Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWA PROGRAMOWA STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH uczeń potrafi:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWA PROGRAMOWA STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH uczeń potrafi:"— Zapis prezentacji:

1 Analiza i interpretacja wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

2 PODSTAWA PROGRAMOWA STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH uczeń potrafi:
Obowiązuje każdą szkołę publiczną PODSTAWA PROGRAMOWA ( cele edukacyjne, zadania szkoły, treści, osiągnięcia uczniów ) Minister Edukacji Narodowej Szkolny zestaw programów nauczania Szkoła posiada autonomię Szkolny system oceniania Szkolny program wychowawczy Obowiązuje każdą szkołę publiczną STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Minister Edukacji Narodowej uczeń potrafi: SPRAWDZIAN EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE RAPORT :MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ, KURATOR OŚWIATY, ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁY, SZKOŁA

3 Cele oceniania zewnętrznego
Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów Ocena jakości oddziaływań edukacyjnych szkoły Zapewnienie porównywalności zaświadczeń, świadectw dyplomów bez względu na miejsce ich wystawienia

4 Główni adresaci wyników
uczeń kurator oświaty szkoła organ prowadzący szkołę

5 Komunikowanie wyników uczniowi
Zaświadczenie o wynikach uzyskanych na sprawdzianie lub egzaminie gimnazjalnym Świadectwo dojrzałości Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe Wynik egzaminu pozwala uczniowi na sporządzenie: katalogu swoich mocnych i słabych stron – projektowanie dalszego etapu kształcenia; porównanie swojego poziomu umiejętności do wskaźników wojewódzkich i krajowych – niezależną ocenę poziomu osiągnięć.

6 Komunikowanie wyników szkole
Sprawozdanie z egzaminu (z opisem rozwiązań zadań przez uczniów, parametrami statystycznymi). Wyniki indywidualne uczniów ( punkty za każdą czynność). Przydatność wyników egzaminów szkole Porównać swoje wyniki do wyników krajowych i wojewódzkich – stwierdzić w jakim stopniu egzamin sprawiał trudności uczniom szkoły. Porównać wyniki w poszczególnych latach – ocenić postęp. Ocenić poziom osiągnięć uczniów - określić słabe punkty procesu nauczania – uczenia się.

7 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

8 EGZAMIN ZAWODOWY – etap pisemny
SPRAWDZIAN EGZAMIN GIMNAZJALNY I . Czytanie II. Pisanie III. Rozumowanie IV. Korzystanie z informacji V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce GH I. Czytanie i odbiór tekstów kultury GH II. Tworzenie własnego tekstu GM I. Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur … GM II. Wyszukiwanie i stosowanie informacji GM III. Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności … GM IV. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN ZAWODOWY – etap pisemny I. Wiadomości i rozumienie II. Korzystanie z informacji III. Tworzenie informacji Etap pisemny I. Czytanie ze zrozumieniem informacji … II. Przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych III. Bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych zgodnie z przepisami bhp, ochrony p.poż. oraz ochrony środowiska Etap praktyczny Opracowanie projektu realizacji określonych prac (T) Wykonanie zadania praktycznego (Z)

9 Podstawowe parametry statystyczne wykorzystywane w analizie i prezentacji wyników osiągnięć edukacyjnych

10 Analiza wyników Analiza jakościowa Analiza ilościowa
Opis zaobserwowanego zjawiska Zgromadzenie informacji metodą statystyczną. Oparta na porównywaniu czynności wykonywanych przez uczniów z zaplanowanymi w kartotece. Oparta na punktowych wynikach danej grupy uczniów.

11 Rozkład liczebności wyników
Średni wynik szkoły

12 Rozkład symetryczny lub rozkład normalny
Rozkłady symetryczne rzadko występują w praktyce szkolnej związanej z badaniem osiągnięć uczniów

13 Sprawdzian 2008r.

14 Rozkład skośny Rozkład asymetryczny lewostronnie
Rozkład asymetryczny prawostronnie

15 Rozkład dwumodalny Rozkład taki oznacza, że mało jest wyników przeciętnych, a dużo wyników słabych oraz dużo wyników dobrych.

16 Średni wynik szkoły suma punktów uzyskanych na egzaminie przez uczniów szkoły Średni wynik = liczba uczniów szkoły

17 Łatwość - wskaźnik poziomu osiągnięć uczniów

18 Łatwość Czynności - stosunek liczby punktów uzyskanych przez uczniów za wykonanie danej czynności do maksymalnej liczby punktów, którą mogli uzyskać za jej bezbłędne wykonanie. Zadania - stosunek liczby punktów uzyskanych przez uczniów za rozwiązanie danego zadania do maksymalnej liczby punktów, którą mogli uzyskać za jego bezbłędne rozwiązanie. Umiejętności/obszaru umiejętności - iloraz sumy punktów uzyskanych przez uczniów za wszystkie czynności odnoszące się do danej umiejętności/obszaru standardów oraz sumy punktów możliwych do uzyskania za te czynności. Testu - iloraz sumy punktów uzyskanych przez uczniów za rozwiązanie wszystkich zadań testu i sumy punktów możliwych do uzyskania za bezbłędne rozwiązanie zadań tego testu.

19 = p Łatwość Sposób obliczania łatwości p zadania (czynności):
suma punktów uzyskanych przez uczniów za dane zadanie (czynność) p = suma punktów możliwych do uzyskania przez uczniów za to zadanie (czynność)

20 Interpretacja wskaźnika łatwości
Wielkość wskaźnika (ułamek) 0,00 – 0,19 0,20 – 0,49 0,50 – 0,69 0,70 – 0,79 0,80 – 0,89 0, (%) 0 - 19 Ocena zadania bardzo trudne trudne umiar- kowanie trudne łatwe bardzo łatwe Stopień osiągnięć bardzo niski niski niżej zadawala- jacy zadawala- jacy dobry bardzo dobry

21 Łatwość zadań

22 Skala staninowa (dziewięciopunktowa)

23 Rozkład liczebności wyników normalny a skala staninowa

24

25 Interpretacja wyników na skali staninowej
Numer stanina Nazwa wyniku Procent wyników Przedział punktowy 1 najniższy 4 ..… - ….. 2 bardzo niski 7 3 niski 12 niżej średni 17 5 średni 20 6 wyżej średni wysoki 8 bardzo wysoki 9 najwyższy

26 Najczęściej spotykanym ssakiem górskim jest góral.
W zimie należy dokarmiać leśne zwierzęta, aby były smaczne na wiosnę. Porażonego prądem należy przede wszystkim wyciągnąć z kontaktu. Jaskółka jest zwierzęciem, tylko że w powietrzu. Po skończonym wdechu odkładamy nasze usta na bok. Porodem nazywamy wydalenie organizmu na powierzchnię ziemi. Ja nie wierzyłem w bociany, ale one są naprawdę, co widziałem w locie.

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PODSTAWA PROGRAMOWA STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH uczeń potrafi:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google