Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Struktura egzaminu zawodowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Struktura egzaminu zawodowego"— Zapis prezentacji:

1 Struktura egzaminu zawodowego
Przedstawia: Katarzyna Kopeć-Chodnicka

2 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu określonych w standardzie wymagań, ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

3 Egzamin ten, zwany również egzaminem zawodowym, jest egzaminem zewnętrznym.
Umożliwia on uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia.

4 Struktura egzaminu Obejmuje etap pisemny etap praktyczny.

5 Test składający się z zadań zamkniętych
Etap pisemny Test składający się z zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Część I - zawiera 50 zadań, zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie, Część II – 20 zadań zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą

6 Czas trwania etapu pisemnego dla wszystkich zawodów wynosi
120 minut. Dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.

7 Miejsce przeprowadzenia egzaminu
Etap pisemny W szkole, placówce kształcenia praktycznego lub ustawicznego Etap praktyczny W szkole, placówce kształcenia praktycznego, ustawicznego lub u pracodawcy, po uzyskaniu upoważnienia dyrektora OKE Nie dotyczy szkół kształcących w zawodach, których etap praktyczny polega na opracowaniu projektu realizacji prac; w szkole.

8 Etap praktyczny Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Obejmuje wykonanie określonego zadania egzaminacyjnego wynikającego ze standardu dla danego zawodu. Polega na wykonaniu prac związanych z wykorzystaniem swojej wiedzy, umiejętności i cech psychomotorycznych z zawodem Czas trwania 180 minut (3 zegarowe godziny) w zawodzie kucharz małej gastronomii.

9 W czasie tego czasu uczeń musi wykonać zadanie egzaminacyjne.
Planować czynności związane z wykonaniem zadania Organizować stanowisko pracy Wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska i wykazać się umiejętnościami objętymi tematem. Prezentować efekt wykonanego zadania

10 Etap praktyczny - Technikum
Sprawdza umiejętności rozwiązywania typowych problemów zawodowych o charakterze „łączenia teorii z praktyką”, właściwych dla zawodu, w zakresie wynikającym z zadania o treści ogólnej, ustalonym w standardzie wymagań egzaminacyjnych.

11 Etap praktyczny - Technikum
Zakres egzaminu na tym etapie sprawdzać będzie praktyczne umiejętności poprzez: – opracowanie projektu realizacji określonych prac lub – opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac (w zależności od zawodu i jego specyfiki).

12 Czas trwania etapu praktycznego
nie krócej niż 180 minut i nie dłużej niż 240 minut Dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.

13 Technik organizacji usług gastronomicznych
Opracowanie projektu realizacji prac związanych z przygotowaniem i organizacją imprezy okolicznościowej w określonych warunkach, na podstawie zamówienia. W zadaniu egzaminacyjnym będą przedstawione wymagania klienta, który złożył zamówienie na przygotowanie i organizację imprezy okolicznościowej w określonych warunkach. Wymagania te mogą być przedstawione w formie: − opisu imprezy i jej planowanego przebiegu z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i liczby uczestników, czasu i miejsca realizacji, oferty kulinarnej, − opisu imprezy i załączonego zamówienia, − załączonego zamówienia.

14 Kucharz Opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac z zakresu produkcji gastronomicznej. W zadaniu egzaminacyjnym będą przedstawione wymagania dotyczące projektu realizacji prac związanych z produkcją gastronomiczną wyrobów kulinarnych i wykonania określonych prac z jej zakresu. Wymagania te mogą być przedstawione w formie: − opisu zakresu produkcji gastronomicznej, w tym zamówionych potraw z uwzględnieniem ich składu, liczby, czasu i miejsca realizacji, − opisu miejsca realizacji produkcji gastronomicznej i załączonego zamówienia, − załączonego zamówienia.

15 Technik żywienia i gospodarstwa domowego
Opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac z zakresu organizacji i prowadzenia żywienia w przedsiębiorstwie gastronomicznym lub gospodarstwie domowym. Wymagania te mogą być przedstawione w formie: − opisu zakresu prac związanych z organizacją i prowadzeniem żywienia z uwzględnieniem rodzaju i liczby konsumentów, czasu i miejsca realizacji, oferty kulinarnej, − opisu miejsca prowadzenia żywienia i załączonego zlecenia na usługi żywieniowe, − załączonego zlecenia na usługi żywieniowe.

16 Kelner Opracowanie projektu realizacji i wykonanie obsługi kelnerskiej określonego zamówienia. W zadaniu egzaminacyjnym będą przedstawione wymagania klienta krajowego lub zagranicznego, który złożył zamówienie na przygotowanie i wykonanie obsługi kelnerskiej określonego przyjęcia okolicznościowego. Wymagania te mogą być przedstawione w formie: − opisu przyjęcia i jego planowanego przebiegu z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i liczby uczestników, czasu i miejsca realizacji, oferty kulinarnej, − opisu przyjęcia i załączonego zamówienia, − załączonego zamówienia.

17 Warunki zaliczenia egzaminu
Egzamin pisemny - część I 50% punktów możliwych do zdobycia Egzamin pisemny - część II 30% punktów możliwych do zdobycia Egzamin praktyczny 75% punktów możliwych do zdobycia Wyniki egzaminu zawodowego ustala ogłasza Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Zdający, który zdał egzamin otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

18 Przydatne linki:


Pobierz ppt "Struktura egzaminu zawodowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google