Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, dnia 5 listopada 2004 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, dnia 5 listopada 2004 r."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, dnia 5 listopada 2004 r.
Projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE-Operator S.A. Warszawa, dnia 5 listopada 2004 r.

2 Podstawy formalne (1) Wydzielenie operatora systemu przesyłowego ze struktur przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo – Artykuł 10 Dyrektywy 2003/54/EC Wyznaczenie przez Prezesa URE w drodze decyzji administracyjnej operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego – Artykuł 9c) ust. 8 ustawy-Prawo energetyczne

3 Podstawy formalne (2) marzec 2004 r. - utworzenie spółki PSE-Operator S.A. w ramach programu restrukturyzacji PSE SA kwiecień 2004 r. – Prezes URE Decyzją nr PEE/272/4988/W/2/2004/MS udzielił PSE-Operator S.A. koncesji na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej na obszarze RP okres od r. do r. 1 lipiec 2004 r. - PSE-Operator S.A. przejmuje od PSE SA obowiązki operatora systemu przesyłowego 28 lipiec 2004 r. - Prezes URE Decyzją nr DPE/OSPE/2/4988/W/2/2004/JL wyznaczył PSE-Operator S.A. operatorem systemu przesyłowego

4 Wymagania wynikające z Decyzji Prezesa URE
OSP prowadzi ruch sieciowy i eksploatację sieci na podstawie IRiESP OSP jest zobowiązany do publicznego dostępu do IRiESP oraz do projektów jej zmian OSP jest zobowiązany stosować IRiESP udostępnioną przez PSE SA do r. OSP jest zobowiązany opracować własną IRiESP i przedstawić Prezesowi URE do zaopiniowania do r.

5 Skutek Konieczność wprowadzenia w życie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE-Operator S.A z dniem 1 stycznia 2005 r.

6 Działania PSE-Operator S.A. związane z IRiESP (1)
r. - przekazanie Prezesowi URE projektu IRiESP do zaopiniowania r. - rozpoczęcie procesu konsultacji z Uczestnikami Rynku Energii Elektrycznej - opublikowanie na stronie internetowej OSP projektu IRiESP wraz z dokumentem „Wykaz zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej z dnia  r. opracowanej przez PSE SA w stosunku do projektu IRiESP PSE-Operator S.A.”

7 Działania PSE-Operator S.A. związane z IRiESP (2)
Proces konsultacji został podzielony na dwa obszary: konsultacje zapisów Regulaminu Wymiany Międzysystemowej (część szczegółowa nr 4 IRiESP) - termin zgłaszania uwag do r. konsultacje zapisów części ogólnej IRiESP, Regulaminu Rynku Bilansującego Energii Elektrycznej w Polsce (część szczegółowa nr 1 IRiESP), Regulaminu Regulacyjnych Usług Systemowych (część szczegółowa nr 2 IRiESP) oraz Regulaminu Generacji Wymuszonej (część szczegółowa nr 3 IRiESP) - termin zgłaszania uwag – do  r.

8 Działania PSE-Operator S.A. związane z IRiESP (3)
Termin przewidziany na konsultacje RWM dobrano w sposób umożliwiający opublikowanie ostatecznego tekstu tak, aby przedsiębiorstwa zainteresowane przystąpieniem do rocznego przetargu na zdolności przesyłowe wymiany międzysystemowej znały w dacie ogłoszenia tego przetargu uwarunkowania związane z wymianą międzysystemową Termin przewidziany na konsultacje pozostałych części IRiESP dobrano w sposób umożliwiający opublikowanie ostatecznego tekstu IRiESP co najmniej na 30 dni przed datą wprowadzenia w życie IRiESP, zaplanowaną na dzień  r.

9 Działania PSE-Operator S.A. związane z IRiESP (4)
Zebranie uwag Uczestników Rynku Energii Elektrycznej oraz ich analiza Przekazanie Prezesowi URE wykazu uwag zgłoszonych w procesie konsultacji Uzyskanie opinii Prezesa URE Opracowanie ostatecznego tekstu IRiESP uwzględniającego opinię Prezesa URE Zatwierdzenie przez PSE-Operator S.A. tekstu IRiESP oraz jej opublikowanie wraz z wykazem uwag zgłoszonych w procesie konsultacji Wprowadzenie w życie IRiESP PSE-Operator S.A. z dniem r.

10 na adres poczty elektronicznej: zbigniew.podgorski@pse-operator.pl
Uwagi i propozycje Uczestników Rynku Energii Elektrycznej prosimy przekazywać: na adres poczty elektronicznej: faksem na numer (022) listownie na adres: PSE-Operator S.A. Departament Sprzedaży i Rozwoju ul. Mysia 2 Warszawa

11 Projekt IRiESP Zmiany formalne

12 Projekt IRiESP PSE-Operator S.A. obejmuje:
Struktura IRiESP Projekt IRiESP PSE-Operator S.A. opiera się na zapisach IRiESP opracowanej przez PSE SA Projekt IRiESP PSE-Operator S.A. obejmuje: Część ogólną Część szczegółową nr 1 - Regulamin Rynku Bilansującego Energii Elektrycznej w Polsce Część szczegółową nr 2 - Regulamin Regulacyjnych usług Systemowych Część szczegółową nr 3 - Regulamin Generacji Wymuszonej Część szczegółową nr 4 - Regulamin Wymiany Międzysystemowej

13 Zmiany formalne (1) Zmiana podmiotu pełniącego funkcję operatora systemu przesyłowego - w części ogólnej i wszystkich częściach szczegółowych IRiESP zmiana nazwy podmiotu pełniącego rolę OSP zmiana danych adresowych odwołania do Taryfy PSE-Operator S.A. weryfikacja sposobu realizacji obowiązków OSP w związku z rozpoczęciem działalności PSE-Operator S.A.

14 Zmiany formalne (2) Weryfikacja wykazu aktów prawnych i dokumentów związanych, które zostały uwzględnione w procesie opracowania IRiESP - w części ogólnej i wszystkich częściach szczegółowych IRiESP Wprowadzenie pojęcia operatora systemu dystrybucyjnego w miejsce operatora systemu rozdzielczego

15 Zmiany w Części ogólnej IRiESP
Uporządkowanie i ujednolicenie wymagań technicznych dla jednostek wytwórczych zawartych dotychczas w części ogólnej IRiESP i Regulaminie RUS Część ogólna IRiESP – wymagania obligatoryjne dla wszystkich jednostek wytwórczych o POS  100 MW, dotyczące: Układów regulacji pierwotnej, wtórnej i trójnej Automatycznego zadawania mocy bazowej bloku z wykorzystaniem bieżącego punktu pracy Automatycznych układów regulacji napięć w węzłach wytwórczych (ARNE) Regulamin RUS – dodatkowe wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych świadczących poszczególne usługi

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Warszawa, dnia 5 listopada 2004 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google