Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Wydział Finansów i Budżetu MUW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Wydział Finansów i Budżetu MUW."— Zapis prezentacji:

1

2 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Wydział Finansów i Budżetu MUW

3 Formy płatności Płatność zaliczkowa Płatność okresowa Płatność salda końcowego Wydział Finansów i Budżetu

4 Weryfikacja finansowa wniosków o płatność 1. Identyfikacja projektu, którego dotyczy wniosek o płatność, 2. Sprawdzenie kompletności i poprawności dokumentacji, 3. Zgodność z planem finansowym: Czy wnioskowana kwota refundacji jest zgodna ze zaktualizowanym harmonogramem płatności, Czy nie spowoduje przekroczenia limitu finansowego wynikającego z umowy dofinansowania,

5 Weryfikacja finansowa wniosków o płatność Czy prawidłowo została obliczona kwota otrzymanych płatności, Czy numer rachunku bankowego na który należy dokonać płatności jest zgodny z rachunkiem wskazanym w umowie dofinansowania, Czy prawidłowo została wypełniona tabela dotycząca źródeł finansowania, Czy numer rachunku wskazany na przelewie jest zgodny z numerem na fakturze, Czy zostało wniesione zabezpieczenie do umowy dofinansowania,

6 Weryfikacja finansowa wniosków o płatność Poprawność klasyfikacji budżetowej oraz opis źródeł finansowania na fakturze, Czy wnioskowana kwota jest wyliczona zgodnie z określoną w umowie o dofinansowanie projektu wysokością procentowego udziału środków pochodzących z poszczególnych źródeł finansowania, Czy nie miała miejsca nadpłata środków, Czy Beneficjent nie ma przypisanych kwot do zwrotu.

7 Weryfikacja finansowa wniosków o płatność Jeśli wniosek i/lub towarzysząca dokumentacja są niepoprawne lub budzą wątpliwości: zostają zwrócone do Beneficjenta w celu uzupełnienia bądź korekty, zostają poprawione przez urzędnika sprawdzającego na podstawie pisemnych wyjaśnień Beneficjenta Poprawny wniosek wraz z kompletem dokumentów przekazywany jest do Głównego Księgowego, który potwierdza jego prawidłowość pod względem finansowym.

8 Płatności na rzecz beneficjenta końcowego Jeśli środki są dostępne na podstawie zweryfikowanego wniosku o płatność sporządzana jest dyspozycja przelewu środków z rachunku Instytucji Pośredniczącej oraz polecenie przelewu środków na rachunek Beneficjenta końcowego Informacja o wynikach weryfikacji wniosku oraz dokonanej płatności jest przekazywana do BZFE oraz Beneficjenta Wniosek o płatność końcową – po podpisaniu informacji pokontrolnej

9 Wnioskowanie o środki z rezerwy celowej budżetu państwa (MGiP) – Priorytet III Zapotrzebowanie sporządzane przez Beneficjenta musi być zgodne z harmonogramem płatności dla projektu opartym na: danych zawartych w punkcie Planowane wydatki w ramach projektu we wniosku aplikacyjnym, na aktualnym harmonogramie płatności dołączanym do wniosku o płatność W uzasadnieniu należy wskazać jaki harmonogram stanowi podstawę do oszacowania zapotrzebowania

10 Współfinansowanie ze środków MGiP Beneficjenta Końcowego na współfinansowanie Wojewoda Ministerstwo Gospodarki i Pracy Ministerstwo Finansów decyzja

11 Współfinansowanie ze środków MGiP – obieg środków Ministerstwo Finansów Wojewoda Beneficjent Końcowy w terminie wskazanym w umowie do wysokości poniesionych i udokumentowanych kosztów

12 Rezerwa celowa Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych kwoty, które nie zostały wykorzystane w danym roku budżetowym mogą zostać uznane jako niewygasające z upływem roku budżetowego

13 Kontrola finansowa na miejscu Czy nie zachodzi przypadek nakładania się pomocy, Czy środki na finansowanie projektu gromadzone są i wypłacane z rachunku bankowego wskazanego w umowie, Czy wprowadzono do budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje pochodzące z funduszy strukturalnych oraz z budżetu państwa (uchwały budżetowe/ plany finansowe), Czy poniesione wydatki zaewidencjonowano w odrębnym systemie księgowym oraz czy zapisy księgowe wynikają z przedstawionych dowodów,

14 Kontrola finansowa na miejscu Czy zastosowano właściwą klasyfikację wydatków, Czy została zachowana właściwa proporcja źródeł finansowania, Czy faktury/inne dokumenty o równorzędnej wartości dowodowej zostały zapłacone zgodnie z wyciągami bankowymi.

15

16 KONTAKT Oddział Obsługi Finansowej Funduszy Europejskich Wydział Finansów i Budżetu Tel. (12) 6160 324 bfra@malopolska.uw.gov.pl


Pobierz ppt "Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Wydział Finansów i Budżetu MUW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google