Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Warszawa, 21 kwiecień 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Warszawa, 21 kwiecień 2005 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Warszawa, 21 kwiecień 2005 r.

2 2 Zmiany w ustawie Prawo energetyczne Ustawa o zmianie ustawy Prawo energetyczne i ustawy Prawo ochrony środowiska Warszawa, 21 kwiecień 2005 r.

3 3 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Zmiany w ustawie Prawo energetyczne Warszawa, 21 kwiecień 2005 r. obowiązuje od 4 grudnia 1997 r. nowelizowana była 26 razy nowelizacje wchodziły w życie w 24 terminach –czas obowiązywania niecałe 8 lat –średnio co 116 dni (co 16 tygodni) –przeciętnie co 4,5 miesiąca wchodził w życie nowy przepis ustawy Prawo energetyczne

4 4 Wykaz zmian - stan w dniu 5 stycznia 2005 24-12-1997Dz. U. 1997.158.1042 08-08-1998Dz. U. 1998.94.594 01-01-1999Dz. U. 1997.158.1042 Dz. U. 1998.106.668 Dz. U. 1998.160.1063 Dz. U. 1998.162.1126 13-11-1999Dz. U. 1999.88.980 01-01-2000Dz. U. 1999.110.1255 14-06-2000Dz. U. 2000.48.555 01-07-2001Dz. U. 1999.91.1042 01-01-2001Dz. U. 2000.43.489 28-05-2001Dz. U. 2000.103.1099 01-01-2002Dz. U. 2001.154.1800 Dz. U. 2001.154.1802 29-06-2002Dz. U. 2002.74.676 12-09-2002Dz. U. 2002.135.1144 27-10-2002Dz. U. 2002.113.984 01-01-2003Dz. U. 2002.135.1144 26-04-2003Dz. U. 2003.50.424 11-07-2003Dz. U. 2003.80.718 01-01-2004Dz. U. 2003.203.1966 19-03-2004Dz. U. 2004.34.293 01-05-2004Dz. U. 2002.135.1144 Dz. U. 2004.29.257 Dz. U. 2004.91.875 Dz. U. 2004.96.959 21-08-2004Dz. U. 2004.173.1808 01-01-2005Dz. U. 2004.91.875 Zmiany w ustawie Prawo energetyczne Warszawa, 21 kwiecień 2005 r. W zestawieniu nie uwzględniono realizowanej nowelizacji!

5 5 Dlaczego nowelizuje się ustawę Prawo energetyczne kolejny raz? 26 czerwca 2003 r. przyjęto Dyrektywę 2003/54/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wewnętrznego rynku energii elektrycznej, która jednocześnie uchyliła Dyrektywę 96/92/EC (weszła w życie w lipcu 2003) 1 maja 2004 Polska stała się członkiem Unii Europejskiej 1 lipca 2004 upłynął termin wejścia w życie w państwach członkowskich Unii regulacji Dyrektywy 2003/54/EC dotyczących: liberalizacji rynku energii dla wszystkich odbiorców poza gospodarstwami domowymi i wydzielenia operatora systemu przesyłowego Warszawa, 21 kwiecień 2005 r. Zmiany w ustawie Prawo energetyczne

6 6 Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne dotyczy wszystkich branż energetycznych Art. 1 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne: Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła, oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych, a także określa organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią. Zmiany w ustawie Prawo energetyczne Warszawa, 21 kwiecień 2005 r.

7 7 W nowelizacji Prawa energetycznego szczególnie wiele miejsca poświęcono zasadom dostarczania energii elektrycznej i paliw gazowych przez przedsiębiorstwa sieciowe oraz magazynowaniu gazu. Jest to związane z obowiązkiem wdrożenia Dyrektywy 2003/54/WE (elektrycznej) i Dyrektywy 2003/55/WE (gazowej ) Zmiany w ustawie Prawo energetyczne Warszawa, 21 kwiecień 2005 r.

8 8 Zmiany w ustawie Prawo energetyczne Ustawa o zmianie ustawy Prawo energetyczne KALENDARIUM: 22 lipca 2004 przesłanie do laski marszałkowskiej rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy 26 sierpnia pierwsze czytanie projektu w Sejmie, odesłanie do Komisji Gospodarki, powołanie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy 14 grudnia – zakończenie prac przez Komisję Gospodarki 20 stycznia 2005 r. - uchwalenie przez Sejm ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne i Ustawy Prawo ochrony środowiska, przesłanie do Senatu 26 stycznia 2005 pierwsze z posiedzeń senackiej Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych 18 lutego 2005 – przyjęcie ustawy wraz z poprawkami przez Senat RP 4 marca 2005 – uchwalenie Ustawy przez Sejm po rozpatrzeniu poprawek Senatu 25 marca 2005 – podpisanie ustawy przez Prezydenta RP

9 9 Statystyka nowelizacyjnej zmiany 2 ustawy 38 artykułów jest zmienionych 3 artykuły uchylone 18 nowych przepisów Z opinii Biura Legislacyjnego Senatu: z uwagi na obszerność i zakres nowelizacji, zgodnie z § 84 Zasad techniki prawodawczej, nowelizacja powinna polegać na uchwaleniu zupełnie nowej ustawy Warszawa, 21 kwiecień 2005 r. Zmiany w ustawie Prawo energetyczne

10 10 zmieniono cel ustawy (art. 1 ust. 2): zamiast: ochrony interesów odbiorców i minimalizacji kosztów wpisano: równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii Warszawa, 21 kwiecień 2005 r. Zmiany w ustawie Prawo energetyczne Co nowego w Prawie energetycznym? (1)

11 11 Warszawa, 21 kwiecień 2005 r. Zmiany w ustawie Prawo energetyczne Wpisano zgodną z Dyrektywą liberalizację rynku energii: prawo wyboru przez odbiorców sprzedawcy energii wykreślenie obowiązku sprzedaży energii przez przedsiębiorstwo energetyczne wprowadzenie instytucji sprzedawcy z urzędu dla gospodarstw domowych nie korzystających z prawa wyboru sprzedawcy ale wprowadzono ograniczenia Co nowego w Prawie energetycznym? (2)

12 12 Zmieniono definicje: nielegalnego poboru energii (art. 3 pkt 18)uzupełniono określenie o słowa:lub poprzez ingerencję … mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo rozliczeniowy Operatora systemu przesyłowego i dystrybucyjnego Wprowadzono definicje: -bilansowania systemu, -zarządzanie ograniczeniami systemowymi, -sprzedawcy z urzędu, -usługi kompleksowej. Warszawa, 21 kwiecień 2005 r. Zmiany w ustawie Prawo energetyczne Co nowego w Prawie energetycznym? (3)

13 13 Zmiany w ustawie Prawo energetyczne Co nowego w Prawie energetycznym? (4) Wprowadzono wymóg wyodrębnienia pod względem formy prawnej i organizacyjnej operatorów systemów: –przesyłowych – niezwłocznie, działa w formie spółki akcyjnej, 100% własność skarbu Państwa ( art.. 9k), –dystrybucyjnych – pod względem formy prawnej od 1 lipca 2007 r. (art. 9d Pe i art. 22 ustawy o zmianie …) Warszawa, 21 kwiecień 2005 r.

14 14 Prezes Urzędu Regulacji wyznacza operatorów systemów przesyłowego, dystrybucyjnych – na wniosek właściciela sieci, Sprzedawca z urzędu – wyłaniany przez Prezesa URE w drodze przetargu – uczestniczą PE posiadające koncesję na obrót, - w przypadku niewyłonienia, w drodze przetargu, sprzedawcy z urzędu Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na okres 12 miesięcy, wyznacza z urzędu, w drodze decyzji, tego sprzedawcę, Umowa kompleksowa Warszawa, 21 kwiecień 2005 r. Zmiany w ustawie Prawo energetyczne Co nowego w Prawie energetycznym? (5)

15 15 Warszawa, 21 kwiecień 2005 r. Zmiany w ustawie Prawo energetyczne Co nowego w Prawie energetycznym? (6) Przyłączanie do sieci: Zmieniono treść art. 7, wprowadzono art. 7a i zmieniono art. 8 - gdy odmowa przyłączenia powiadomienie wnioskodawcy i URE z podaniem przyczyny - opłaty: na nn – wg taryfy (na podstawie ¼ średniorocznych nakładów na przyłączenia dla tej grupy określonych w planie rozwoju) inne napięcia – ¼ rzeczywistych nakładów, źródła – regulacje szczegółowe - ewentualne przyłączenia po uprawomocnieniu się odmowy – opłata w wysokości uzgodnionej z przyłączanym podmiotem - zapisy o wymaganiach technicznych wobec przyłączanej do sieci instalacji - spory rozstrzyga Prezes URE na wniosek strony

16 16 Warszawa, 21 kwiecień 2005 r. Zmiany w ustawie Prawo energetyczne Co nowego w Prawie energetycznym? (7) Obrót energią elektryczną przetworzoną z energii odnawialnej: Zmieniono treść art. 9a i 9e oraz ustanowiono art. 12,13 i 14 oraz zapisano terminy wejścia przepisów w życie w art. 24 ustawy o zmianie ustawy … - obowiązek zakupu zamieniono na obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej - powyższy obowiązek dotyczy tych, którzy sprzedają energię odbiorcom końcowym - energię fizyczną ma obowiązek kupić sprzedawca z urzędu po cenie określonej przez Prezesa URE

17 17 Obrót energią elektryczną przetworzoną z energii odnawialnej c.d.: - rola Towarowej Giełdy Energii - jednostkowa opłata zastępcza 240,- zł/MWh - opłata zastępcza stanowi dochód NFOŚiGW - data wejścia w życie: 1.10.2005 r. Warszawa, 21 kwiecień 2005 r. Zmiany w ustawie Prawo energetyczne Co nowego w Prawie energetycznym? (8)

18 18 Uprawnienia Prezesa URE W art. 23 uprawniono Prezesa URE m. in. do ustalania: - współczynników korekcyjnych określających projektowaną poprawę efektywności, - ustalania metod kontroli i podejmowanie działań dla poprawy efektywności PE - zatwierdzanie IRiESP oraz IRiESR w zakresie bilansowania, - organizowanie i przeprowadzanie przetargów dot: wyłaniania sprzedawcy z urzędu i budowy nowych mocy wytwórczych, - okresu obowiązywania taryf, - wysokości zwrotu z kapitału, - maksymalnego udziału opłat stałych w łącznych opłatach … bez określenia wytycznych Zmiany w ustawie Prawo energetyczne Co nowego w Prawie energetycznym? (9) Warszawa, 21 kwiecień 2005 r.

19 19 Stanowienie taryf (art. 47) Nie zlikwidowano luki w prawie, polegającej na możliwości wystąpienia okresu beztaryfowego Zmiany w ustawie Prawo energetyczne Co nowego w Prawie energetycznym? (10) Warszawa, 21 kwiecień 2005 r.

20 20 Dziękuję za uwagę Warszawa, 21 kwiecień 2005 r.


Pobierz ppt "1 Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Warszawa, 21 kwiecień 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google