsiębiorcę mieszczą się w katalogu, określonym w branżowym programie promocji Działania promujące w ramach projektu nie wykraczają poza terminy określone w branżowym programie promocji Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu jest czytelny, szczegółowy i realny do wykonania.

11 Poddziałanie 6.5.2 PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Kryteria merytoryczne fakultatywne (punktacja 0-25): Wnioskodawca w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia posiadał udział eksportu w całkowitej sprzedaży przekraczający 30 % 31-50% - 3 pkt 51-70% - 5 pkt 71% < - 7 pkt Wnioskodawca posiada strategię rozwoju eksportu – 2 pkt

12 Poddziałanie 6.5.2 PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Kryteria merytoryczne fakultatywne (punktacja 0-25): Wnioskodawca prowadzi, współpracuje lub finansuje badania i rozwój produktów lub usług, które są/będą stanowiły przedmiot eksportu - prowadzenie własnej działalności B+R – 5 pkt - współpraca z dwoma lub więcej podmiotami – 3 pkt - współpraca z jednym podmiotem – 2 pkt - finansowanie działalności B+R – 1 pkt

13 Poddziałanie 6.5.2 PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Kryteria merytoryczne fakultatywne (punktacja 0-25): Wnioskodawca lub podmiot mający co najmniej 51% udziałów lub akcji w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy posiada na produkt będący przedmiotem obecnego lub planowanego eksportu: - patent na wynalazek – 5 pkt, - prawo z rejestracji topografii układów scalonych – 5 pkt, - prawo ochronne na wzór użytkowy – 3 pkt, - prawo używania oznaczenia geograficznego – 3 pkt, - prawo z rejestracji wzoru przemysłowego – 2 pkt

14 Poddziałanie 6.5.2 PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Kryteria merytoryczne fakultatywne (punktacja 0-25): Wnioskodawca posiada: - akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 lub inne certyfikaty branżowe zawierające w sobie wymagania normy ISO 9001 lub, - akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS 18001 lub PN-N-18001, lub, - akredytowany certyfikat Systemu zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 lub rozporządzeniem EMAS. Po 2 pkt za ww. certyfikaty – maksymalnie 6 pkt

15 Poddziałanie 6.5.2 PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Kryteria rozstrzygające: Kryterium rozstrzygające I stopnia: Udział wydatków na działalność B+R w działalności gospodarczej wnioskodawcy. Kryterium rozstrzygające II stopnia: Udział eksportu w całkowitej sprzedaży w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie.

16 Kontakt Instytucja Wdrażająca Departament Wdrażania Programów Operacyjnych Kontakt Wydział Przyjmowania i Oceny Wniosku Tel.: 22 693-56-90 Faks.: 22 693-40-55 Email: 652.poig@mg.gov.pl Adres Ministerstwo Gospodarki Plac Trzech Krzyży 3/5 Poddziałanie 6.5.2 PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

17 Poddziałanie 6.5.2 PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji KRYTERIA OCENY Poddziałanie 6.5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Poznań,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google