Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w ustawie - Prawo energetyczne Zbigniew Kamieński Ministerstwo Gospodarki i Pracy Warszawa, 21 kwietnia 2005r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w ustawie - Prawo energetyczne Zbigniew Kamieński Ministerstwo Gospodarki i Pracy Warszawa, 21 kwietnia 2005r."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w ustawie - Prawo energetyczne Zbigniew Kamieński Ministerstwo Gospodarki i Pracy Warszawa, 21 kwietnia 2005r.

2 Ministerstwo Gospodarki i Pracy2 Odbiorca uprawniony Prawo zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła od wybranego przez siebie sprzedawcy mają: –wszyscy odbiorcy za wyjątkiem odbiorców paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym –od 1 lipca 2007r. wszyscy odbiorcy

3 Ministerstwo Gospodarki i Pracy3 Dostęp do sieci [1] Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii jest obowiązane zapewnić wszystkim odbiorcom uprawnionym świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji

4 Ministerstwo Gospodarki i Pracy4 Dostęp do sieci [2] świadczenie w/w usług nie może wywoływać skutków negatywnych [np. niezawodność dostarczania, jakość, niekorzystna zmiana cen]: –wyłączenia z obowiązku świadczenia w/w usług w relacjach transgranicznych, –obowiązek powiadomienia o odmowie świadczenia usług Prezesa URE oraz zainteresowanego podmiotu

5 Ministerstwo Gospodarki i Pracy5 Przyłączanie do sieci przyłączane do sieci urządzenia, instalacje i sieci muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające m.in.: –bezpieczeństwo pracy systemu [gazowego, elektroenergetycznego, ciepłowniczego], –zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych lub energii

6 Ministerstwo Gospodarki i Pracy6 Opłaty za przyłączenie [1] odbiorcy - 1/4 rzeczywistych kosztów [sieć przesyłowa, sieci dystrybucyjne: gazowa wysokich ciśnień, elektroenergetyczna od 1 do 100 kV] odbiorcy - 1/4 średniorocznych nakładów inwestycyjnych [pozostała sieć gazowa, sieć elektroenergetyczna 1kV i niższa, sieć ciepłownicza]

7 Ministerstwo Gospodarki i Pracy7 Opłaty za przyłączenie [2] źródła i sieci - wg rzeczywistych nakładów za wyjątkiem źródeł odnawialnych i skojarzonych o mocy nie wyższej niż 5 MW, dla przyłączenia których pobiera się 1/2 opłaty ustalonej wg rzeczywistych nakładów przepis przejściowy - do 31 grudnia 2010, dla wszystkich odnawialnych źródeł energii - 1/2 opłaty

8 Ministerstwo Gospodarki i Pracy8 Warunki funkcjonowania systemów [1] delegacja dla ministra właściwego ds. gospodarki do określenia szczegółowych warunków dla funkcjonowania poszczególnych systemów [art. 9] szereg nowych wymagań np.: –zakres, warunki i sposób bilansowania systemu, –zakres, warunki i sposób zarządzania ograniczeniami systemowymi

9 Ministerstwo Gospodarki i Pracy9 Warunki funkcjonowania systemów [2] usunięcie istotnej bariery w rozwoju energetyki wiatrowej poprzez wprowadzenie w w/w rozporządzeniu, w okresie przejściowym do 31 grudnia 2010r., odmiennego zakresu, warunków i sposobu bilansowania dla takich źródeł

10 Ministerstwo Gospodarki i Pracy10 Zadania operatorów systemów znacznie rozbudowany zakres zadań [art.9c] kluczowa rola operatorów w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w przypadku zdarzeń nagłych operator systemu przesyłowego podejmuje niezbędne działania we współpracy z zainteresowanymi podmiotami [art.9j]

11 Ministerstwo Gospodarki i Pracy11 Niezależność operatora systemu operatorzy będący w strukturze przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo powinni pozostawać niezależni w swej formie prawnej, organizacyjnej i podejmowaniu decyzji [art. 9d] szczegółowe regulacje w tym zakresie

12 Ministerstwo Gospodarki i Pracy12 Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci ustawa określa zakres instrukcji bazą do jej tworzenia są wymagania wynikające z rozporządzeń wyodrębniona część dotycząca bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi podlega zatwierdzaniu przez Prezesa URE

13 Ministerstwo Gospodarki i Pracy13 Sprzedawca z urzędu wyłoniony w drodze przetargu przez Prezesa URE w przypadku niewyłonienia w drodze przetargu Prezes URE wyznacza z urzędu na okres 12 miesięcy przepis przejściowy zapewniający ciągłość świadczenia usług

14 Ministerstwo Gospodarki i Pracy14 Wsparcie OŹE - istota zmiany rozdział świadectw pochodzenia od fizycznej energii elektrycznej umożliwienie obrotu prawami majątkowymi wynikającymi z tych świadectw na giełdzie towarowej

15 Ministerstwo Gospodarki i Pracy15 Wsparcie OŹE - korzyści obniżanie kosztów rozwoju wytwarzania energii elektrycznej z OŹE poprzez wzmocnienie mechanizmów rynkowych bardziej klarowne reguły gry dla inwestorów wyeliminowanie problemu podziału świadectw pochodzenia na części usunięcie bariery jaką dla wytwórców stanowi przesył energii elektrycznej z OŹE

16 Ministerstwo Gospodarki i Pracy16 Polityka energetyczna państwa nowe podejście - zastąpienie założeń polityka energetyczna zawiera: –ocenę realizacji polityki za poprzedni okres –część prognostyczną - horyzont czasowy nie krótszy niż 20 lat –program działań wykonawczych na okres 4 lat zawierający instrumenty jego realizacji

17 Ministerstwo Gospodarki i Pracy17 Ograniczenie obowiązku posiadania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej podwyższono próg z 5 MW na 50 MW [nie dotyczy OŹE i wytwarzanej w skojarzeniu] na przesyłanie lub dystrybucję ciepła podwyższono próg z 1MW na 5 MW

18 Ministerstwo Gospodarki i Pracy18 Taryfy [1] zwrot z kapitału zaangażowanego w działalność PE likwidacja ustawowego określania udziału opłat stałych w opłatach za usługi przesyłania lub dystrybucji

19 Ministerstwo Gospodarki i Pracy19 Taryfy [2] wprowadzenie uproszczonego trybu zatwierdzania taryfy przez Prezesa URE na okres do 3 lat o ile: –zawarte w taryfie warunki stosowania cen i stawek opłat nie uległy zmianie, –nie uległy zmianie warunki zewnętrzne wykonywania działalności, –nie został ustalony na ten okres współczynnik korekcyjny dotyczący poprawy efektywności

20 Ministerstwo Gospodarki i Pracy20 Taryfy [3] stosowanie taryfy, po upływie okresu na jaki została wydana do czasu wejścia w życie nowej taryfy o ile: –decyzja Prezesa URE nie została wydana, –toczy się postępowanie odwoławcze, –odmowna decyzja Prezesa URE nie wynika z udokumentowanych warunków zewnętrznych wykonywania działalności

21 Ministerstwo Gospodarki i Pracy21 Zadania Prezesa URE [1] znacznie rozszerzono zakres zadań prezesa URE, np.: –ustalanie wysokości zwrotu z kapitału, –ustalanie maksymalnego udziału opłat stałych za świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji, –monitorowanie funkcjonowania systemu gazowego i elektroenergetycznego,

22 Ministerstwo Gospodarki i Pracy22 Zadania Prezesa URE [2] –zatwierdzanie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci w zakresie bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi, –organizowanie i przeprowadzanie przetargów dotyczących wyłaniania sprzedawców z urzędu oraz na budowę nowych mocy wytwórczych,

23 Ministerstwo Gospodarki i Pracy23 Zadania Prezesa URE [3] –kontrolowanie rozdziału księgowości przedsiębiorstw energetycznych, –kontrolowanie przestrzegania przez przedsiębiorstwa energetyczne wymagań wynikających z rozporządzenia WE 1228/2003 w sprawie warunków dostępu do sieci elektroenergetycznych przy transgranicznym obrocie energią elektryczną.

24 Ministerstwo Gospodarki i Pracy24 Rozliczanie kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych znacznie rozbudowano przepisy art.45a wskazano podstawy i przesłanki w oparciu o które opracowuje się metody rozliczania kosztów zakupu ciepła doprecyzowano przepisy proceduralne w tym zakresie


Pobierz ppt "Zmiany w ustawie - Prawo energetyczne Zbigniew Kamieński Ministerstwo Gospodarki i Pracy Warszawa, 21 kwietnia 2005r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google