Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.2 Patrycja Dukaczewska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.2 Patrycja Dukaczewska."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.2 Patrycja Dukaczewska

2 DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI KADR SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI W ROZWOJU GOSPODARCZYM PATRYCJA DUKACZEWSKA SYSTEM INSTYTUCJONALNY INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA – MRR (Departament Zarządzania EFS); INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – MNiSW (Departament Wdrożeń i Innowacji); BENEFICJENT SYSTEMOWY w ramach działania 4.1 PO KL –Departament Organizacji Szkół Wyższych MNiSW.

3 DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI KADR SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI W ROZWOJU GOSPODARCZYM PATRYCJA DUKACZEWSKA ALOKACJA FINANSOWA Wkład ze środków unijnych 52 275 000 Wkład z krajowych środków publicznych 9 225 000 Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu: 85 %

4 DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI KADR SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI W ROZWOJU GOSPODARCZYM PATRYCJA DUKACZEWSKA ROZWÓJ KWALIFIKACJI KADR Cel: Podniesienie kompetencji kadr systemu B+R do poziomu zapewniającego efektywną współpracę jednostek naukowych i przedsiębiorstw w zakresie wdrażania osiągnięć naukowych w gospodarce

5 DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI KADR SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI W ROZWOJU GOSPODARCZYM PATRYCJA DUKACZEWSKA ROZWÓJ KWALIFIKACJI KADR Zadania: Wzmacnianie kompetencji kadr sektora B+R w zakresie: -zarządzania dużymi projektami naukowymi; -marketingu; -komercjalizacji ich wyników;

6 DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI KADR SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI W ROZWOJU GOSPODARCZYM PATRYCJA DUKACZEWSKA ROZWÓJ KWALIFIKACJI KADR Typy projektów: 1.projekty dotyczące podnoszenia umiejętności pracowników systemu B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji prac badawczych - kursy, szkolenia, studia podyplomowe; (konkurs otwarty nr 2/POKL/4.2/2008)

7 DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI KADR SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI W ROZWOJU GOSPODARCZYM PATRYCJA DUKACZEWSKA ROZWÓJ KWALIFIKACJI KADR Typy projektów: 2.projekty dotyczące podnoszenia świadomości pracowników systemu B+R w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki, a także potrzeb sektora nauki i gospodarki w tym zakresie; (konkurs otwarty nr 1/POKL/4.2/2008)

8 DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI KADR SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI W ROZWOJU GOSPODARCZYM PATRYCJA DUKACZEWSKA ROZWÓJ KWALIFIKACJI KADR Typy projektów: 3.przedsięwzięcia upowszechniające osiągnięcia nauki polskiej i światowej w procesie kształcenia na poziomie wyższym; (konkurs otwarty 3/POKL/4.2/2008)

9 DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI KADR SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI W ROZWOJU GOSPODARCZYM PATRYCJA DUKACZEWSKA ROZWÓJ KWALIFIKACJI KADR Kwalifikowalność wydatków: Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków 12 grudnia 2006 r.

10 DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI KADR SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI W ROZWOJU GOSPODARCZYM PATRYCJA DUKACZEWSKA ROZWÓJ KWALIFIKACJI KADR Beneficjenci: jednostki naukowe podmioty działające na rzecz nauki firmy szkoleniowe

11 DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI KADR SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI W ROZWOJU GOSPODARCZYM PATRYCJA DUKACZEWSKA ROZWÓJ KWALIFIKACJI KADR Grupy docelowe: jednostki naukowe podmioty działające na rzecz nauki przedsiębiorcy (kampanie informacyjne)

12 DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI KADR SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI W ROZWOJU GOSPODARCZYM PATRYCJA DUKACZEWSKA ROZWÓJ KWALIFIKACJI KADR Typy projektów: Zarządzanie badaniami naukowymi: (konkurs otwarty nr 2/POKL/4.2/2008) kursy, szkolenia, studia podyplomowe w zakresie: zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, komercjalizacji rezultatów prac badawczych (w tym w zakresie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej); konkurs otwarty – nabór i ocena wniosków prowadzone w sposób ciągły, do wyczerpania limitu środków (9 350 000 PLN na 2008 r., 25 000 000 PLN na konkurs); termin ogłoszenia konkursu – 26 marzec 2008 r.

13 DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI KADR SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI W ROZWOJU GOSPODARCZYM PATRYCJA DUKACZEWSKA ROZWÓJ KWALIFIKACJI KADR Typy projektów: Podnoszenie świadomości pracowników B+R: (konkurs otwarty nr 1/POKL/4.2/2008) kampanie informacyjne, studia podyplomowe, szkolenia w zakresie: wagi badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki, znaczenia ochrony własności przemysłowej i intelektualnej dla transferu technologii; konkurs otwarty – nabór i ocena wniosków prowadzone w sposób ciągły, do wyczerpania limitu środków (5 610 000 PLN na 2008 r., 15 000 000 PLN na konkurs); konkursu trwał od 26 marca 2008 do 18 czerwca 2008 r. najbliższy termin ogłoszenia konkursu – styczeń 2009 r.

14 DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI KADR SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI W ROZWOJU GOSPODARCZYM PATRYCJA DUKACZEWSKA ROZWÓJ KWALIFIKACJI KADR Typy projektów: Upowszechnianie osiągnięć nauki: (konkurs otwarty 3/POKL/4.2/2008) projekty w zakresie marketingu i promocji usług badawczo- rozwojowych konkurs otwarty - nabór i ocena wniosków prowadzone w sposób ciągły, do wyczerpania określonego limitu środków raz w miesiącu informacja na stronie internetowej MNiSW przypominająca o trwaniu naboru wniosków termin ogłoszenia konkursu – IV kw. 2008 r.

15 DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI KADR SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI W ROZWOJU GOSPODARCZYM PATRYCJA DUKACZEWSKA ROZWÓJ KWALIFIKACJI KADR Procedura oceny: 45 dni roboczych od daty złożenia wniosku/zakończenia konkursu 14 dni na ocenę formalną (z możliwością przedłużenia do 21 dni w uzasadnionych przypadkach) 31 dni na ocenę merytoryczną przy pomocy Karty oceny formalnej i Karty oceny merytorycznej w oparciu o kryteria: ocena formalna: formalne i dostępu ocena merytoryczna: merytoryczne, horyzontalne i strategiczne oceny merytorycznej dokonuje Komisja Oceny Projektów (KOP): asesorzy pracownicy Departamentu Wdrożeń i Innowacji wniosek oceniany przez 2 osoby

16 DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI KADR SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI W ROZWOJU GOSPODARCZYM PATRYCJA DUKACZEWSKA ROZWÓJ KWALIFIKACJI KADR Procedura oceny: min. 60 punktów – ocena pozytywna lista rankingowa – konkurs zamknięty dofinansowanie (do wyczerpania limitu środków) – konkurs otwarty możliwość negocjacji – np. gdy przyznano niższą od wnioskowanej kwotę dofinansowania należy podjąć w terminie 5 dni od otrzymania pisma w formie pisemnej lub ustnej powinny zostać zakończone w ciągu kolejnych 15 dni w ciągu 5 dni od zakończenia – skorygowany wniosek o dofinansowanie

17 DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI KADR SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI W ROZWOJU GOSPODARCZYM PATRYCJA DUKACZEWSKA ROZWÓJ KWALIFIKACJI KADR Procedura oceny: procedura odwoławcza – pisemny protest w ciągu 14 dni od otrzymania pisma składany do Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej rozpatrzenie w ciągu 1 miesiąca podpisanie umowy w ciągu 5 dni od otrzymania pisma – wszystkie wymagane załączniki do umowy o dofinansowanie

18 DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI KADR SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI W ROZWOJU GOSPODARCZYM PATRYCJA DUKACZEWSKA ROZWÓJ KWALIFIKACJI KADR Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Wytyczne w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL System realizacji PO KL

19 DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI KADR SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI W ROZWOJU GOSPODARCZYM PATRYCJA DUKACZEWSKA DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.2 Patrycja Dukaczewska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google