Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawdzian dla uczniów kończących szóstą klasę szkoły podstawowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawdzian dla uczniów kończących szóstą klasę szkoły podstawowej."— Zapis prezentacji:

1 Sprawdzian dla uczniów kończących szóstą klasę szkoły podstawowej.
CELEM sprawdzianu jest sprawdzenie opanowania umiejętności niezbędnych na wyższym etapie kształcenia i przydatnych w życiu.

2 Arkusz egzaminacyjny zawiera 25 zadań :
20 zadań zamkniętych, 5 zadań otwartych, Uczeń może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

3 Zakres treści sprawdzianu.
Na sprawdzianie badany jest poziom opanowania umiejętności określonych w Standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej. Sprawdzian nie wykracza poza treści zawarte w Podstawie programowej kształcenia ogólnego.

4 Standardy wymagań: 1. Czytanie 2. Pisanie 3. Rozumowanie
4. Korzystanie z informacji 5. Wykorzystanie wiedzy w praktyce

5 CZYTANIE 1. Odczytuje różne teksty kultury (źródła i teksty historyczne, teksty literackie, teksty użytkowe, podręcznikowe) oraz rozpoznaje ich cechy charakterystyczne. 2. Rozumie pojęcia i posługuje się czynnie terminami związanymi z literaturą. 3. Rozumie znaczenia podstawowych symboli np. na mapie. 4. Odczytuje dane z tabel, wykresów, diagramów itp.

6 PISANIE Pisze na temat i zgodnie z celem, posługując się różnymi formami wypowiedzi. 2. Formułuje wypowiedzi ze świadomością celu (intencji). 3. Przedstawia w postaci graficznej dane zapisane w tabeli np. w postaci diagramu, 4. Dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu.

7 ROZUMOWANIE Posługuje się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń. 2. Przedstawia przyczyny i skutki wydarzeń i zjawisk. 3. Wyraża własne opinie i próbuje je uzasadnić. 4. Opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą wyrażenia arytmetycznego, prostego równania, schematu itp. 5. Rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności figur, liczb, przemian, zjawisk, obiektów przyrodniczych, elementów środowiska. 6. Ustala sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania. 7. Analizuje otrzymane wyniki.

8 KORZYSTANIE Z INFORMACJI
1. Posługuje się źródłami informacji. 2. Analizuje oferty mediów kierowane do dzieci i młodzieży, wybiera wśród tych ofert, kierując się wskazanymi kryteriami.

9 WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE
Posługuje się poznanymi terminami. 2. Wybiera przyrządy służące do obserwacji i pomiaru. 3. Wykonuje obliczenia dotyczące: długości, powierzchni, objętości, wagi, czasu, temperatury, pieniędzy. 4. Wykorzystuje w sytuacjach praktyczny własności np. figur. 5. Zna zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami technicznymi i materiałami chemicznymi. 6. Rozumie potrzebę stosowania zasad np. bezpieczeństwa.

10 Łatwość standardów Województwo Gmina Szkoła

11 Łatwość standardów w poszczególnych latach.
1. Czytanie 2. Pisanie 3. Rozumowanie 4. Korzystanie z informacji 5. Wykorzystanie wiedzy w praktyce

12 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI STATYSTYCZNE
WOJEWÓDZTWO: 0,64 WOJEWÓDZTWO: 0,73 WOJEWÓDZTWO: 0,72 2003 2004 2005 Łatwość sprawdzianu 0,76 0,65 0,79 Średnia arytmetyczna 30 26 31 Wynik środkowy 32 33 Wynik najczęstszy 34 33, 34, 39 Wynik najwyższy 40 39 Wynik najniższy 17 7 13 Woj. 25,6 Woj. 29 Woj. 29 woj. 30 woj. 26 woj. 31

13 Rozkład punktów w poszczególnych latach

14 Łatwość badanych czynności (wyniki z roku 2005)

15 Wyniki uczniów na znormalizowanej skali staninowej (rok 2005)

16 KONIEC


Pobierz ppt "Sprawdzian dla uczniów kończących szóstą klasę szkoły podstawowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google