Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Zobowiązania beneficjenta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Zobowiązania beneficjenta."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Zobowiązania beneficjenta

2 Potrzeba, pomysł, realizacja… Beneficjenci funduszy muszą zadbać, by ich aplikacja była: kompletna, zgodna z celami programu do którego aplikują, spójna i logiczna, uzasadniona ekonomicznie. Wniosek musi być wypełniony, zgodnie z instrukcją (wytycznymi), podpisany przez wskazane osoby, we wskazanych miejscach, opatrzony odpowiednimi pieczęciami.

3 Wnioskodawca Samorząd Województwa Informacja o naborze na 14 dni przed rozpoczęciem naboru wraz z ogłoszeniem kryterium regionalnego nabór wniosków 14-60 dni Rozpatrzenie wniosku 3 m-ce Uzupełnienie I -14 dni, II -14 dni Wniosek o pomoc wraz załącznikami Gmina Instytucja kultury dla której założycielem jest JST Kościół lub związek wyznaniowy Organizacja pozarządowa posiadająca status organizacji pożytku publicznego Umowa o dofinansowanie projektu Schemat przyznania pomocy

4 Kryteria oceny wniosków Podstawowy dochód podatkowy gminy, w której planowana jest realizacja operacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kształtuje się na poziomie: - nie więcej niż 75% średniej krajowej – 2 punkty, - powyżej 75 % średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej- 1 punkt, - powyżej średniej krajowej- 0 punktów.

5 Kryteria oceny wniosków Bezrobocie w powiecie, na obszarze którego znajduje się gmina, w której jest planowana realizacja operacji, w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku było: - wyższe od średniej w województwie - 2 pkt, - równe ze średnią w województwie - 1 pkt, - niższe od średniej w województwie - 0 pkt.

6 Kryteria oceny wniosków Kryterium regionalne – 2 pkt. Wnioskowana kwota dofinansowania operacji na każdym etapie jej realizacji wynosi nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowalnych – 1 pkt. max można zdobyć 7 pkt.

7 O kolejności projektów decydują: liczba uzyskanych punktów; w przypadku projektów o tej samej liczbie punktów o kolejności przyznania pomocy decyduje niższa wartość podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadająca na 1 jej mieszkańca; w przypadku wniosków o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości dochodu podatkowego gminy przypadającego na 1 mieszkańca decyduje data i godzina wpływu wniosku o przyznanie pomocy.

8 Koszty uznaje się za kwalifikowalne jeżeli: dostawy, roboty budowlane i usługi, związane z realizacją operacji, zostały nabyte w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało wszczęte po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

9 Koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy Są ponoszone na wyłączne ryzyko wnioskodawcy. W przypadku odmowy udzielenia pomocy, wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot tych kosztów.

10 Kwalifikowalność VAT Do wkładu z EFFROW kwalifikuje się podatek VAT niepodlegający zwrotowi, jeżeli jest rzeczywiście i ostatecznie ponoszony przez beneficjentów. Wnioskodawca powinien wystąpić do organu upoważnionego przez Ministra Finansów (dyrektora właściwej izby skarbowej) o wydanie indywidualnej interpretacji w sprawie braku możliwości odzyskania VAT (przy wniosku o płatność). wg rozporządzenia RE 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r.

11 Beneficjent zapewnia trwałość operacji poprzez: zachowanie osiągniętego celu operacji, nieprzenoszenie posiadania lub prawa własności budynków oraz innych dóbr, służących realizacji operacji, bez zgody Samorządu Województwa, wykorzystywanie przedmiotowych budynków i dóbr zgodnie z celem i przeznaczeniem co najmniej 7 lat od dnia dokonania ostatniej płatności przez ARiMR.

12 niezwłocznego informowania Samorządu Województwa o zmianach sytuacji faktycznej i prawnej, mogącej wpływać na realizację celu operacji, przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją operacji, Beneficjent ma obowiązek: w ciągu siedmiu lat od dnia dokonania przez ARiMR ostatecznej płatności.

13 Beneficjent ma obowiązek zamieszczenia Tablicy informacyjnej, dla operacji o kosztach przekraczających 50 000 EURO Tablicy reklamowej, dla operacji o kosztach przekraczających 500 000 EURO w miejscu realizacji operacji O finansowaniu operacji ze środków Unii Europejskiej (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dn. 15 grudnia 2006r. ws. wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFFROW)

14 Projekt zmian Kościoły i inne związki wyznaniowe będą mogły się ubiegać o refundacje kosztów zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich zakresie koniecznym do realizacji operacji. Zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich może być kosztem kwalifikowanym, tylko w przypadku gdy jest konieczny do realizacji operacji. do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Odnowa i rzwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013

15 Projekt zmian Pomoc w ramach programu może być współfinansowana również z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw sportu i turystyki. Wyłączenie z kategorii kosztów kwalifikowalnych operacji polegających na budowie, przebudowie lub remoncie sal sportowych służących wyłącznie szkołom lub przedszkolom.

16 Projekt zmian Umożliwienie podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości radom gmin, w przypadku gdy na terenie gminy nie zostały utworzone sołectwa i nie ma możliwości zwołania zebrania wiejskiego.

17 Kontakt: Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego www.dprow.woj-pomorskie.pl tel: (058) 32 61 650 fax: (058) 32 61 673 email: dprow@woj-pomorskie.pl

18 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Zobowiązania beneficjenta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google