Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Коpie: 1
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013
Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie ODNOWA I ROZWÓJ WSI

2 Cele działania: poprawa jakości życia na obszarach wiejskich
promocja obszarów wiejskich rozwój tożsamości społeczności wiejskiej zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich

3 Beneficjenci: gmina instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego kościół lub inny związek wyznaniowy organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), której cele statutowe są zbieżne z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW

4 Kryteria dostępu: Pomoc finansowa przyznawana jest na operację:
nie finansowaną z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania: z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach Programu Operacyjnego Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Kościelnego ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw sportu i turystyki

5 Kryteria dostępu cdn. : realizowaną w miejscowości: gminy wiejskiej
gminy miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców gminy miejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców

6 Kryteria dostępu cd. Pomoc przyznawana jest wówczas gdy:
realizacja operacji nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, operacja będzie realizowana w jednym albo dwóch etapach, złożenie wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, zakończenie realizacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy (w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach) 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy (w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie) - nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

7 Forma i wysokość pomocy:
Pomoc polega na refundacji kosztów: kwalifikowalnych poniesionych: po dniu złożeniu wniosku o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne, poniesionych nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2007 r. w formie rozliczenia bezgotówkowego dostaw, robót budowlanych i usług, związanych z realizacją operacji, jeśli zostały nabyte w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało wszczęte po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy związanych z realizacją operacji, której postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzone zostało po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Koszty związane z realizacją operacji poniesione przed dniem zawarcia umowy są ponoszone na wyłączne ryzyko wnioskodawcy. W wypadku odmowy udzielenia wnioskodawcy pomocy, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych wydatków.

8 Zakres pomocy: Pomoc nie obejmuje kosztów: refinansowania odsetek;
opłaty ubezpieczeniowej; na realizację operacji w przypadku, której postępowanie o zamówienie publiczne zostało wszczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Refundacji podlegają koszty: kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta, w wysokości nie przekraczającej 75% tych kosztów z tym, że dla jednej miejscowości nie więcej niż 500 tys. zł w okresie realizacji Programu

9 Zakres pomocy cd. : wówczas gdy operacja będzie realizowana w więcej niż jednej miejscowości, wysokość pomocy dla operacji nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym kwotę tę dzieli się proporcjonalnie do kosztów realizacji operacji w każdej miejscowości. według kalkulacji kosztów określonych we wniosku o przyznanie pomocy, wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być niższa niż 25 tys. zł.

10 Zakres pomocy cd.: urządzenie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku; budowa, przebudowa lub remont infrastruktury turystycznej; rewitalizacja budynków zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencji zabytków, użytkowanych na cele publiczne, oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci; (zmienione Rozporządzeniem z 14 marca 2008 r.) zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacja na cele publiczne;

11 Zakres pomocy cd. : budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów publicznych, pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne (np. świetlice, domy kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków); (zmienione Rozporządzeniem z 14 marca 2008 r.) budowa, przebudowa lub remont obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, służących do użytku publicznego; zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów; związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego; (zmienione Rozporządzeniem z 14 marca 2008 r.)

12 Zakres pomocy cd. : odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków; (zmienione Rozporządzeniem z 14 marca 2008 r.) wyburzanie i rozbiórka zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie; (zmienione Rozporządzeniem z 14 marca 2008 r.) zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości; (zmienione Rozporządzeniem z 14 marca 2008 r.) budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie obiektów przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn

13 Zakres pomocy cd. : budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów małej architektury; (dodane Rozporządzeniem z 14 marca 2008 r.) zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich; (zmienione Rozporządzeniem z 14 marca 2008 r.) zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji; (dodane Rozporządzeniem z 14 marca 2008 r.) ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji; (dodane Rozporządzeniem z 14 marca 2008 r.)

14 Wymagania jakie musi spełniać projekt:
miejscowość w której będzie realizowany należy do: gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców wpisany jest w zakres Planu Odnowy Miejscowości; nie posiada charakteru komercyjnego;

15 Wymagania jakie musi spełnić projekt cd.:
w przypadku, gdy realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent winny jest posiadać prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po zakończeniu realizacji projektu organizacja pozarządowa powinna działać w obszarze zbieżnym z celami działania „Odnowa i Rozwój Wsi” w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego; projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego powinien zostać zaakceptowany przez tę jednostkę

16 Wniosek powinien zawierać:
numer identyfikacyjny wnioskodawcy, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, nadany wnioskodawcy; nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; opis operacji; plan finansowy operacji; informację o załącznikach; oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy związane z pomocą; zestawienie rzeczowo-finansowe operacji

17 Załączniki do wniosku:
plan odnowy miejscowości, zawierający w szczególności: - charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowana operacja, - inwentaryzację zasobów służącą odnowie miejscowości, - ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja, - opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji;

18 Załączniki do wniosku cd.
Uchwałę: zabrania wiejskiego lub rady dzielnicy lub rady osiedla, lub rady miasta w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości, w której będzie realizowana operacja, zebrania wiejskiego lub rady dzielnicy, lub rady osiedla w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości podjętą dla każdej miejscowości w której będzie realizowana operacja, a w przypadku gdy w danej miejscowości nie została powołana rada dzielnicy lub rada osiedla – rady miasta. (proponuje się nowelizację na: rady gminy) rady gminy lub rady miasta w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości w przypadku sołectw obejmujących kilka miejscowości, plan odnowy miejscowości i uchwała, może obejmować wszystkie miejscowości położone na obszarze sołectwa.


Pobierz ppt "PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google