Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XV Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XV Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw"— Zapis prezentacji:

1 XV Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw- Regionalna Instytucja Finansująca XV Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warsztaty dla przedsiębiorców Realizacja i rozliczenie projektów inwestycyjnych na przykładzie: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Przygotowanie i prowadzenie: Arkadiusz Paciorek

2 Zgodnie z §. 5 ust. 2 Umowy o dofinansowanie projektu
Realizacja umowy o dofinansowanie Wydatki kwalifikowane do objęcia wsparciem Zgodnie z §. 5 ust. 2 Umowy o dofinansowanie projektu Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki, które jednocześnie: są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu; 2) zostały wskazane w Harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy; 3) zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków i nie wcześniej niż dzień po dniu otrzymania potwierdzenia kwalifikowalności Projektu; 4) zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia ;

3 Realizacja umowy o dofinansowanie
Otrzymanie dofinansowania Zgodnie z §. 6 Umowy o dofinansowanie projektu W celu otrzymania dofinansowania Beneficjent jest obowiązany do przedłożenia Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, z zastrzeżeniem § 16 ust. 4: 1) prawidłowo wypełnionego oraz kompletnego wniosku Beneficjenta o płatność w formie papierowej i elektronicznej, w obowiązującym formacie zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą PO IG wraz z poświadczonymi na każdej stronie przez upoważnioną osobę za zgodność z oryginałem: a) kopiami dokumentów księgowych (faktur lub dokumentów o równoważnej wartości księgowej), potwierdzających poniesione wydatki oraz potwierdzających dokonanie zapłaty opisanych w sposób umożliwiający ich przypisanie określonym pozycjom w harmonogramie rzeczowo finansowym projektu; b) kopiami protokołów odbioru dokumentujących wykonanie robót, kopiami dokumentów potwierdzających przyjęcie środków trwałych do użytkowania oraz kopiami innych dokumentów potwierdzających zgodność realizacji Projektu z warunkami Umowy; c) w przypadku zawarcia umowy leasingu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią umowy leasingu; dotyczy pierwszego wniosku Beneficjenta o płatność; 2) w przypadku nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu: a) opinii rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającej, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej gruntu, określonej na dzień nabycia; b) oświadczenia podmiotu zbywającego, że w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu grunt nie został nabyty z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; 3) w przypadku nabycia prawa własności budynku lub budowli: a) opinii rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającej, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, określonej na dzień nabycia b) oświadczenia podmiotu zbywającego, że w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu nieruchomość nie została nabyta z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;

4 Realizacja umowy o dofinansowanie
Otrzymanie dofinansowania Zgodnie z §. 6 Umowy o dofinansowanie projektu c) opinii rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającej, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami Projektu objętego dofinansowaniem, lub określającej zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń; 4) w przypadku zakupu używanego środka trwałego: a) oświadczenia podmiotu zbywającego, że w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu środek trwały nie został nabyty z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; b) oświadczenia Beneficjenta o tym, iż cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa niż cena podobnego, nowego środka trwałego; c) oświadczenia sprzedającego określające zbywcę środka trwałego, miejsce i datę jego zakupu. 5) pełnej dokumentacji oddziaływania projektu na środowisko wraz z pierwszym wnioskiem o płatność, zgodnie z § 2 ust. 8. w przypadku, gdy Beneficjent wraz z wnioskiem o dofinansowanie złożył oświadczenie, że Projekt uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko lub na obszar/potencjalny obszar Natura 2000, o ile przedmiotowa dokumentacja nie została dostarczona na wcześniejszym etapie.

5 Wypłata dofinansowania
Wniosek o płatność Zgodnie z §. 6 ust. 7 Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent jest zobowiązany do przedłożenia do Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, z zastrzeżeniem § 16 ust. 4, wniosku o płatność pośrednią. Wniosek ten musi dotyczyć zakończonego działania Projektu, określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy. Wniosek o płatność pośrednią należy złożyć w terminie 30 dni od zakończenia danego działania Projektu. Beneficjent jest zobowiązany do przedłożenia Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, z zastrzeżeniem § 16 ust. 4 wniosku o płatność końcową nie później niż w terminie określonym w § 5 ust. 3.

6 Wypłata dofinansowania
Wniosek o płatność

7

8

9

10

11

12

13

14 Wypłata dofinansowania
Załączniki do wniosku o płatność 1) Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur Każdy oryginał dokumentu księgowego (fakturę, rachunek itp.) należy opisać, wskazując następujące informacje: - nazwa (tytuł) projektu wynikający z umowy o dofinansowanie; - data zawarcia i numer umowy o dofinansowanie; - opis związku wydatku z umową o dofinansowanie – należy zaznaczyć w opisie faktury, do której z kategorii wydatków zatwierdzonych w umowie o dofinansowanie odnosi się wydatek dokumentowany fakturą; - informacja o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR – tj. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; - dekretacja oraz nr księgowy dokumentu; - informacja o poprawności formalnej i merytorycznej; adnotacja o sposobie zapłaty (jeżeli nie wynika to z dokumentu). 2) Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających dokonanie płatności za dokumenty księgowe (faktury, rachunki itp.). Potwierdzenie realizacji przelewu podstemplowane przez bank lub wydruk z systemu z adnotacją „dokument elektroniczny nie wymaga stempla ani podpisu banku”. Wyciąg bankowy (wymagany zawsze w przypadku płatności za faktury w walucie obcej), pierwsza strona z danymi właściciela rachunku plus strona potwierdzającą dokonanie płatności za fakturę. 3) Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających odbiór, przyjęcie do użytkowania zakupionych usług/robót/towarów. Protokoły odbioru w przypadku zakupu usług, robót budowlanych. Dokumenty OT w przypadku zakupu środków trwałych, WNiP.

15 Wypłata dofinansowania
Załączniki do wniosku o płatność 4) Dokumenty dodatkowe: Załącznik I a - formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ (Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. Str. 5) Kopie umów, zamówień, ofert. Kopie faktur wewnątrzwspólnotowych/ dokumentów SAD. Kopie faktur proforma. Oświadczenie Beneficjenta, iż zakupione środki trwałe w momencie nabycia były fabrycznie nowe. Dokumenty potwierdzające kurs sprzedaży waluty z dnia dokonania płatności. Kopie uwierzytelnionych tłumaczeń dokumentów wystawionych w języku obcym.

16 Dziękujemy za uwagę Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Regionalna Instytucja Finansująca RIF Mazowsze ul. Smocza 27, Warszawa Tel./Fax. (22) , Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, Warszawa Tel. (22) ,


Pobierz ppt "XV Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw"

Podobne prezentacje


Reklamy Google