Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE"— Zapis prezentacji:

1 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
WYJAZDY NA CZĘŚĆ STUDIÓW i UWAGA NOWOŚĆ! NA PRAKTYKI w krajach Unii Europejskiej O wyjazdach na praktyki dowiecie się w Biurze Programów Międzynarodowych dopiero po otrzymaniu grantu przez Uczelnię z Narodowej Agencji w Warszawie (prawdopodobnie we wrześniu b.r.). Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Jak ubiegać się o wyjazd na studia w ramach programu Erasmus LLP? Rekrutacja kandydatów na wyjazdy jest prowadzona centralnie przez uczelnię. Pamiętaj, że możesz wyjechać tylko do uczelni partnerskiej. Listę uczelni partnerskich możesz znaleźć na stronie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

3 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
REKRUTACJA na rok akademicki 2008/2009 Podania należy składać w Biurze Programów Międzynarodowych do 14 kwietnia b.r. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej Kontakty zagraniczne, Aktualne oferty dostępny również w Biurze Programów Międzynarodowych ul. M.C. Skłodowskiej 42 pokój 201 mgr Tomasz Haglauer – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

4 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Co jest brane pod uwagę w czasie oceny kandydatów na wyjazdy? Podstawowe kryteria zawsze brane pod uwagę to: wyniki w nauce (średnia ocen) znajomość języka obcego, w jakim prowadzone będą zajęcia za granicą inne działania i osiągnięcia studentów, np. aktywność na uczelni, w kołach naukowych, osiągnięcia artystyczne, sportowe, itp. Są to kryteria ustalone w zasadach programu Erasmus. Aby ubiegać się o wyjazd na stypendium Erasmusa musisz więc mieć dobre wyniki w nauce i znać język obcy w takim stopniu, aby w zagranicznej uczelni brać aktywny udział w zajęciach i zdawać tam egzaminy. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

5 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Czy studenci I roku studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) mogą ubiegać się o wyjazd w ramach programu ERASMUS? Tak, ale pierwszeństwo mają studenci lat wyższych Czy studenci I roku studiów drugiego stopnia (magisterskich) mogą ubiegać się o wyjazd w ramach programu ERASMUS? Tak Czy studenci studiów doktoranckich mogą ubiegać się o wyjazd w ramach programu ERASMUS? Czy rekrutacja obejmuje wszystkich kandydatów? Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

6 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Znajomość języka obcego Student zobowiązany jest sprawdzić na stronie internetowej uczelni partnerskiej w jakim języku odbywają się zajęcia dla studentów Erasmusa Nie zawsze możliwy jest wybór przedmiotów w języku angielskim Egzamin ustny z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego dla studentów nieposiadających certyfikatu i/lub zdanego egzaminu w Studium Języków Obcych na poziomie minimum B1 odbędzie się 18 kwietnia od godz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

7 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
JAKA JEST WYSOKOŚĆ STYPENDIUM? Stypendium Erasmusa jest z założenia tylko dofinansowaniem kosztów związanych z podróżą i pobytem za granicą i wynosi średnio od 200 do 350 Euro miesięcznie w zależności od kraju, do którego ma wyjechać student. Narodowa Agencja w Warszawie przyznaje uczelni grant na wyjazdy studentów, biorąc pod uwagę podpisane umowy w poszczególnych grupach krajów. Najniższe są stypendia do nowych krajów UE a najwyższe, m.in. do krajów skandynawskich i do Francji. O wysokości grantów dla studentów na rok akad. 2008/2009 można przeczytać na stronie internetowej Narodowej Agencji w Warszawie Warsztaty dla Koordynatorów Erasmusa; Warszawa-Miedzeszyn, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

8 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Dodatkowe dofinansowanie 1. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (dany wydział) dofinansowuje koszty podróży studentów Erasmusa, najczęściej do 450 zł . Po powrocie studenci indywidualnie piszą podanie do Dziekana z prośbą o dofinansowanie i/lub zwrot kosztów podróży, załączając dokument potwierdzający (bilet lub wycenę biletu w obie strony). 2. Studenci, którzy mogą wykazać szczególne osiągnięcia, wysoką średnią i niskie dochody rodziców mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie z Urzędu Miejskiego miasta Wrocławia. Termin składania podań w Biurze Programów Międzynarodowych upływa 20 czerwca (dla wyjeżdżających na semestr zimowy i 20 listopada dla wyjeżdżających na semestr letni). Więcej o dofinansowaniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

9 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Ogłoszenie wyników rekrutacji Maj 2008 Każdy kandydat informowany jest o wyniku rekrutacji pocztą elektroniczną wysyłaną przez Biuro Programów Międzynarodowych Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

10 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
PO OGŁOSZENIU WYNIKÓW REKRUTACJI (MAJ 2008) Uczelnia macierzysta informuje uczelnie przyjmującą o kandydatach zakwalifikowanych na wyjazd Student sprawdza na stronie internetowej uczelni przyjmującej, jakie dokumenty są do pobrania dla przyjeżdżających studentów Erasmusa (incoming students) i wypełnia: 1. Wniosek (APPLICATION FORM) 2. Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) Dokumenty muszą być podpisane przez: - studenta - prodziekana - koordynatora uczelnianego (J. Bolechowska) Dokumenty wysyłane są do uczelni przyjmującej przez Biuro Programów Międzynarodowych. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

11 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) to umowa między studentem, uczelnią przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program zajęć, w których student ma uczestniczyć w uczelni przyjmującej oraz liczbę punktów ECTS za każdy przedmiot. Porozumienie zawiera wykaz przedmiotów, jakie musisz zaliczyć w uczelni zagranicznej, aby Twoja uczelnia macierzysta mogła uznać i zaliczyć Twój okres studiów. Ze strony uczelni/wydziału powinna podpisać ten dokument osoba upoważniona do podejmowania decyzji dotyczących zaliczeń (dziekan lub prodziekan). Porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta. Pamiętaj o zabraniu ze sobą jego kopii. Zmiany do Porozumienia (Changes to Learning Agreement) można wprowadzić pod warunkiem, że wszystkie strony je zaakceptują i że będą wprowadzone w formie pisemnej. Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu studiów powinno gwarantować automatyczne zaliczenie studiów/ zajęć przez uczelnię macierzystą. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

12 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Umowa z uczelnią dotycząca wyjazdu i wypłaty stypendium Przed wyjazdem należy podpisać umowę z uczelnią macierzystą, która szczegółowo określa warunki wyjazdu oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu w uczelni goszczącej, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.). Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

13 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Jakie są prawa i obowiązki „Studenta Erasmusa"? Wykaz podstawowych praw i obowiązków studentów wyjeżdżających w ramach Erasmusa zawiera Karta Studenta Erasmusa. Student otrzymuje egzemplarz Karty Studenta Erasmusa przed wyjazdem do uczelni partnerskiej (zwykle po podpisaniu umowy na wyjazd). Należy zapoznać się z jej treścią, przestrzegać nałożonych obowiązków i domagać się przysługujących praw. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

14 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
ZALICZENIE OKRESU STUDIÓW PRZEZ UCZELNIĘ MACIERZYSTĄ Czy okres studiów za granicą zostanie zaliczony przez macierzystą uczelnię? Tak. Jest to podstawowy wymóg programu Erasmus. Okres studiów odbytych za granicą w ramach Erasmusa uznawany jest za integralną część studiów w uczelni macierzystej. Dlatego studia w uczelni przyjmującej muszą dotyczyć tej samej dziedziny, którą studiujesz w kraju. Gwarancją uznania okresu studiów za granicą powinno być podpisanie "Porozumienia o programie zajęć" (Learning Agreement). Wszystkie przedmioty uzgodnione w “Porozumieniu o programie zajęć” powinny być zaliczone, a oceny uzyskane na egzaminach w uczelni zagranicznej powinny być przepisane w skali ocen obowiązującej w uczelni macierzystej. Jeżeli nie wiesz, jakie będą zasady przepisania ocen, skontaktuj się z koordynatorem wydziałowym (prodziekanem). O zaliczeniu decyduje dziekan wydziału w uczelni macierzystej po przeanalizowaniu wykazu zaliczeń (Transcript of Records) przywiezionego przez studenta z uczelni zagranicznej. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

15 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
ZAKWATEROWANIE PODCZAS POBYTU W UCZELNI PARTNERSKIEJ Jakie są możliwości zakwaterowania podczas pobytu na stypendium? Najdogodniejszą formą zakwaterowania jest pokój w domu studenckim, ale nie wszystkie uczelnie dysponują własnymi akademikami. Uczelnia przyjmująca powinna poinformować przyjeżdżających studentów o innych możliwościach zakwaterowania (np. wynajem pokoi, mieszkań). Gdzie można uzyskać informacje o możliwościach zakwaterowania za granicą? Najlepiej w uczelni przyjmującej - w jednostce zajmującej się programem Erasmus. Trzeba liczyć się z wpłatą depozytu, najczęściej w wysokości 1. opłaty miesięcznej. Przed wyjazdem należy dokładnie sprawdzić, czy w miejscu zakwaterowania znajduje się pościel i inne rzeczy potrzebne do normalnego funkcjonowania oraz czy jest dostęp do Internetu. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

16 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Ubezpieczenie Każdy stypendysta Erasmusa jest zobowiązany posiadać europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego wydawaną przez NFZ. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach NFZ. Przed wyjazdem należy zgłosić się do Biura Programów Międzynarodowych celem otrzymania dokumentu potwierdzającego wyjazd, z którym należy zgłosić się w NFZ. Oprócz tego dokumentu należy przedłożyć w NFZ dokument z zakładu pracy rodzica lub inny stosowny dokument z ZUS (w przypadku renty lub emerytury). Przy wyjeździe do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

17 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Czy Erasmus stwarza możliwość przygotowania językowego do wyjazdu, udziału w kursach językowych przed wyjazdem? Możesz wziąć udział w kursie przygotowawczym języka obcego już za granicą w uczelni przyjmującej lub innej, do której ta uczelnia kieruje studentów programu Erasmus. Informacje na ten temat znajdziesz na stronie internetowej uczelni przyjmującej. Celem kursu może być polepszenie znajomości języka specjalistycznego z danej dziedziny albo przygotowanie językowe w zakresie języka mniej rozpowszechnionego, jeżeli wyjeżdżasz do kraju, w którym mówi się takim językiem. Dla studentów Erasmusa tego typu kursy organizowane przez uczelnię przyjmującą są bezpłatne albo oferowane po niższej cenie. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

18 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Co to są kursy “EILC”? Intensywne kursy językowe Erasmusa (Erasmus Intensive Language Courses) to kursy języków mniej rozpowszechnionych, organizowane dla stypendystów Erasmusa przyjeżdżających do krajów, w których używa się tych języków. Kursy EILC są współfinansowane z budżetu programu Erasmus. Ich uczestnicy nie ponoszą opłaty za kurs. Więcej informacji o intensywnych kursach językowych Erasmusa (EILC) możesz znaleźć na stronie oraz na stronie Komisji Europejskiej, gdzie dostępny jest także wykaz ośrodków organizujących kursy w poszczególnych krajach. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

19 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
CZY ZA STUDIA ZA GRANICĄ TRZEBA PŁACIĆ? Nie. Zgodnie z zasadami programu Erasmus, uczelnia przyjmująca nie może pobierać opłaty za studia (czesnego) od studenta przyjeżdżającego na studia w ramach Erasmusa. Uczelnia może pobierać tylko pewne opłaty standardowo pobierane od wszystkich studiujących, np. za wydanie legitymacji, za obowiązkowe ubezpieczenie studenckie itp. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

20 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Czy studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o wyjazd na stypendium w ramach Erasmusa? Tak, studenci studiów niestacjonarnych są uprawnieni do ubiegania się o wyjazd Erasmusa lecz w uczelni zagranicznej będą to studia stacjonarne. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

21 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Czy w ramach Erasmusa można wyjechać na studiach podyplomowych? Nie. Program Erasmus nie umożliwia wyjazdów słuchaczom studiów podyplomowych (nie-doktoranckich) ani absolwentom uczelni. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

22 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
WYJAZDY BEZ STYPENDIUM W programie Erasmus dopuszcza się wyjazdy do uczelni zagranicznej bez stypendium. Wyjeżdżający student Erasmusa powinien wyrazić zgodę na taką formę wyjazdu; umowa podpisywana przez niego z uczelnią musi zawierać punkt informujący, że dana osoba nie otrzymuje wsparcia finansowego z budżetu programu. Student Erasmusa bez stypendium ma takie same prawa i obowiązki jak pozostali stypendyści. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

23 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Czy trzeba zdawać egzaminy w uczelni przyjmującej (partnerskiej)? Tak. Zdanie egzaminu lub zaliczenie przedmiotu w formie obowiązującej w uczelni zagranicznej jest niezbędne do zaliczenia przedmiotów i uzyskania punktów ECTS. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

24 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Co to jest “Wykaz zaliczeń” (“Transcript of Records”)? To wykaz wszystkich przedmiotów/zajęć, w których student uczestniczył w uczelni zagranicznej wraz z uzyskanymi punktami ECTS oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą stosowaną w danej uczelni. Wykaz jest konieczny do zaliczenia studiów odbytych w uczelni zagranicznej. Na podstawie wykazu zaliczeń, uczelnia macierzysta (dziekan lub prodziekan) decyduje po Twoim powrocie o zaliczeniu poszczególnych przedmiotów i całego semestru. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

25 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
SYSTEM PUNKTOWY ECTS Co to jest ECTS? Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and Accumulation System) jest systemem punktowym, który ułatwia uznawanie okresów studiów odbytych w uczelni innej niż macierzysta. System ten pozwala na "mierzenie" w skali punktowej nakładu pracy, jaki student musi włożyć w zaliczenie danego przedmiotu/ zajęć (za pełny rok akademicki studiów z reguły przyznawanych jest 60 punktów). Więcej informacji można znaleźć na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

26 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
PRZEDŁUŻANIE, SKRACANIE POBYTU NA STYPENDIUM Czy można wcześniej wrócić ze stypendium? Jeżeli zaliczyłeś zajęcia, które były ustalone w Porozumieniu o programie zajęć (Learning Agreement), możesz skrócić pobyt za granicą. Musisz jednak być pewny, że masz wymagane zaliczenia i egzaminy, czyli – że spełniłeś warunki umowy z uczelnią, dotyczącej programu dydaktycznego (jest to bardzo ważne ze względu na zaliczenie okresu studiów). Skrócenie pobytu może wiązać się z koniecznością zwrotu części stypendium, gdyż stypendium można otrzymać tylko za taki okres, jaki rzeczywiście spędziło się w uczelni partnerskiej (zgodnie z umową podpisaną przed wyjazdem). Jeżeli za granicą przydarzy Ci się poważny wypadek, albo ciężko się rozchorujesz, masz oczywiście także możliwość skrócenia pobytu z powodu tzw. “siły wyższej”, niezależnej od Ciebie. W takiej sytuacji natychmiast skontaktuj się z uczelnią macierzystą. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

27 ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Co zrobić, aby przedłużyć pobyt na stypendium? Przedłużenie pobytu w uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus jest możliwe tylko w obrębie jednego roku akademickiego. Nie można przedłużyć pobytu na kolejny rok akademicki, nawet bez otrzymania stypendium. Aby przedłużyć pobyt o kolejne miesiące w ramach tego samego roku akademickiego należy uzyskać zgodę uczelni goszczącej i macierzystej, uzgodnić z prodziekanem “Porozumienie o programie zajęć” na kolejny okres i podpisać stosowny aneks do umowy w Biurze Programów Międzynarodowych (mgr Tomasz Haglauer). Opracowano na podstawie materiałów Narodowej Agencji Programu Erasmus, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Biuro Programów Międzynarodowych ul. Norwida 25 – od strony ul. M. Skłodowskiej-Curie pokój 201 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


Pobierz ppt "ERASMUS LLP UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google