Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Starostwo Powiatowe w Kościerzynie"— Zapis prezentacji:

1 Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kościerskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 rok. Kościerzyna, r.

2 Wydział Rozwoju Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się w szczególności w formie: zlecania Podmiotom Programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w tym możliwości skorzystania ze szkoleń, konsultacji w zakresie działalności organizacji pozarządowych w działaniach programowych samorządu (prowadzone konsultacje w zakresie Programu Współpracy na 2012 r.), udostępniania lokalu na spotkania Podmiotów Programu, promocji działalności Podmiotów Programu w mediach.

3 Podstawa ogłoszenia otwartego konkursu ofert
Wydział Rozwoju Podstawa ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Uchwała Nr XII/86/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Kościerskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”. Uchwała Nr 150/53/2011 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia r. w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kościerskiego w roku 2012.

4 Wydział Rozwoju Harmonogram pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych r. pismo nr R do Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych z prośbą o wytypowanie dwóch przedstawicieli do pracy w Komisji Konkursowej opiniującej oferty. r. pismo nr R do Przewodniczącego Rady Powiatu Kościerskiego z prośbą o wytypowanie przedstawiciela do pracy w Komisji Konkursowej opiniującej oferty. r. Uchwała nr 8/57/2012 Zarządu Powiatu Kościerskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Kościerskiego w roku 2012.

5 Wydział Rozwoju Harmonogram pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych r. Ostateczny termin składania ofert na realizację zadań publicznych. r. Zarządzenie nr 9/2012 Starosty Kościerskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kościerskiego. r. Ocena wniosków przez Komisję Konkursową opiniującą oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Kościerskiego. r. Uchwała Nr 18/61/2012 Zarządu Powiatu Kościerskiego w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kościerskiego w roku 2012.

6 Wydział Rozwoju Pierwszy otwarty konkurs ofert dotyczył wspierania realizacji zadań publicznych w następujących obszarach: Rozwój kultury w Powiecie Kościerskim: Wysokość środków na konkurs wyniosła zł Łączna kwota dofinansowania wyniosła zł (pozostało po konkursie oraz z powodu rezygnacji z realizacji zadań (3.820,30 zł.) Rozwój kultury fizycznej w Powiecie Kościerskim: Wysokość środków na konkurs wyniosła zł Łączna kwota dofinansowania wyniosła zł Ochrona zdrowia w Powiecie Kościerskim: Wysokość środków na konkurs wyniosła zł Łączna kwota dofinansowania wyniosła zł (zostało 150 zł)

7 Wydział Rozwoju Pierwszy otwarty konkurs ofert dotyczył wspierania realizacji zadań publicznych w następujących obszarach c.d.: Pomoc społeczna w Powiecie Kościerskim: Wysokość środków na konkurs wyniosła zł Łączna kwota dofinansowania wyniosła zł (zostało 2701,62 zł)   Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Kościerskim: Wysokość środków na konkurs wyniosła zł Łączna kwota dofinansowania wyniosła zł (zostało 2310 zł) Rozwój turystyki w Powiecie Kościerskim: Wysokość środków na konkurs wyniosła zł. Łączna kwota dofinansowania wyniosła zł. (zostało zł)

8 Liczba podmiotów biorących udział
Wydział Rozwoju Liczba podmiotów biorących udział w konkursie ofert na realizację zadań publicznych

9 Wydział Rozwoju Liczba złożonych ofert na realizację zadań publicznych w poszczególnych sześciu obszarach

10 Wydział Rozwoju Liczba ofert, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych z podziałem na sześć obszarów

11 Wydział Rozwoju Kwoty środków przyznanych na realizację zadań publicznych w poszczególnych obszarach

12 Rozwój kultury w Powiecie Kościerskim
Wydział Rozwoju Rozwój kultury w Powiecie Kościerskim

13 Rozwój kultury fizycznej i turystyki w Powiecie Kościerskim
Wydział Rozwoju Rozwój kultury fizycznej i turystyki w Powiecie Kościerskim

14 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w Powiecie Kościerskim
Wydział Rozwoju Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w Powiecie Kościerskim

15 Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Kościerskim
Wydział Rozwoju Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Kościerskim

16 Zlecenie realizacji zadań publicznych w innym trybie
Wydział Rozwoju Zlecenie realizacji zadań publicznych w innym trybie

17 Poza konkursem złożonych zostało 9 ofert przez 7 podmiotów:
Wydział Rozwoju Poza konkursem złożonych zostało 9 ofert przez 7 podmiotów: Stowarzyszenie Przyjaciół Wdzydz (2 oferty) Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Górkach (2 oferty) Kaszubski Instytut Rozwoju Ochotnicza Straż Pożarna w Wielu Ochotnicza Straż Pożarna w Przytarni Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebuniu Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Łubiany i okolic 1 oferta nie otrzymała dofinansowania (Stowarzyszenia Przyjaciół Wdzydz), 1 oferta została wycofana (Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Górkach.

18 Wydział Rozwoju Rozwój kultury w Powiecie Kościerskim: Łączna kwota dofinansowania wyniosła zł. Rozliczono: 8.620,50 zł (zwrot niewykorzystanej kwoty: 299,50). Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Kościerskim: Łączna kwota dofinansowania wyniosła zł. Rozliczono: zł Rozwój turystyki w Powiecie Kościerskim: Łączna kwota dofinansowania wyniosła zł. Rozliczono: 5.174,98 zł. (zwrot niewykorzystanej kwoty: 0,02 zł).

19 Łączna kwota środków przyznanych na realizację zadań publicznych
Wydział Rozwoju Łączna kwota środków przyznanych na realizację zadań publicznych

20 Wszystkie oferty zostały rozliczone.
Wydział Rozwoju Weryfikacja ofert Wszystkie oferty zostały rozliczone.

21 Szkolenia dla organizacji pozarządowych
Wydział Rozwoju Szkolenia dla organizacji pozarządowych Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem GWP i sprawozdawczość w ramach PO KL. Jak napisać dobry wniosek aplikacyjny z użyciem nowego GWA. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL. Rozliczanie i księgowanie projektów finansowanych z EFS. Jak prawidłowo dokumentować przebieg projektu w kontekście kontroli. Uproszczone formy rozliczania kosztów bezpośrednich w projektach finansowanych z PO KL. Prawo Zamówień Publicznych i pomoc publiczna w projektach PO KL. Szkolenia zorganizowane zostały przez Regionalny Ośrodek EFS w Chojnicach w terminie od r. do r. Łącznie w powyższych szkoleniach uczestniczyło 121 osób.

22 Wydział Rozwoju Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Starostwo Powiatowe w Kościerzynie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google