Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany na rynku energii elektrycznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany na rynku energii elektrycznej"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany na rynku energii elektrycznej
Andrzej Kania Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 20 czerwca 2007 r. Departament Energetyki

2 Zakres prezentacji Rynek energii elektrycznej – fundamenty i problemy
Wyzwania dla sektora elektroenergetycznego w zakresie wystarczalności dostaw Program dla elektroenergetyki Wydzielenie OSD Konsolidacja KDT Prawo energetyczne Departament Energetyki

3 Fundamenty nowoczesnego rynku energii:
Bezpieczne dostawy (spełnione standardy jakości dostarczanej energii oraz obsługi odbiorców;), Konkurencyjne ceny dostarczanej energii (ale jednocześnie na rynku muszą występować sygnały cenowe zapewniające przedsiębiorstwom racjonalne odtwarzanie i inwestowanie w majątek energetyczny, Zrównoważony rozwój (działania mające na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko, działania stymulujące efektywność energetyczną, oraz wspierające rozwój nowoczesnych technologii w tym odnawialnych źródeł energii), Nowoczesne regulacje prawne (spójne, zrozumiałe, przejrzyste i nie dyskryminujące żadnego z uczestników rynku zasady), Skuteczny Regulator (organ regulacyjny efektywnie nadzorujący przestrzeganie zasad, wkraczający w obszary, które nie mogą być poddane prawom konkurencji). Departament Energetyki

4 Główne problemy elektroenergetyki:
WZRASTAJĄCE ZAPOTRZEBOWANIE STARZEJĄCE SIĘ MOCE WYTWÓRCZE W ciągu 10 lat trzeba zlikwidować około procent zdolności wytwórczych. WYMAGANIA EKOLOGICZNE Ograniczenia emisji CO2. BRAK ŚRODKÓW NA INWESTYCJE w nowe elektrownie, sieci przesyłowe i dystrybucyjne. KONTRAKTY DŁUGOTERMINOWE Toczy się postępowanie KE o udzielenie niedozwolonej pomocy publicznej. REGULACJE PRAWNE ograniczające działalność rynku Departament Energetyki

5 Realizacja Programu dla elektroenergetyki w najważniejszych kwestiach dotyczących struktury polskiego sektora elektroenergetycznego oraz zmian w ustawodawstwie jest już w znacznym stopniu zaawansowana. Działania koncentracyjne Utworzono grupy:  PGE, Energetyka Południe S.A., Energa S.A. PSE – Operator S.A. stał się jednoosobową spółką Skarbu Państwa. W 2007 do realizacji pozostaje przeniesienie własności majątku sieci przesyłowych z PSE S.A. do PSE – Operator S.A. Wydzielenie OSD pozostaje kluczowym działaniem do realizacji przed 1 lipca 2007. Trwają prace nad założeniami do nowej ustawy Prawo energetyczne, porządkującej regulacje w zakresie elektroenergetyki. Zaawansowane są prace nad sposobem rozwiązania problemu kontraktów długoterminowych. Uskarbowienie PSE-Operator Wydzielenie OSD Ustawa Prawo energetyczne KDT Departament Energetyki

6 Zapewnienie niezależności OSD
Realizacja wymogów art. 9d ustawy Prawo energetyczne Niezależność od innych działalności niezwiązanych z dystrybucją energii elektrycznej Osoby odpowiedzialne za zarządzanie OSD nie uczestniczą bezpośrednio lub pośrednio - w strukturach zarządzania przedsiębiorstwa pionowo zintegrowanego lub zajmującego się działalnością niezwiązaną z dystrybucją energii elektrycznej i bieżącą działalności inną niż wynikająca z zadań OSD 1 lipca 2007 r. – termin uzyskania niezależności pod względem formy prawnej przez OSD, Departament Energetyki

7 Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne
Spółki Skarbu Państwa Sukcesja: Umów Koncesji Taryf Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne inne Spółki Departament Energetyki

8 W dniu 24 maja 2007 r. został przyjęty przez Sejm RP projekt ustawy
o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej. Projekt ustawy stanowi program pomocy publicznej, Zgodnie z projektem ustawy przewidziano vacatio legis 14 dni, a rozwiązanie KDT nastąpić ma po upływie co najmniej 210 dni od wejścia w życie ustawy. Ustawa określa maksymalną wartość kosztów osieroconych (12,5 mld zł) Prawo do pokrywania kosztów osieroconych mają wszyscy wytwórcy strony KDT Szczególne rozwiązania dla wytwórców „gazowych” 1 2 3 4 5 Departament Energetyki

9 Potrzeba zmian PE Nie-zadawalająca jakość regulacji w zakresie wdrażania mechanizmów konkurencji na rynku energii elektrycznej. Implementacja dyrektywy 2005/89/WE w sprawie działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych – termin luty 2008. Program dla elektroenergetyki przyjęty przez Rząd 28 marca 2006 r. Departament Energetyki

10 Polityka bezpieczeństwa dostaw powinna:
Implementacja dyrektywy 2005/89/WE Warunki polityki bezpieczeństwa dostaw (1) Polityka bezpieczeństwa dostaw powinna: usuwać przeszkody dla wejścia nowych wytwórców i sprzedawców na rynek, nie wywoływać zakłóceń i nie wprowadzać ograniczeń w rozwoju konkurencji na rynku energii elektrycznej, tworzyć warunki dla sprawnego funkcjonowania uczestników rynku energii elektrycznej, nie powodować istotnych trudności dla funkcjonowania przedsiębiorstw mających mały udział w rynku. Departament Energetyki

11 Polityka bezpieczeństwa dostaw powinna także:
Implementacja dyrektywy 2005/89/WE Warunki polityki bezpieczeństwa dostaw (2) Polityka bezpieczeństwa dostaw powinna także: zapewniać rezerwowe zdolności wytwórcze powiązane z rozwojem odnawialnych źródeł energii elektrycznej, pozwalać dotrzymywać zobowiązań w zakresie ochrony środowiska, nie powodować nadmiernego uzależnienia się od importu energii elektrycznej, zapewniać prawidłową współpracę operatorów systemów przesyłowych, w tym dostarczania informacji, określania zdolności przesyłowych oraz modelowania sieci. Departament Energetyki

12 Implementacja dyrektywy 2005/89/WE Założenia zmian PE w zakresie taryf
Odejście od regulacji taryf w obrocie energią elektryczną na poziomie hurtowym i detalicznym (skutki wydzielenia OSD- stanowisko URE, likwidacja KDT, zwolnienie spółek obrotu z zatwierdzania taryf – po 1 lipca 2007 r.) Utrzymanie regulacji taryf dla usług powszechnych świadczonych przez tzw. „sprzedawcę z urzędu” (utrzymanie taryf spółek dystrybucyjnych, a docelowo poddanie regulacji wysokość marży w obrocie) Departament Energetyki

13 Implementacja dyrektywy 2005/89/WE Założenia zmian PE w zakresie taryf
Wprowadzenie sprzedawców awaryjnych dla odbiorców końcowych, którzy utracili sprzedawcę do czasu wyboru nowego sprzedawcy (regulacji podlegałaby wysokość marży w obrocie energią elektryczną sprzedawcy awaryjnego) Utrzymanie regulacji taryf „ex-ante” dla usług przesyłania i dystrybucji (grupowe stawki opłat zależne od poziomu napięcia „miedziana płyta” w dalszym etapie wprowadzenie w przesyle cen lub stawek węzłowych po określeniu mechanizmu i przeprowadzeniu symulacji skutków) Departament Energetyki

14 Implementacja dyrektywy 2005/89/WE - Zakładane zmiany PE
Dookreślenie zasad świadczenia usług systemowych, w tym bilansowania systemu i wprowadzenie rynku dnia bieżącego (z uwzględnieniem okresu przejściowego) Określenie odpowiedzialności użytkowników systemu za niestosowanie się do instrukcji ruchu i eksploatacji sieci - zatwierdzanie całej instrukcji przez Regulatora (doprecyzowanie zakresu instrukcji) Wybór mechanizmu rynkowego dla zapewnienia odpowiednich rezerw mocy wytwórczych i symulacja skutków (art. 5 ust. 1 dyr.) (gwarancje i porozumienia umowne, opcje mocowe i zobowiązania mocowe lub opłaty za moc) Doprecyzowanie zasad prowadzenia ewidencji księgowej dla działalności regulowanej, zwłaszcza przesyłania i dystrybucji energii (obowiązek badania i przekazywania Regulatorowi z informacją o przyjęciu przez organy spółki) Departament Energetyki

15 DZIEKUJĘ ZA UWAGĘ Departament Energetyki


Pobierz ppt "Zmiany na rynku energii elektrycznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google