Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oś 3 Odnowa i rozwój wsi 3 listopad 2009 r.. Odnowa i rozwój wsi NABÓR WNIOSKÓW_2009 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oś 3 Odnowa i rozwój wsi 3 listopad 2009 r.. Odnowa i rozwój wsi NABÓR WNIOSKÓW_2009 rok."— Zapis prezentacji:

1 Oś 3 Odnowa i rozwój wsi 3 listopad 2009 r.

2 Odnowa i rozwój wsi NABÓR WNIOSKÓW_2009 rok

3 Odnowa i rozwój wsi

4 Beneficjenci: g mina ;g mina ; instytucja kulturyinstytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego ; kościół lub inny związek wyznaniowykościół lub inny związek wyznaniowy ; organizacja pozarządowa posiadająca status organizacji pożytku publicznegoorganizacja pozarządowa posiadająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) i działająca w obszarze zbieżnym z celami działania Odnowa i rozwój wsi w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego. Odnowa i rozwój wsi

5 Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli: projekt realizowany jest w miejscowości należącej do: - gminy wiejskiej lub - gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszk., lub - gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości; projekt nie ma charakteru komercyjnego; w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu; organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania Odnowa i rozwój wsi w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego; projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę Odnowa i rozwój wsi

6 Poziom i wysokość pomocy: Poziom pomocy wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych projektu (z VAT). Maksymalna wysokość pomocy na realizację 500 000 zł projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł w okresie realizacji Programu.

7 Zakres pomocy Odnowa i rozwój wsi 1.Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów –pełniących funkcje rekreacyjne i społeczno-kulturalne w tym świetlic, domów kultury, (z wyłączeniem szkół, przedszkoli, żłobków); –obiektów małej architektury; –przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów lub usług, w tym pawilonów, punktów wystawienniczych, sal ekspozycyjnych, witryn; 2.Budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, obiektów sportowych - z wyłączeniem sal sportowych przeznaczonych dla szkół lub przedszkoli ; 3.Związanych z kształtowaniem obszarów dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców (odnawiane lub budowa parkingów, chodników lub oświetlenia ulicznego); 4.Urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków …………; 5.Budowa, przebudowa lub remont infrastruktury turystycznej; 6.Zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości; 7.Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków; 8.Zakup i odnowienie obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacja na cele publiczne;

8 Odnowa i rozwój wsi 9.Odnawiane elewacji zewnętrznej i dachów architektury sakralnej wpisanych do rejestru zbytków lub objętach wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiane cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków; 10.Wyburzanie i rozbiórka zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu………..; 11.Zakup materiału nasadzeniowego, ………; 12.Zakup sprzętu, materiałów i usług …..; 13.Zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów; 14.OGÓLNYCH – związanych z przygotowaniem i realizacją operacji

9 PROCEDURY: Ogłoszenie właściwy organ samorządu województwa STRONA INTRNETOWA DZIENNIK (wojewódzki) 14 – 60dni WNIOSEK z załącznikami URZĄD MARSZAŁKOWSKI ROZPATRZENIE - 3 miesiące pomoc jest przyznawana na operacje, które w wyniku oceny uzyskały najwyższą ILOŚĆ PUNKTÓW (wg. powyższych kryteriów) ZATWIERDZENIE LISTY - właściwy organu samorządu wojewódzkiego: według uzyskanych punktów REALIZACJA REALIZACJA – I etap do 24 miesięcy II etapy – do 36 miesięcy WNIOSEK O PŁTNOŚĆ 3 miesiące_PŁATNOŚĆ Odnowa i rozwój wsi PLAN ODNOWY miejscowości i UCHWAŁA – zebrania wiejskiego, rady gminy …. w sprawie jego przyjęcia

10 KRYTERAIA OCENY WNIOSKÓW Dochód podatkowy gminy, na terenie, w której będzie realizowany projekt, w przeliczeniu na 1 mieszkańca 1 1.Nie więcej niż 75% średniej krajowej - 2 punkty 2.Powyżej 75% i nie więcej niż 100% średniej krajowej - 1 punkt 3.Powyżej średniej krajowej - 0 punktów 2 Bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina – w okresie ostatnich 6 miesięcy 1.Wyższa od średniej wojewódzkiej - 2 punkty 2.Równa ze średnią wojewódzką - 1 punkt 3.Niższa od średniej wojewódzkiej - 0 punktów 3 Kryterium regionalne - 2 punkty Odnowa i rozwój wsi

11 4 Jeżeli wnioskowana kwota dofinansowania operacji na każdym etapie jej realizacji wynosi nie więcej niż 50% KK - 1 punkt Pomoc może być przyznana na: 1.Operacje, które uzyskały co najmniej 3 punkty Odnowa i rozwój wsi ILOŚĆ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW: 1.Każdy z wnioskodawców może złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy, 2.Wnioskodawca – organizacja pozarządowa może złożyć więcej niż jeden wniosek o przyznanie pomocy, jeżeli każdy z wniosków dotyczy innej gminy.

12 Podpisując umowę wnioskodawca: zobowiązuje się do osiągnięcia celu operacji i jego z achowania przez okres 7 lat od otrzymania płatności. Odnowa i rozwój wsi

13 Liczba beneficjentów (2007 – 2013) Jakie środki finansowe : 591 mln Euro 443,25 mln Euro – UE 147,75 mln Euro - Polska Liczba projektów: 10.000

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Oś 3 Odnowa i rozwój wsi 3 listopad 2009 r.. Odnowa i rozwój wsi NABÓR WNIOSKÓW_2009 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google