Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie i rozliczanie inwestycji w ramach PROW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie i rozliczanie inwestycji w ramach PROW"— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie i rozliczanie inwestycji w ramach PROW 2007-2013

2 Zestawienie rzeczowo – finansowe podstawa opracowania
Załącznik do wniosku – tabela elementów scalonych (kosztorys inwestorski); Załącznik do umowy – jw. Załącznik do aneksu po przetargu – kosztorys ofertowy; UWAGA! Przyjęte zasady rozliczania projektów w oparciu o pozycje zestawienia rzeczowo – finansowego wykluczają możliwość zawierania umów ryczałtowych w „czystej formie”. Ustalona w wyniku zamówienia publicznego cena musi być skalkulowana w sposób umożliwiający jej rozbicie na poszczególne pozycje zestawienia rzeczowo finansowego.

3 Kontrola zakresu rzeczowego operacji na poszczególnych poziomach wdrażania
Sytuacja idealna – bez zmian w trakcie realizacji: Zakres rzeczowy we wniosku = zakres rzeczowy w umowie o dofinansowanie = zakres rzeczowy zrealizowany Kosztorys inwestorski = przedmiar robót (specyfikacja przetargowa) = kosztorys ofertowy = protokół odbioru.

4 Ewentualne zmiany w trakcie procesu przygotowania i realizacji inwestycji:
Na etapie przygotowania przetargu – wykrycie błędów w kosztorysie, Na etapie przygotowania przetargu - pytania oferentów, błędy w kosztorysie, W trakcie realizacji – sytuacje których nie można było przewidzieć (roboty zamienne i dodatkowe – protokół konieczności).

5 Warunki akceptacji zmian w trakcie procesu przygotowania i realizacji inwestycji
Każda zmiana zakresu rzeczowego operacji wymaga akceptacji SW. SW sprawdza: Zgodność zmiany z przepisami prawa (m.in. zamówienia publiczne), Zakres zmian rzeczowy i finansowy (kosztorys różnicowy), Czy zmiana nie wpłynie na zmianę celu projektu. Akceptacja jest potwierdzana na piśmie, lub aneksem – jeżeli wpływa na treść zestawienia rzeczowo-finansowego operacji. Zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty pomocy ani zmiany celu operacji. Każda zmiana zakresu rzeczowo – finansowego w trakcie realizacji wymaga udokumentowania faktycznie zrealizowanych kosztów kosztorysem powykonawczym.

6 Kontrola zrealizowanego zakresu rzeczowego operacji
Kontrola administracyjna – zestawienie rzeczowo-finansowe do ostatniego aneksu do umowy, umowa z wykonawcą, protokół odbioru, faktury (w przypadku zmian w realizacji – dodatkowo kosztorys powykonawczy). Kontrola na miejscu – obmiary. Uwaga! Stwierdzenie w trakcie kontroli na miejscu innego sposobu realizacji projektu niż to wynika z protokółu odbioru oznacza potwierdzenie nieprawdy w dokumentach i jest klasyfikowane jako przestępstwo podlegające zgłoszeniu do prokuratora!!!!!!!!!

7 Ważne!!!!!!!! Należy zgłaszać i dokumentować każdą zmianę w realizacji operacji. Konieczny rzetelny odbiór inwestycji ze szczegółowymi obmiarami wszystkich elementów inwestycji.

8 Umowa o dofinansowanie – inne istotne zapisy
beneficjent ma obowiązek doręczyć do SW kompletną specyfikację przetargową (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem): Niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie – w przypadku przetargów zakończonych przed datą zawarcia umowy, W ciągu 14 dni od daty zakończenia postępowania - w przypadku postępowań zakończonych po dniu podpisania umowy o dofinansowanie. Zmiany umowy Umowa może zostać zmieniona na wniosek każdej ze stron; Zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty pomocy oraz zmiany celu projektu;

9 Umowa o dofinansowanie
Podstawowe zobowiązania Beneficjenta: Osiągnięcie celu operacji i jego zachowanie przez 7 (5) lat od dnia dokonania przez Agencję Płatniczą (ARiMR) płatności ostatecznej; Nie przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania; Umożliwienie przeprowadzenia kontroli, związanych z przyznaną pomocą; Przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą; Informowanie Zarządu Województwa o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy

10 Rozliczanie inwestycji
Dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac: Protokoły odbioru robót; Protokoły z odbioru, zamontowania i uruchomienia urządzeń; Protokoły odbioru wyposażenia z wykazem wszystkich dostarczonych pozycji; Inne protokoły odbioru/przekazania do użytkowania poszczególnych części/całości projektu Wszystkie zakupione maszyny, urządzenia muszą być zamontowane oraz uruchomione.

11 Dziękuję za uwagę Mirosława Mochocka


Pobierz ppt "Przygotowanie i rozliczanie inwestycji w ramach PROW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google