Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wdrażania działania Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wdrażania działania Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wdrażania działania Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania

2 ODNOWA I ROZWÓJ WSI INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA INSTYTUCJA PŁATNICZA INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA AGENCJA RESTRUKTURYZACJI MODERNIZACJI ROLNICTWA

3 ODNOWA I ROZWÓJ WSI LEGISLACJA Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ustawa z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

4 ODNOWA I ROZWÓJ WSI ZAKRES POMOCY ŚWIETLICE WIEJSKIE CENTRA WSI PARKI

5 ODNOWA I ROZWÓJ WSI ZAKRES POMOCY c.d. ZABYTKOWE KOŚCIOŁY (elewacja zewnętrzna + dach) BOISKA PLACE ZABAW

6 ODNOWA I ROZWÓJ WSI ZAKRES POMOCY c.d. Sale sportowe Miejsca rekreacji i wypoczynku Ścieżki rowerowe Obiekty infrastruktury turystycznej Pawilony, witryny, punkty i sale wystawowe Lokalne pomniki historii i miejsca pamięci Cmentarze zabytkowe Obiekty małej architektury Dokumentacja projektowa

7 ODNOWA I ROZWÓJ WSI NIE KWALIFIKUJEMY!!! Drogi i ciągi pieszo-jezdne Środki transportu Elewacje wewnętrzne i wyposażenie kościołów Ośrodki zdrowia Szkoły i przedszkola Przedsiębiorstwa i lokale prywatne Ochotnicze Straże Pożarne (garaże, wyposażenie, itp.) Zakup działki/gruntu Materiały promocyjne Wynagrodzenia

8 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Przeprowadzono szkolenia dla wnioskodawców z zakresu pozyskiwania środków unijnych i wypełniania wniosków (uczestniczyło ponad 400 osób). INFORMACJA I PROMOCJA:

9 ODNOWA I ROZWÓJ WSI ALOKACJA W I NABORZE ILOŚĆ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA 61 839 397,57 zł12551 921 818,00 zł Alokacja dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 NAZWA DZIAŁANIAWYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DLA WOJ. ŁÓDZKIEGO [EUR] WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DLA WOJ. ŁÓDZKIEGO [PLN] Odnowa i rozwój wsi 37 615 204,00164 905 054,34 NABÓR WNIOSKÓW W 2009 ROKU OD 2 LUTEGO DO 2 KWIETNIA

10 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Ilość złożonych wniosków w powiatach województwa łódzkiego

11 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Beneficjenci (ilość złożonych wniosków)

12 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania (ilość złożonych wniosków) Projekt na kwotę dofinansowania Ilość projektów 500 000 zł61 450 000 - 499 999 zł13 400 000 - 449 999 zł11 350 000 - 399 999 zł10 300 000 - 349 999 zł9 250 000 - 299 999 zł5 200 000 - 249 999 zł7 150 000 - 199 999 zł3 100 000 - 149 999 zł3 50 000 - 99 999 zł1 0 - 49 999 zł2

13 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Zakres operacji Świetlice, domy kultury 64 Centra miejscowości (parkingi, chodniki, oświetlenie) 24 Obiekty sportowe, ścieżki rowerowe, szlaki piesze, place zabaw, miejsca rekreacji 18 Kościoły (elewacja zewnętrzna i dachy) 9 Parki, tereny zielone 6 Zbiorniki, cieki wodne 2 Rewitalizacja zabytków użytkowanych na cele publiczne 2

14 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Weryfikacja wniosków po I naborze Weryfikacja wniosków – 3 miesiące + Uzupełnienia (do 14 dni, możliwe maksymalnie 2 uzupełnienia) + Wizytacje w miejscu + Przygotowanie listy operacji i zatwierdzenie przez Zarząd WŁ + Przygotowanie i wysłanie umów Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania

15 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Po weryfikacji Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania Wnioski, które pozytywnie przeszły weryfikację – 118 Z czego: - Samorządy gmin 104 - Kościoły 9 - Instytucje kultury 4 - Organizacja pozarządowa 1

16 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Po weryfikacji Alokacja w I naborze: 61 839 397,57 PLN Łączna kwota dofinansowania (pierwotna): 51 921 818,00 PLN Łączna kwota dofinansowania po korekcie podatku VAT: 46 653 164,00 PLN Po I naborze, województwo łódzkie wykorzystało 28,3% alokacji 2007-2013 dla działania Odnowa i rozwój wsi

17 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Najczęściej pojawiające się problemy w trakcie weryfikacji wniosków WE WNIOSKU: - Błędnie określany tytuł i cel operacji oraz zakres planowanej operacji - Brak spójności kwot we wszystkich wymaganych polach - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – błędy rachunkowe W ZAŁĄCZNIKACH: Plan Odnowy Miejscowości + Uchwały – brak wymaganych elementów Kosztorysy inwestorskie – niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Pozwolenia na budowę – błędy przy wyszczególnianiu działek, zakresów rzeczowych, przedkładanie decyzji nieostatecznych Zgłoszenia wykonania robót – brak wyszczególniania zakresów operacji oraz planowanych terminów zakończenia robót Rysunki i szkice charakterystyczne – nieczytelne mapy, brak możliwości zidentyfikowania planowanej operacji

18 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Najczęściej napotykane problemy związane z wdrażaniem działania - Obszerne procedury powodujące częste nadinterpretacje – w celu ich wyjaśnienia konieczne jest uzyskanie opinii MRiMR. Związane jest to z długim oczekiwaniem. - Kwalifikowalność podatku VAT – konieczność redukcji kosztów w trakcie okresu weryfikacji - Problemy przy wykwalifikowywaniu kosztów związanych z operacją nie spełniającą celu działania (np. niektóre pomieszczenia oraz instalacje w świetlicach wiejskich zlokalizowanych w budynkach OSP, drogi lokalne, znaki drogowe) Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania

19 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Przyczyny odmowy przyznania pomocy finansowej na etapie weryfikacji - Niezłożenie wniosku w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze (1 wniosek), - Nieusunięcie braków/nieprawidłowości w terminie (2 wnioski), - Brak wymaganych minimum 3 punktów (1 wniosek), - Rezygnacja wnioskodawcy (3 wnioski), Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania

20 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Zobowiązania beneficjenta po podpisaniu umowy Beneficjent zobowiązuje się do: Realizacji operacji, której zakres rzeczowy i finansowy określono w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, Spełnienia warunków określonych w Programie, ustawie i rozporządzeniu oraz realizacji operacji zgodnie z postanowieniami umowy, Poniesienia kosztów w formie rozliczenia bezgotówkowego, Niefinansowania operacji z udziałem innych środków publicznych niż określone w Rozporządzeniu z dnia 14 lutego 2008 r., Spełnienia wymagań określonych przepisami prawa krajowego mających zastosowanie do realizowanej operacji nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

21 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Zobowiązania beneficjenta po podpisaniu umowy c.d. Beneficjent zobowiązuje się do: Osiągnięcia i zachowania celu operacji Nieprzenoszenia, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc oraz ich wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji, Umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa dokonywania wizytacji w miejscu realizacji operacji oraz kontroli na miejscu, Niezwłocznego informowania Samorządu Województwa o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej, mogących mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z postanowieniami umowy przechowywania całości dokumentacji związanej z przyznaną pomocą, w trakcie realizacji operacji oraz przez okres 7 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności ostatecznej

22 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Zobowiązania beneficjenta po podpisaniu umowy c.d. Beneficjent zobowiązuje się do: Umieszczenia w miejscu realizacji operacji: tablicy informacyjnej, w przypadku operacji, której koszt całkowity przekracza równowartość 50 000 EURO lub tablicy reklamowej, w przypadku operacji, której koszt całkowity przekracza równowartość 500 000 EURO, Przedłożenia Samorządowi Województwa kompletnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: niezwłocznie po zawarciu umowy o przyznanie pomocy, w przypadku postępowania zakończonego przed dniem jej zawarcia LUB w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania w przypadku postępowania zakończonego po dniu zawarcia umowy o przyznanie pomocy, Złożenia bezpośrednio w miejscu wskazanym przez Samorząd Województwa, wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami oraz przedstawienia oryginałów faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty w terminach określonych w umowie.

23 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Kolejny nabór wniosków Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania Planowany termin kolejnego naboru wniosków w ramach działania Odnowa i rozwój wsi: PAŹDZIERNIK 2009r.

24 Dziękuję za uwagę Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania


Pobierz ppt "Podsumowanie wdrażania działania Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google