Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odnowa i rozwój wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Gdańsk, 27 - 28 stycznia 2009r. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odnowa i rozwój wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Gdańsk, 27 - 28 stycznia 2009r. 1."— Zapis prezentacji:

1 Odnowa i rozwój wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Gdańsk, stycznia 2009r. 1

2 Termin składania wniosków
2 luty 2009 r. – 31 marca 2009 r. Alokacja na pierwszy konkurs euro (42 mln zł – 3,6015; 47 mln zł – 4,1465)

3 Typy projektów budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie obiektów publicznych pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno - kulturalne, w szczególności świetlic i domów kultury z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków; budowa, przebudowa lub remont, wyposażanie obiektów małej infrastruktury oraz przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych z wyłączeniem sal sportowych przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli; zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów; kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów, parkingów, chodników lub oświetlenia ulicznego; urządzanie i porządkowanie terenów zieleni, parków lub innych miejsc wypoczynku; budowa, przebudowa lub remont małej infrastruktury turystycznej; zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych na rzecz rekreacji lub poprawa estetyki miejscowości;

4 Typy projektów cd. rewitalizacja budynków zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków, użytkowanych na cele publiczne, oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci; zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne; budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w szczególności pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn; odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków; wyburzenie i rozbiórka zdewastowanych budynków i budowli publicznych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie – w zakresie koniecznym do realizacji operacji wymienionych powyżej.

5 Podmioty uprawnione gminy wiejskie, miejsko – wiejskie (z wył. miast powyżej 5 tys. mieszkańców) i miejskie, z wykluczeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców; instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (określone operacje), organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego, której cele statutowe są zbieżne z celami działania „Odnowa i rozwój wsi”.

6 Montaż finansowy projektu Limity finansowe
EFRROW – maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych projektu; wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być: * wyższa niż 500 tys zł; * niższa niż 25 tys. zł; refundacja; limit pomocy EFRROW dla wszystkich projektów wszystkich beneficjentów w jednej miejscowości w całym okresie programowania nie może przekroczyć 500 tys.zł.

7 Ogólne zasady aplikacji
każdy z wnioskodawców może złożyć w jednym naborze jeden wniosek o przyznanie pomocy; organizacja pozarządowa, może złożyć więcej niż jeden wniosek o przyznanie pomocy, jeżeli każdy z wniosków dotyczy innej gminy. w jednym naborze z terenu jednej gminy dofinansowanie mogą uzyskać maksymalnie 3 operacje; aby operacja mogła uzyskać wsparcie - co najmniej 3 punkty.

8 Warunki dostępu operacja realizowana będzie na obszarze uprawnionym;
operacja wpisuje się w plan odnowy miejscowości; operacja nie ma charakteru komercyjnego; w przypadku realizacji operacji na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat od dnia dokonania przez agencję płatniczą płatności ostatecznej; wysokość pomocy na realizację operacji wynosi min. 25 tys. zł; operacja uzyska min 3 punkty.

9 Kwalifikowalność wydatków:
rozliczone bezgotówkowo; początek okresu kwalifikowalności: * koszty ogólne – poniesione po 1 stycznia 2007 r; * pozostałe koszty – poniesione po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy; dostawy, roboty budowlane i usługi, związane z realizacją operacji, nabyte w trybie przepisów o zamówieniach publicznych a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wszczęte po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy (wszyscy beneficjenci zobowiązani są do stosowania ustawy); koszty ogólne do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych; operacja polegająca na bieżącej konserwacji nie podlega dofinansowaniu.

10 Wymagane załączniki m.in.:
Plan Odnowy Miejscowości – uchwały w sprawie przyjęcia (nazewnictwo; wymagane elementy); potwierdzenie zabezpieczenia środków na realizację operacji; pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy; oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na realizację operacji; kosztorys inwestorski (sposób konstrukcji przy realizacji projektu w kilku miejscowościach lub z udziałem kosztów niekwalifikowalnych umożliwiający ustalenie wartości projektu w każdej miejscowości); opis zadań przewidzianych do realizacji (j.w. oraz szczegółowy umożliwiający weryfikację zasadności i wysokości kosztów) Wszystkie załączniki powinny być wystawione na beneficjenta

11 Weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy
wniosek o przyznanie pomocy jest rozpatrywany w terminie 3 miesięcy od upływu terminu naboru (uzupełnienia wstrzymują bieg terminu) wniosek wypełniony nieprawidłowo lub zawierający braki, można poprawić/ uzupełnić jednak nie uzupełnienie żadnych braków skutkuje nie przyznaniem pomocy

12 Kryteria wyboru projektów
1) dochód podatkowy gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca, kształtuje się na poziomie: a) nie więcej niż 75% średniej krajowej - 2 punkty, b) powyżej 75 % średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej - 1 punkt, c) powyżej średniej krajowej - 0 punktów; 2) bezrobocie w powiecie w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku było: a) wyższe od średniej w województwie - 2 punkty, b) równe ze średnią w województwie – 1 punkt, c) niższe od średniej w województwie - 0 punktów, 3) jeżeli wnioskowana kwota dofinansowania operacji na każdym etapie jej realizacji wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych operacji – 1 punkt.

13 Kryterium regionalne 2 punkty przyznane zostaną tym operacjom, których całkowita wartość przekracza 400 000 zł.

14 Lista operacji W pierwszej kolejności pomoc przyznaje się na operacje, które uzyskały największą liczbę punktów. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów o kolejności przyznania pomocy decyduje niższa wartość podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadająca na 1 jej mieszkańca. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadającego na 1 mieszkańca o kolejności przyznania pomocy decyduje data wpływu wniosku o przyznanie pomocy. Umowy są zawierane w kolejności wynikającej z listy operacji, w ramach dostępnych środków w danym roku w tym województwie.

15 Ogólne zasady realizacji operacji
osiągnięcie celu operacji i jego zachowania przez 7 lat od dnia dokonania przez ARiMR płatności ostatecznej; umożliwienie przeprowadzenia kontroli (każda operacja będzie przynajmniej raz kontrolowana przez UMWP; dodatkowo – kontrole następcze oraz towarzyszące ARiMR) przestrzeganie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (wszyscy beneficjenci; 100% postępowań objętych zostanie ocenie pod kątem poprawności ich przeprowadzenia); przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą; informowanie o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy; zakaz podwójnego finansowania wydatków w ramach dwóch różnych Programów.

16 Ogólne zasady realizacji operacji
przestrzeganie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych – UMOWA - (obowiązek dostarczenia dokumentów): * bezzwłocznie w przypadku postępowania zakończonego przed dniem zawarcia umowy o przyznanie pomocy; * w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania, w przypadku postępowania zakończonego pod dniu zawarcia umowy o przyznanie pomocy); NIE DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW SKUTKUJE ROZWIĄZANIEM UMOWY obowiązek informacyjny: * tablica informacyjna – koszt całkowity przekracza równowartość 50 tys. euro; * tablica reklamowa - koszt całkowity przekracza równowartość 500 tys. euro TABLICE ZAPEWNI SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (KOSZTY PROMOCJI SĄ DLA BENEFICJENTA KOSZTEM NIEKWALIFIKOWALNYM)

17 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 17

18 Termin składania wniosków
do połowy/ końca czerwca 2009 r. (ogłoszenie naboru II połowa lutego 2009 r.) Alokacja na pierwszy konkurs euro (100 mln zł – 3,6015; 115 mln zł – 4,1465)

19 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dziękujemy za uwagę Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich tel. (058) fax (058)


Pobierz ppt "Odnowa i rozwój wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Gdańsk, 27 - 28 stycznia 2009r. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google