Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”"— Zapis prezentacji:

1 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”
Poddziałanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,                                                                                                                                                                                                                                                             Małgorzata Szczepańska Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 27 października 2010 r.

2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”
Poddziałanie PO IG „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.5 POIG „Promocja polskiej gospodarki” Poddziałanie POIG „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”

3 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”
Poddziałanie PO IG „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” Poddziałanie POIG realizowane jest w celu wzmocnienia konkurencyjności gospodarki poprzez poprawę wizerunku polskiej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych, nawiązanie kontaktów gospodarczych, wypromowanie polskich specjalności eksportowych.

4 Rozporządzenie Ministra Gospodarki
Poddziałanie PO IG „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (Dz. U. Nr 133, poz. 892)

5 Poddziałanie 6.5.2 PO IG „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”
Wsparcie w ramach poddziałania POIG jest przeznaczone na udział przedsiębiorców w: branżowych programach promocji; programach promocji o charakterze ogólnym.

6 Alokacja dla poddziałania 6.5.2 POIG
Poddziałanie PO IG „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” Alokacja dla poddziałania POIG wynosi: ,00 EUR

7 Beneficjenci poddziałania 6.5.2 PO IG
Poddziałanie PO IG „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” Beneficjenci poddziałania PO IG Przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą i mający siedzibę (a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zgłosili swój udział w branżowym programie promocji lub programie promocji o charakterze ogólnym.

8 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”
Poddziałanie PO IG „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” Program promocji o charakterze ogólnym jest to jednorazowa impreza promująca Polskę i polską gospodarkę w kraju i poza granicami Polski. Lista programów promocji o charakterze ogólnym jest publikowana na stronach Ministerstwa Gospodarki.

9 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”
Poddziałanie PO IG „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” Nabór wniosków o udzielenie wsparcia W programie promocji o charakterze ogólnym przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o udzielenie pomocy nie później niż 60 dni przed terminem rozpoczęcia programu promocji o charakterze ogólnym, do którego zgłosił udział.

10 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”
Poddziałanie PO IG „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” Maksymalna wartość wsparcia Wielkość pomocy na udział w programie promocji o charakterze ogólnym nie może przekroczyć 50 % poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą i kwoty 25 tys. zł na udział w jednym programie promocji o charakterze ogólnym. 10

11 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”
Poddziałanie PO IG „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” wydatki związane z udziałem w imprezach targowych, wystawienniczych t.j.: wynajem powierzchni wystawienniczej, zabudowy powierzchni wystawienniczej, sal konferencyjnych; transport osób i eksponatów, degustacje, zakup usług doradczych, koszty przejazdu i noclegu Przykładowe wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą na udział w programach promocji zakup usługi przygotowania i druku materiałów promocyjnych i reklamowych oraz tłumaczenia tych materiałów koszty promocji ponoszone w związku z informowaniem o współfinansowaniu udziału przedsiębiorcy w branżowym programie promocji lub programie promocji o charakterze ogólnym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zakup usług doradczych i prawnych związanych z uzyskaniem dokumentu uprawniającego do wprowadzenia produktów lub usług na rynki określone w branżowym programie promocji lub programie promocji o charakterze ogólnym

12 Ocena wniosków o dofinansowanie
Poddziałanie PO IG „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” Ocena wniosków o dofinansowanie Kryteria formalne (punktacja 0-1) Kryteria merytoryczne obligatoryjne (punktacja 0-1) Kryteria merytoryczne fakultatywne (punktacja 0-25)

13 Kryteria merytoryczne fakultatywne:
Poddziałanie PO IG „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” Kryteria merytoryczne fakultatywne: Wnioskodawca w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia posiadał udział eksportu w całkowitej sprzedaży przekraczający 30 % 31-50% - 3 pkt 51-70% - 5 pkt 71% < pkt Wnioskodawca posiada strategię rozwoju eksportu – 2 pkt

14 Kryteria merytoryczne fakultatywne:
Poddziałanie PO IG „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” Kryteria merytoryczne fakultatywne: Wnioskodawca prowadzi, współpracuje lub finansuje badania i rozwój produktów lub usług, które są/będą stanowiły przedmiot eksportu za prowadzenie własnej działalności B+R – 5 pkt za współpracę z dwoma lub więcej podmiotami – 3 pkt za współpracę z jednym podmiotem – 2 pkt

15 Kryteria merytoryczne fakultatywne:
Poddziałanie PO IG „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” Kryteria merytoryczne fakultatywne: Wnioskodawca posiada: akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 lub inne certyfikaty branżowe zawierające w sobie wymagania normy ISO 9001 lub, akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS lub PN-N lub, akredytowany certyfikat Systemu zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO lub rozporządzeniem EMAS. Za certyfikaty można uzyskać po 2 pkt – maksymalnie 6 pkt.

16 Kryteria merytoryczne fakultatywne:
Poddziałanie PO IG „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” Kryteria merytoryczne fakultatywne: Wnioskodawca lub podmiot mający co najmniej 51% udziałów lub akcji w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy posiada na produkt będący przedmiotem obecnego lub planowanego eksportu: patent na wynalazek – 5 pkt, prawo z rejestracji topografii układów scalonych – 5 pkt, prawo ochronne na wzór użytkowy – 3 pkt, prawo używania oznaczenia geograficznego – 3 pkt, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego – 2 pkt.

17 Poddziałanie PO IG „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”

18 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”
Poddziałanie PO IG „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” Instytucja Wdrażająca Departament Wdrażania Programów Operacyjnych Ministerstwo Gospodarki Adres Plac Trzech Krzyży 3/5 Warszawa Kontakt Tel.: Faks.:

19 Poddziałanie 6.5.2 PO IG „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”
Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "„Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google