Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w zakresie przyłączenia źródeł do sieci elektroenergetycznej z punktu widzenia spółki dystrybucyjnej mec. Katarzyna Zalewska-Wojtuś Poznań,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w zakresie przyłączenia źródeł do sieci elektroenergetycznej z punktu widzenia spółki dystrybucyjnej mec. Katarzyna Zalewska-Wojtuś Poznań,"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w zakresie przyłączenia źródeł do sieci elektroenergetycznej z punktu widzenia spółki dystrybucyjnej mec. Katarzyna Zalewska-Wojtuś Poznań, 7 października 2013 r.

2 Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej - PTPiREE

3 Zakres zmian pod kątem działalności Operatorów Systemów Elektroenergetycznych
Dodatkowe obowiązki związane z rozwojem mikroinstalacji oraz wydawaniem gwarancji pochodzenia Instalatorzy jako nowa grupa zawodowa Narzucenie daleko idącego obowiązku rozwoju sieci elektroenergetycznej dla celów przyłączenia mikroinstalacji Ograniczenie pola manewru przy określaniu warunków przyłączenia System gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

4 Mikroinstalacje i wsparcie ich rozwoju
Złagodzenie wymogów prawnych pozwalających na wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji: brak obowiązku uzyskiwania koncesji Wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą oraz sprzedaż tej energii nie jest uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji przez sprzedawcę z urzędu po cenie urzędowej Ułatwienia w procesie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

5 Harmonogram przyłączenia jednostek wytwórczych OZE jako element umowy o przyłączenie oraz warunków przyłączenia Zakres harmonogramu przyłączenia do sieci Przyczyna wprowadzenia harmonogramu przyłączenia do sieci Znaczenie harmonogramu przyłączenia dla planowania rozwoju sieci elektroenergetycznej Swoboda operatora systemu w ustalaniu treści harmonogramu Konsekwencje niedotrzymania harmonogramu przyłączenia przez podmiot przyłączany Zakres uprawnień operatora systemu przy modyfikacji ustalonego harmonogramu przyłączenia Harmonogram w warunkach przyłączenia a harmonogram z umowy o przyłączenie

6 Dostosowanie niezrealizowanych umów o przyłączenie do nowych wymogów prawnych
Zakres regulacji przepisu przejściowego Konsekwencje przepisu przejściowego nakazującego dostosowanie niezrealizowanych umów o przyłączenie do wymogów Inicjatywa dostosowania Zakres swobody operatora systemu w procesie dostosowywania Uprawnienia operatora systemu i podmiotu przyłączanego w razie niedostosowania umowy o przyłączenie

7 Spodziewane problemy prawne
Niejasność terminu „niezrealizowana” umowa o przyłączenie Kto może rozwiązać umowę o przyłączenie do sieci Termin skorzystania z uprawnienia do rozwiązania umowy o przyłączenie Roszczenia odszkodowawcze związane z bezzasadnym rozwiązaniem umowy o przyłączenie Zakres swobody operatora systemu przy korzystaniu z prawa rozwiązania umowy o przyłączenie Kto rozstrzyga spory związane z rozwiązaniem umowy o przyłączenie

8 Możliwość przyłączania jednostek wytwórczych z ograniczeniami sieciowymi albo z niższą mocą przyłączeniową Odmowa przyłączenia z powodu braku technicznych warunków przyłączenia wynikających z braku niezbędnych zdolności przesyłowych sieci Obowiązek OSD określenia planowanego terminu oraz warunków wykonania niezbędnej rozbudowy lub modernizacji sieci, a także określa termin przyłączenia

9 Możliwość przyłączania jednostek wytwórczych z ograniczeniami sieciowymi albo z niższą mocą przyłączeniową Dopuszczalność przyłączenia z niższą mocą przyłączeniową – w przypadku braku technicznych lub ekonomicznych warunków przyłączenia w zakresie mocy przyłączeniowej określonej we wniosku warunki skorzystania przez operatora systemu z prawa do określenia niższej mocy przyłączeniowej tryb ustalania niższej mocy przyłączeniowej – w uzgodnieniu z przyszłym wytwórcą

10 Ułatwienia dla przyłączania mikroinstalacji
Uproszczona procedura przyłączenia przy istniejącym przyłączu odbiorcy końcowego Zgłoszenie jako wariant przyłączenia Treść zgłoszenia Wymogi techniczne stawiane mikroinstalacjom Obowiązek operatora do zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego Obowiązek informowania operatora o zmianie rodzaju mikroinstalacji oraz zainstalowanej mocy elektrycznej mikroinstalacji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany Wpływ operatora systemu na czas, moc oraz ilość przyłączanych mikroinstalacji

11 Działania Operatorów wychodzące naprzeciw wytwórcom energii w OZE
Opracowywanie Kryteriów przyłączenia odnawialnych źródeł energii do sieci średnich i niskich napięć – od stycznia 2014 r. na stronach internetowych OSD Opracowanie wzorów zgłoszeń przyłączenia mikroinstalacji

12 Odpłatność za przyłączenie mikroinstalacji
Zwolnienie przyłączenia wszystkich rodzajów mikroinstalacji z opłaty przyłączeniowej, niezależnie od tego czy jest to mikroinstalacja realizowania w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej czy też nowa mikroinstalacja

13 Tryb przyłączania mikroinstalacji
Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji Złożenie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości, na której planowana jest inwestycja oraz do mikroinstalacji określonej w zgłoszeniu Potwierdzenia zgłoszenia przez operatora systemu Zainstalowanie odpowiednich układów zabezpieczeń oraz układu pomiarowo-rozliczeniowego Przyłączenie mikroinstalacji przez instalatora (czy certyfikowanego?)

14 Rola instalatora mikroinstalacji i małych instalacji
Instalator będzie uprawniony do przyłączania mikroinstalacji do sieci Instalator uzyskuje certyfikat od Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, potwierdzający posiadanie odpowiednich kwalifikacji Certyfikat ważny jest przez okres 5 lat Prezes Urzędu Dozoru Technicznego cofa wydany certyfikat w razie gdy istnieją udokumentowane dowody, że mikroinstalacja lub mała instalacja zostały zainstalowane niezgodnie z obowiązującymi przepisami Prezes Urzędu Dozoru Technicznego prowadzi rejestr certyfikowanych instalatorów

15 Kto ma uprawnienia do przyłączania mikroinstalacji?
Relacja art. 20h ust. 1 do art. 20p ust. 1 Ustawy Art. 20h 1. osoba dokonująca instalacji mikroinstalacji lub małych instalacji, zwana dalej „instalatorem”, może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego (…) o wydanie certyfikatu”. Art. 20p 1. Osoby będące obywatelami państwa członkowskiego UE oraz osoby będące obywatelami innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa UE przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, mogą instalować mikroinstalacje lub małe instalacje, jeżeli posiadają: 1) ważny certyfikat lub równoważny dokument wydany w tym państwie zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku do dyrektywy (…) 2) certyfikat wydany na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

16 Obowiązki sprawozdawcze OSD w procesie przyłączania mikroinstalacji
Półroczne sprawozdania przekazywane Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie 30 dni od dnia zakończenia półrocza Sprawozdanie sporządzane jest na podstawie danych przekazywanych przez osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną w mikroinstalacji Sprawozdanie zawiera: wykaz osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną w mikroinstalacji dane dotyczące: ilości energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, ilości energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci operatora, rodzaj mikroinstalacji, jej lokalizacji oraz zainstalowanej mocy elektrycznej

17 Współpraca OSD z wytwórcami w mikroinstalacji
Skąd pozyskać dane dotyczące ilości wytworzonej energii (i zużytej na potrzeby własne)? na potrzeby uzyskania gwarancji pochodzenia dla potrzeb sprawozdawczości

18 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Zmiany w zakresie przyłączenia źródeł do sieci elektroenergetycznej z punktu widzenia spółki dystrybucyjnej mec. Katarzyna Zalewska-Wojtuś Poznań,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google