Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrola/ wizytacja w miejscu projektów (ze szczególnym uwzględnieniem wizytacji projektów na etapie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy). Urząd.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrola/ wizytacja w miejscu projektów (ze szczególnym uwzględnieniem wizytacji projektów na etapie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy). Urząd."— Zapis prezentacji:

1 Kontrola/ wizytacja w miejscu projektów (ze szczególnym uwzględnieniem wizytacji projektów na etapie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy). Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 Podstawowe akty prawne Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 07.12.2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich Ustawa z dnia 07.03.2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31.08.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

3 Rodzaje kontroli: Kontrole administracyjne (wizytacje w miejscu); wnioski o wsparcie wnioski o płatność Kontrole na miejscu; wnioski o płatność Kontrole ex-post

4 Kontrole ex post przeprowadzane będą: w okresie 7 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej; w celu potwierdzenia, że inwestycja nie została nieprawidłowo sfinansowana z różnych źródeł krajowych lub wspólnotowych.

5 Kontrole na miejscu - na etapie rozpatrywania wniosku o płatność -przeprowadzane będą w celu zweryfikowania: płatności popartych dokumentami księgowymi lub innymi dokumentami; poniesienia wydatków zgodne z przepisami wspólnotowymi; faktycznie wykonanych prac lub dostarczonych usług; zgodności wykorzystania operacji z wykorzystaniem opisanym we wniosku; zgodności przeprowadzenia operacji z prawodawstwem i politykami wspólnotowymi.

6 Kontrole administracyjne (wizytacje terenowe) wniosków o wsparcie i wniosków o płatność obejmują m.in. weryfikację: kwalifikowalności operacji; przestrzegania kryteriów określonych dla działania Odnowa i rozwój wsi w ramach PROW 2007 -2013; zgodności operacji z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, prawdziwości wydatków.

7 Kontrole administracyjne - wizytacje w miejscu przeprowadzane będą w przypadku: wszystkich operacji inwestycyjnych, dla których kwota pomocy wynosi co najmniej 35% maksymalnej kwoty pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi; zaistnienia uzasadnionych wątpliwości spełnienia warunków przyznania pomocy oraz wypłaty pomocy; zaistnienia uzasadnionych wątpliwości poprawnej realizacji operacji; informacji o możliwości wystąpienia nieprawidłowości.

8 ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE

9

10

11

12

13

14 Czynności kontrolne – wizytacja w miejscu: Umożliwienie IW przeprowadzenia czynności kontrolnych. Obecność wnioskodawcy, pełnomocnika lub innej osoby posiadającej stosowne pełnomocnictwo/ upoważnianie. Raport z kontroli. Zachowanie terminów realizacji czynności kontrolnych.

15 Beneficjent zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia czynności kontrolnych przedstawicielom: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, organów kontroli państwowej i skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym do takich czynności.

16 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako agencja płatnicza, ma prawo weryfikacji poprawności przeprowadzenia przez Samorząd Województwa czynności kontrolnych u wnioskodawcy/beneficjenta

17 Beneficjent zobowiązany będzie do przedłożenia Samorządowi Województwa kompletnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Stwierdzenie nieprawidłowości oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach operacji skutkować będzie rozwiązaniem umowy. Zamówienia publiczne

18 Nieprawidłowość oznacza jakiekolwiek naruszenie przepisów prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniedbania ze strony podmiotu gospodarczego, które spowodowało lub mogło spowodować szkodę w ogólnym budżecie Wspólnot lub budżetach, które są zarządzane przez Wspólnoty, albo poprzez zmniejszenie lub utratę przychodów, które pochodzą ze środków własnych pobieranych bezpośrednio w imieniu Wspólnot, albo też w związku z nieuzasadnionym wydatkiem. Nieprawidłowości Rozporządzenie Rady (WE) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich

19 Stwierdzenie, w okresie realizacji operacji lub w okresie 7 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej, nieprawidłowości związanych z ubieganiem się o przyznanie pomocy/realizacją operacji lub z nie spełnianiem warunków określonych w dokumentach programowych i legislacyjnych skutkować będzie rozwiązaniem umowy.

20 W przypadku stwierdzenia, że beneficjent umyślnie złożył fałszywe oświadczenie, daną operację wyklucza się ze wsparcia EFRROW i odzyskuje się wszystkie kwoty, które już zostały wypłacone na tę operację. Ponadto beneficjent jest wykluczony z otrzymywania wsparcia w ramach tego samego środka w danym roku EFRROW oraz w następnym roku EFRROW. art. 31 ust. 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 07.12.2006 r. ustanawiające szczegółowe Zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich Wykluczenia ze wsparcia w ramach EFRROW

21 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich www.dprow.woj-pomorskie.pl tel: (058) 32 61 650 fax: (058) 32 61 673 email: dprow@woj-pomorskie.pl

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kontrola/ wizytacja w miejscu projektów (ze szczególnym uwzględnieniem wizytacji projektów na etapie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy). Urząd."

Podobne prezentacje


Reklamy Google