Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problematyka odmowy przyłączania do sieci elektroenergetycznej Poznań, dnia 20 listopada 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problematyka odmowy przyłączania do sieci elektroenergetycznej Poznań, dnia 20 listopada 2012 r."— Zapis prezentacji:

1

2 Problematyka odmowy przyłączania do sieci elektroenergetycznej Poznań, dnia 20 listopada 2012 r.

3 Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 ze zm.) nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii, generalny obowiązek zawarcia umowy z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci.

4 Powoływanie się przez przedsiębiorstwa energetyczne na brak warunków technicznych i ekonomicznych z powodu braku jednoznaczności tego pojęcia jest najczęstszą podstawą odmowy przyłączenia do sieci. Brak warunków technicznych należy rozumieć jako obiektywnie istniejącą techniczną przeszkodę o charakterze trwałym, uniemożliwiającą realizację inwestycji.

5 Problematycznym zagadnieniem w kontekście przyłączania do sieci jest ocena, czy istnieją ekonomiczne warunki przyłączenia. Przesłanka ta jest przedmiotem wielu orzeczeń sądowych w ostatnich latach.

6 Wobec istnienia publicznoprawnego obowiązku przyłączenia, przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane wykazać wobec podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci, jakie konkretnie techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci są przeszkodą do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci.

7 Kolejną problematyczną kwestią jest ustalanie przez przedsiębiorstwa opłaty za przyłączenie do sieci w wysokości, która przewyższa rzeczywiste nakłady poniesione na realizację przyłączenia. Jak wskazuje się w orzecznictwie, opłata za przyłączenie do sieci jest opłatą za zespolenie przyłączanej instalacji z istniejącą siecią i powinna obejmować tylko nakłady na wykonanie owego zespolenia a nie koszty rozbudowy sieci. Wysokość opłaty winna być ustalana na podstawie rzeczywistych nakładów na budowę przyłącza (ew. odcinka służącego połączeniu przyłącza z siecią), bez uwzględnienia nakładów na rozbudowę sieci przedsiębiorstwa energetycznego niezbędnej do przyłączenia.

8 W przypadku zaistnienia sporu dotyczącego zawarcia umowy o przyłączenie, każda ze stron może zwrócić się do Prezesa URE o jego rozstrzygnięcie.

9 Postępowanie w sprawie odmowy zawarcia umowy o przyłączenie może być również wszczęte, gdy strony nie mogą uzgodnić treści przyszłej umowy, podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci oraz Prezes URE nie zostali zawiadomieni o odmowie zawarcia umowy o przyłączenie, przedsiębiorstwo odwleka w czasie i mnoży przeszkody przy wydawaniu warunków przyłączenia w tym także, gdy pozostawia wniosek bez rozpoznania.

10 Prezes URE oprócz rozstrzygania sporów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pr.en. może w sprawach dotyczących odmowy przyłączenia do sieci prowadzić także działania tzw. quasi mediacyjne polegające na tym, że bierze on udział w rozwiązywaniu sporów stwarzając stronom konfliktu warunki do wypracowania kompromisu oraz wspiera je w działaniach na rzecz osiągnięcia wzajemnie akceptowalnego porozumienia.

11 KONTAKT : Biuro w Poznaniu ul. Piątkowska 116 60-649 Poznań Tel. (61) 671.0.800 Fax. (61) 671.2.132 poznan@tlegal.eu Biuro w Warszawie ul. Piękna 15 00-549 Warszawa Tel. (22) 370.28.00 Fax. (22) 370.28.01 warsaw@tlegal.eu KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW (T-legal)


Pobierz ppt "Problematyka odmowy przyłączania do sieci elektroenergetycznej Poznań, dnia 20 listopada 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google