Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH POIiŚ Ewa Proniewicz Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH POIiŚ Ewa Proniewicz Departament."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH POIiŚ Ewa Proniewicz Departament Ochrony Wód, NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej WARSZAWA, dnia 16 grudnia 2009 r. UNIA EUROPEJSKA

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wniosek o płatność Obowiązki Beneficjenta Wytyczne w zakresie sprawozdawczości PO IiŚ określają wzór wniosku beneficjenta o płatność (załącznik nr 1a) oraz zawierają instrukcję wypełnienia wniosku. Po nowelizacji obecnie obowiązujących Wytycznych wzór wniosku oraz Instrukcja wypełniania będą zawarte w Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO IiŚ. Wniosek o płatność składany jest co najmniej raz na 3 miesiące, w terminie 14 dni kalendarzowych od zakończenia okresu sprawozdawczego. Brak poniesionych wydatków nie zwalnia beneficjenta z obowiązku wypełnienia wniosku w części dotyczącej postępu rzeczowego.

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wniosek o płatność Funkcja Wniosek o płatność służy: rozliczeniu środków otrzymanych wcześniej tj. transz zaliczki z jednoczesnym wnioskowaniem o kolejne transze środków, wnioskowaniu o refundację poniesionych wydatków, przekazaniu informacji o postępie rzeczowym.

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wniosek o płatność Dane ogólne

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wniosek o płatność Dane ogólne W przypadku pierwszego wniosku o płatność w polu Od wpisuje się początkową datę kwalifikowania wydatków zapisaną w umowie o dofinansowanie. Data końcowa wniosku o płatność – data ostatniej płatności wydatku kwalifikowanego. Wniosek powinien obejmować okresy pełnych miesięcy kalendarzowych, z wyjątkiem pierwszego wniosku o płatność. Szare pola są wypełniane przez IW.

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wniosek o płatność Dane ogólne

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wniosek o płatność Dane ogólne

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wniosek o płatność Wnioskowana kwota Pkt 7 – kwota wydatków kwalifikowanych – jest to suma wartości wykazanych w tabeli 9. Pkt 8 – kwota wnioskowana: -w przypadku refundacji poniesionych wydatków – iloczyn kwoty wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem oraz poziomu dofinansowania projektu wynikającego z umowy dofinansowania, -jeżeli wniosek dotyczy rozliczenia transzy zaliczki i jednocześnie wnioskowaniu o kolejną transzę w pkt 8 należy wpisać wartość kolejnej zaliczki zgodnie z planem wystąpień o dotację rozwojową.

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wniosek o płatność Dochód i odsetki

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wniosek o płatność Dochód i odsetki Zgodnie ze stanowiskiem KE dochody incydentalne, kary umowne nie stanowią dochodów w rozumieniu rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006. Należy wskazać wyłącznie rzeczywiste uzyskane dochody brutto, które nie zostały uwzględnione na etapie szacowania poziomu dofinansowania. Należy wykazać odsetki bankowe narosłe od kwot dotacji rozwojowej przekazanej beneficjentowi w formie zaliczki.

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wniosek o płatność Dokumentowanie wydatków Do wniosku o płatność należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków kwalifikowanych: kontrakt/umowa, o ile nie została dostarczona do IW wcześniej, zapłacona faktura lub inny dokument o równoważnej wartości dowodowej, wyciąg bankowy potwierdzający dokonanie zapłaty, polecenie przelewu, dodatkowo dokumenty potwierdzające wykonanie usług/dostaw/robót w zależności od rodzaju kontraktu.

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wniosek o płatność Pozycje dotyczące sprawozdawczości Funkcję sprawozdawczą wniosku pełnią pozycje 12-20 wniosku: 12. Postęp rzeczowy realizacji projektu 13. Postęp finansowy realizacji projektu 14. Planowany przebieg rzeczowy realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku 15. Wskaźniki realizacji projektu 16. Informacja na temat problemów napotykanych w trakcie realizacji projektu, zadań planowanych a nie zrealizowanych w okresie objętym wnioskiem oraz przyczyn ewentualnego nie osiągnięcia zakładanego w projekcie poziomu wskaźników 17. Harmonogram wydatków na kolejne kwartały

13 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wniosek o płatność Pkt.12. Postęp rzeczowy realizacji projektu Należy wymienić wszystkie zadania/kontrakty/elementy odrębnego odbioru/elementy rozliczenia określone w Harmonogramie realizacji projektu dołączonym do umowy/ decyzji o dofinansowaniu projektu. Należy zamieścić krótki opis prezentujący stan realizacji poszczególnych zadań/ kontraktów /elementów odrębnego odbioru/elementów rozliczenia w projekcie. Należy określić termin realizacji zadania/kontraktu / elementów odrębnego odbioru/elementów rozliczenia w projekcie z Harmonogramu realizacji projektu.

14 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wniosek o płatność Pkt.13. Postęp finansowy realizacji projektu Wydatki przypisane zadaniom/kontraktom określonym w aktualnym Harmonogramie realizacji projektu oraz wydatki poniesione od początku realizacji projektu na zadania/ kontrakty określone w aktualnym Harmonogramie realizacji projektu: ogółem, kwalifikowalne, w tym poniesione na: nabycie nieruchomości zarządzanie projektem wkład niepieniężny przygotowanie projektu (dotyczy projektów indywidualnych) cross – financing

15 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wniosek o płatność Pkt.13. Postęp finansowy realizacji projektu - cd Wielkość procentowa realizacji projektu tj. wydatki kwalifikowalne poniesione od początku realizacji projektu ogółem do wydatków kwalifikowanych przypisanym zadaniom/ kontraktom określonym w Harmonogramie realizacji projektu pomnożone przez 100.

16 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wniosek o płatność Pkt.14. Planowany przebieg rzeczowy realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku Należy opisać w kilku zdaniach zadania/kontrakty/obiekty/elementy odrębnego odbioru/ elementy rozliczenia ujęte w Harmonogramie realizacji projektu, jakie są planowane do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność.

17 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wniosek o płatność Pkt.15. Wskaźniki realizacji projektu Wskaźniki produktu zawarte wcześniej w umowie/decyzji o dofinansowanie z podziałem na zadania/kontrakty i ogółem – wykazywane w każdym wniosku o płatność. Wskaźniki rezultatu zawarte wcześniej w umowie/decyzji o dofinansowanie – wykazane wyłącznie we wniosku o płatność końcową.

18 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wniosek o płatność Pkt.15. Wskaźniki realizacji projektu - cd Nazwa wskaźnika Jed. miary Wartość bazowa Wartość docelowa Wartość w okresie sprawo- zdawczym Wartość osiągnięta od początku realizacji Stopień realizacji wskaźnika Docelowy udział wskaźnika w docelowej wartości w umowie Udział od początku realizacji w docelowej wartości w umowie 1234567=(6/4)* 100 89=(6/ogółem (4))*100 Kontrakt 1 Długość wybudowanej sieci ks km03523,81%11,90% Kontrakt 2 Długość wybudowanej sieci ks km0 1027 76,19%64,29% Wskaźniki produktu ogółem Długość wybudowanej sieci ks km042133276,19%

19 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wniosek o płatność Pkt.16. Informacja na temat problemów napotkanych w trakcie realizacji projektu Informacje o ewentualnych problemach napotykanych w trakcie realizacji projektu w okresie objętym wnioskiem o płatność, zadaniach planowanych do realizacji a nie zrealizowanych w tym okresie, wraz z podaniem powodów odstąpienia od realizacji określonych zadań bądź wskazaniem przyczyn zewnętrznych uniemożliwiających realizację konkretnych zadań.

20 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wniosek o płatność Pkt.17. Harmonogram wydatków na kolejne kwartały Informacja o całkowitych wydatkach kwalifikowanych, planowanych do wykazania we wnioskach o płatność w kolejnych czterech kwartałach kalendarzowych – zgodnie z Planem wystąpień o środki dotacji rozwojowej.

21 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wniosek o płatność Rekomendacje Zgodność wydatków z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko. Zgodność z umową o dofinansowanie ( Załącznik 5 - Opis projektu). Zgodność z ustawą PZP (taryfikator). Udokumentowanie wydatków (kontrakty, protokoły odbioru). Odpowiedni dobór wydatków. Roboty dodatkowe spełniające przesłanki wynikające z ustawy PZP.

22 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wniosek o płatność Dodatkowe uwagi W opisie faktury dotyczącym kategorii wydatków należy stosować kategorie wydatków opisane w Wytycznych w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Należy umieścić w opisie faktury informację o wartości wydatków kwalifikowanych, a także o sposobie ustalenia tej wartości w przypadku, gdy wydatki kwalifikowane nie odpowiadają wartości netto faktury. Informacje doprecyzowujące, np. dodatkowy opis rodzaju robót, można dopisać w części dotyczącej szczegółowej charakterystyki zrealizowanych zadań opisu faktury. Wielkości wyrażone w procentach wskazane jest podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

23 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Wniosek o płatność Dodatkowe uwagi Oryginalne opisy faktur powinny być dołączone do oryginałów faktur znajdujących się u beneficjenta, do IW powinny zostać dostarczone potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie. Faktura powinna być płacona jednym przelewem, nie powinno się łączyć płatności dotyczących kilku faktur. Wskazane jest, aby numerować poszczególne dokumenty, w kolejności jak są one ujęte w zestawieniu tab. 9 wniosku.

24 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH POIiŚ Ewa Proniewicz Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google