Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSUMOWANIE WDRAŻANIA Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSUMOWANIE WDRAŻANIA Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006."— Zapis prezentacji:

1 PODSUMOWANIE WDRAŻANIA Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 Działania SPO – ROL wdrażane przez UMWP Działanie 2.2 Scalanie gruntów Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

3 Działanie 2.2 zrealizowano 1 projekt na kwotę 1 445 428,00 PLN, w tym dofinansowanie w EFOiGR stanowiło 998 841,00 PLN. Beneficjentem było Starostwo Powiatowe w Kwidzynie.

4 Działanie 2.5 wydano 10 decyzji na łączną kwotę kosztów kwalifikowalnych 33 983 281,00 PLN, w tym 25 706 357,82 PLN z EFOiGR Beneficjentem był Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

5 Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego – CELE podniesienie standardu życia i pracy na wsi podniesienie atrakcyjności turystycznej wzrost atrakcyjności inwestycyjnej zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego

6 ZASADY OGÓLNE Wysokość pomocy: Poziom pomocy wynosił do 80% kosztów kwalifikowalnych i nie więcej niż 450 tys. zł dla jednej miejscowości lub instytucji kultury w okresie realizacji programu. Beneficjenci Gminy lub instytucje kultury, dla których organizatorem są jednostki samorządu terytorialnego. Kryteria dostępu Finansowaniu podlegały projekty realizowane w miejscowościach liczących nie więcej niż 5 tys. mieszkańców, należących do gmin wiejskich lub miejsko – wiejskich.

7 Kryteria wyboru projektów dochód podatkowy gminy – od 0 do 2 punktów bezrobocie – od 0 do 2 punktów atrakcyjność turystyczna gminy: - kryterium atrakcyjności przyrodniczej – 1 punkt - kryterium atrakcyjności kulturowej – 1 punkt kryterium regionalne – 1 - miejscowość o liczbie ludności nie przekraczającej 1 500 osób lub - wartość pomocy nie przekraczała 200 000 zł Do realizacji mogły być przyjęte projekty, które uzyskały co najmniej 3 punkty.

8 Beneficjenci w ramach działania 2.3Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego 98 uprawnionych gmin (wiejskie, miejsko – wiejskie z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców); 88 gmin ubiegało się o dofinansowanie; 5 Instytucji kultury dla których organizatorem są jednostki samorządu terytorialnego.

9 Proces wdrażania działania 2.3 wpłynęło 289 wniosków na łączna kwotę 36 924 344,80 PLN dofinansowania EFOiGR; 273 wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym; 218 wniosków zostało pozytywnie zweryfikowanych pod względem merytorycznym.

10 Podpisano 153 umowy o dofinansowanie projektu na łączną kwotę dofinansowania 20 754 011,00 PLN : - 116 umów w 2005 r. - 23 umowy w 2006 r. - 14 umów w 2007 r.

11 Finansowe postępy wdrażania działania 2.3 W Województwie Pomorskim zrealizowano 149 umów na kwotę 20 068 262,00 PLN dofinansowania ze środków UE. Całkowity koszt 149 projektów – 27 468 715,39 PLN

12

13

14 .

15

16

17 Projekty w podziale na kategorie: 55 zalicza się do kategorii odnowa wsi; 49 zalicza się do kategorii ochrona / zachowanie dziedzictwa kulturowego; 31 zalicza się do kategorii rozwój instytucji kultury.

18 Efekty rzeczowe 1.Liczba wybudowanych lub przebudowanych (w połączeniu z remontem) elementów małej infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej w tym systemów informacji wizualnej: 15 2.Zagospodarowane zbiorniki i cieki wodne w obrębie miejscowości: 16 3.Zbudowane, odnowione i urządzone ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne: 4,22 km 4.Zbudowane, odnowione i urządzone obiekty sportowe: 41 5.Ukształtowane centra wsi poprzez odnowienie lub budowę placów, parkingów, chodników, oświetlenia ulicznego i.t.p.: 24 6.Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku, place zabaw: 39

19 Efekty rzeczowe C.D. 7. Zrewitalizowane lub adaptowane obiekty zabytkowe użytkowane na cele publiczne: 3 8. Miejsca pamięci: 1 9. Liczba wspartych przedsięwzięć związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych: 1 10. Liczba stworzonych i wyposażonych warsztatów, punktów usługowych w wyniku przeprowadzenia inwestycji oraz zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycyjnych zawodów: 2 11. Zbudowane, adaptowane lub wyremontowane (w połączeniu z modernizacją) oraz wyposażone obiekty publiczne pełniące funkcje kulturalne: 86, w tym: 73 świetlice, 7 domów kultury, inne obiekty pełniące funkcje kulturalne: 6

20 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich www.dprow.woj-pomorskie.pl tel: (058) 32 61 650 fax: (058) 32 61 673 email: dprow@woj-pomorskie.pl

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PODSUMOWANIE WDRAŻANIA Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google