Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200901.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200901."— Zapis prezentacji:

1 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200901

2 Katalog wskaźników obowiązkowych w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Znajduje się na stronie : http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/wzorydokumentow/strony/ wzorydokumentow.aspx Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200902

3 Rodzaje Wskaźników: Wskaźnik produktu: Pokazuje postęp realizacji przedsięwzięcia; mierzony jest w sztukach lub innych jednostkach rzeczowych lub finansowych (m², km,); odnosi się do produktów materialnych i usług, które otrzymuje/wytwarza beneficjent w trakcie realizacji projektu, przy wykorzystaniu zaangażowanych zasobów. Wskaźnik rezultatu: Pokazuje zmiany w sytuacji beneficjenta i jego otoczeniu, jakie nastąpiły w wyniku zrealizowania projektu. Wskaźniki rezultatu mogą mieć charakter rzeczowy lub finansowy. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200903

4 Dokumenty w których stosuje się wskaźniki postępu rzeczowego: Wniosek o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie Wniosek o płatność Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200904

5 Wniosek o dofinansowanie: Wskaźniki produktu oraz rezultatu dla projektu wynikające z Programu (wspólne dla wszystkich projektów oraz właściwe dla danego działania oznaczone w katalogu jako niezbędne do wniosku o dofinansowanie) Umowa o dofinansowanie: W załączniku do Umowy o dofinansowanie o nazwie Zestawienie wskaźników do monitorowania projektu, należy wymienić wszystkie wskaźniki wymienione w katalogu właściwe dla danego działania oraz wspólne dla wszystkich projektów. Są to wskaźniki produktu i rezultatu z Programu i Szczegółowego opisu priorytetów. Beneficjent określa wartości docelowe dla wskaźników właściwych dla danego typu projektu, dla pozostałych wymienionych dla działania wskaźników wpisuje nie dotyczy Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200905

6 Wniosek o płatność: Beneficjent we wniosku o płatność sprawozdaje ze wszystkich wskaźników określonych w Umowie o dofinansowanie, przy czym dla tych wskaźników, dla których w Umowie o dofinansowanie wartość docelową określono jako nie dotyczy w wartości wskaźnika należy wpisać nie dotyczy. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200906

7 Katalog wskaźników obowiązkowych – Wskaźniki wspólne dla wszystkich projektów Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200907

8 Katalog wskaźników obowiązkowych – Wskaźniki dla działania 13.1 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200908

9 Katalog wskaźników obowiązkowych – Wskaźniki dla działania 13.1 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200909

10 Wniosek o płatność Tabela 15 – Wskaźniki Realizacji Projektu należy wypełnić zgodnie z Załącznikiem 3a Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność do Wytycznych w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200910

11 Tabela dotycząca wskaźników produktu powinna być wypełniana dla każdego wniosku o płatność. w punkcie powinny się znaleźć wszystkie wskaźniki zawarte w umowie o dofinansowanie w podziale na zadania/kontrakty (jeśli dotyczy) i ogółem.. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200911

12 Tabela 15 - Przykład: W projekcie planuje się wybudować ogółem15 000 m² powierzchni użytkowej. Realizacja projektu będzie polegać na wybudowaniu dwóch budynków: Kontrakt/Zadanie 1: Budynek 1 – powierzchnia 10 000 m² Kontrakt/Zadanie 2: Budynek 2 – powierzchnia 5 000 m² Wskaźnik produktu mierzony w ramach projektu : Powierzchnia użytkowa wybudowanych obiektów dydaktycznych (m²). Wartość wskaźnika dla zadania 1 wzrosła o 1000 m² ( do 4000m²) Wartość wskaźnika dla zadania 2 wzrosła o 500 m² (do 2000m²) Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200912

13 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200913

14 Sposób wypełniania poszczególnych kolumn : (1) Nazwa wskaźnika : Powierzchnia użytkowa wybudowanych obiektów dydaktycznych (2) Jednostka miary wskaźnika: m² (3) Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu : 0 (4) Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie o dofinansowaniu : W przypadku zadań – nie wypełniamy, dla wskaźnika produktu ogółem podajemy wartość z umowy (5)Wartość wskaźnika osiągnięta w okresie sprawozdawczym: należy podać wartości osiągnięte w danym okresie np. dla zadania 1 – 1000, dla zadania 2 – 500, dla wskaźnika ogółem – jest to suma dwóch powyższych zadań tj. 1500. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200914

15 (6) Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco): dla zadań jest to wartość z kolumny 5 + wartości z poprzednich okresów tj. 4000 i 2000, dla wskaźnika ogółem – jest to suma dwóch wartości z powyższych zadań tj. 6000 (7) Stopień realizacji wskaźnika (%): dla zadań nie jest wypełniane, dla wskaźnika produktu ogółem obliczamy wartość wg. wzoru – 7=(6/4)*100, co daje 40% (8) Docelowy udział wskaźnika produktu w docelowej wartości wskaźnika produktu określonej w umowie o dofinansowanie (%):podajemy wartości tylko dla zadań, dla wskaźnika ogółem nie wypełniamy (9) Udział wskaźnika produktu osiągnięty od początku realizacji projektu w docelowej wartości wskaźnika produktu ogółem określonej w umowie o dofinansowanie (%): dla zadań podajemy wartość wg wyliczenia – 9=(6/ogółem (4))*100, dla wskaźnika produktu ogółem- nie podajemy Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200915

16 W części poświęconej zadaniom/kontraktom należy podać tylko zadania które przyczyniają się do realizacji wskaźnika produktu. W przypadku pierwszego wniosku o płatność składanego w ramach projektu wartość w kolumnie 5 w części tabeli dotyczącej wskaźników produktu równa się wartości w kolumnie 6. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200916

17 Część zawierająca wskaźniki rezultatu: powinna być wypełniona wyłącznie dla wniosku o płatność końcową, wniosku stanowiącego rozliczenie ostatniej transzy przekazywanej w formie zaliczki ( w przypadku, gdy całość dofinansowania w ramach projektu przekazywana jest w formie zaliczki) lub ostatniego wniosku o płatność składanego w ramach projektu realizowanego przez beneficjenta będącego państwową jednostką budżetową. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200917

18 M Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200918

19 (1) Nazwa wskaźnika : Powierzchnia użytkowa wybudowanych obiektów dydaktycznych (2) Jednostka miary wskaźnika: m² (3) Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu : 0 (4) Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie o dofinansowaniu : podajemy wartość z umowy (5)Wartość wskaźnika osiągnięta w okresie sprawozdawczym: należy podać wartości osiągnięte w danym okresie (6) Stopień realizacji wskaźnika : Wrtość procentową obliczmay wg. wzoru 6=((5-3)/(4-3))*100 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200919

20 Wytyczne w zakresie sprawozdawczości POIiŚ (obowiązujące od 24.02.2009 r.) -Załącznik 3a Instrukcja do Wniosku beneficjenta o płatność pkt. 15 http://www.mrr.gov.pl/ProgramyOperacyjne%202007- 2013/Infrastruktura%20i%20Srodowisko/wytyczne/Strony/wytycznepoiis.aspx Katalog Wskaźników Obowiązkowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/wzorydokumentow/strony/wzorydokument ow.aspx Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200920

21 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200921


Pobierz ppt "Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 200901."

Podobne prezentacje


Reklamy Google