Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja na temat FŚPMdSiD PW w roku akademickim 2013/2014

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja na temat FŚPMdSiD PW w roku akademickim 2013/2014"— Zapis prezentacji:

1 Informacja na temat FŚPMdSiD PW w roku akademickim 2013/2014

2 Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów Politechniki Warszawskiej
Zasady przyznawania świadczeń z FPMdSiD PW są regulowane corocznie wydawanym regulaminem Zarządzenie Rektora PW nr 35/2013 z dnia 10 września 2013 r - Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2013/2014

3 Rodzaje świadczeń stypendium socjalne
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych stypendium rektora dla najlepszych studentów zapomogi

4 Stypendium socjalne stypendium socjalne
stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki oraz dla niepracującego współmałżonka i dzieci Decyzja Prorektora z dnia – kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do stypendium socjalnego 850,20 zł

5 Stypendium socjalne Akty prawne:
Regulamin przyznawania świadczeń z FPMdSiD PW Załącznik nr 1 – Zasady postępowania przy udzielaniu świadczeń Załącznik nr 2 – Zasady ustalania dochodu Załącznik nr 9 – Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Załącznik nr 15 – Odwołanie od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej

6 Stypendium socjalne - procedura
Krok 1: Wypełnić w formie elektronicznej Załącznik nr 9 – Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (przydatna jest „Instrukcja …”) Wydrukować i podpisać wypełniony wniosek Wydrukowany wniosek wraz z kompletem załączników wynikających w indywidualnej sytuacji studenta złożyć w dziekanacie (pok. 136 – st. Stacjonarne, pok. 6 – st. Niestacjonarne)

7 Stypendium socjalne - procedura
Krok 2: Analiza wniosków przez Wydziałową Komisję Stypendialną Możliwe są trzy drogi rozpatrzenia wniosku Decyzja pozytywna o przyznaniu stypendium – patrz krok 3 Wezwanie do uzupełnienia wniosku – patrz krok 4 Decyzja negatywna o przyznaniu stypendium – patrz krok 5

8 Stypendium socjalne - procedura
Krok 3: Decyzja pozytywna o przyznaniu stypendium Wywieszenie listy z informacją o decyzji pozytywnej i negatywnej Decyzję należy odebrać z dziekanatu w ciągu 14 dni od daty publikacji listy – nieodebranie decyzji powoduje wstrzymanie wypłaty stypendium Wypłata stypendium

9 Stypendium socjalne - procedura
Krok 4: Wezwanie do uzupełnienia wniosku Wezwanie należy odebrać z dziekanatu W ciągu 7 dni od odebrania wezwania należy dostarczyć brakujące dokumenty zgodnie z informacją w wezwaniu Brak dostarczenia brakujących dokumentów skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia – można ponownie składać wniosek – krok 1

10 Stypendium socjalne - procedura
Krok 5: Decyzja negatywna o przyznaniu stypendium Wywieszenie listy z informacją o decyzji pozytywnej i negatywnej Decyzję należy odebrać z dziekanatu w ciągu 14 dni od daty publikacji listy Od decyzji przysługuje odwołanie – w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji można złożyć „Odwołanie od decyzji WKS/Dziekana” – Załącznik nr 15 Odwoławcza Komisja Stypendialna podejmuje decyzję pozytywną lub negatywną

11 Stypendium socjalne Wnioski mogą być składane przez cały rok akademicki Wnioski będą rozpatrywane w ciągu 14 dni W przypadku decyzji pozytywnej wypłata następuje od kolejnego miesiąca po rozpatrzeniu wniosku Wyjątkiem są wnioski składane w październiku 2013 – wnioski złożone do i rozpatrzone pozytywnie skutkują wypłatą stypendium od października 2013 (wypłata w wyrównaniem)

12 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
Akty prawne: Regulamin przyznawania świadczeń z FPMdSiD PW Załącznik nr 1 – Zasady postępowania przy udzielaniu świadczeń Załącznik nr 9 – Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Wniosek z dokumentacją należy złożyć do 15 października Możliwe jest składanie wniosków w kolejnych miesiącach – rozpatrzenie wniosku odbywa się w ciągu 14 dni, a wypłata następuje od kolejnego miesiąca

13 Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce
Akty prawne: Regulamin przyznawania świadczeń z FPMdSiD PW Załącznik nr 1 – Zasady postępowania przy udzielaniu świadczeń Załącznik nr 3 – Procedura postępowania … Załącznik nr 11 – Wniosek o przyznanie stypendium W roku akademickim 2013/2014 stypendium za wyniki w nauce będzie przyznawane na okres 1 semestru – na początku każdego semestru będzie możliwość składania wniosków stypendialnych O stypendium mogą się ubiegać wyłącznie studenci, którzy do 15 października 2013 złożyli wniosek

14 Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce
Stypendium Rektora otrzymuje do 10% najlepszych studentów danego roku i kierunku. Minimalna średnia, aby uzyskać stypendium za wyniki w nauce to 4.00. Średnia obliczana jest na podstawie wzoru: Stypendium otrzymują studenci, którzy mają zaliczony I rok studiów i uzyskali 30 punktów ECTS w poprzednim semestrze ∑(ocena z przedmiotu x liczba punktów ECTS) = średnia ważona ∑ punktów ECTS

15 Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce
Na początku semestru utworzone zostaną następujące listy rankingowe Inżynieria środowiska – stacjonarne I stopień Ochrona środowiska – stacjonarne I stopień Environmental Engineering – stacjonarne I stopień Inżynieria środowiska – niestacjonarne I stopień Inżynieria środowiska – stacjonarne II stopień Ochrona środowiska – stacjonarne II stopień Environmental Engineering – stacjonarne II stopień Inżynieria środowiska – niestacjonarne II stopień

16 Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce - procedura
Krok 1 - Złożenie wniosków Krok 2 - utworzenie wstępnych list rankingowych Krok 3 - Wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości Krok 4 – wysłanie list rankingowych przez prodziekana do Rektora Krok 5 – korekta list rankingowych Krok 6 – publikacja listy z informacją o decyzji pozytywnej i negatywnej Decyzję należy odebrać z dziekanatu w ciągu 14 dni od daty publikacji listy nieodebranie decyzji powoduje wstrzymanie wypłaty stypendium Od decyzji przysługuje odwołanie – w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji można złożyć w dziekanacie „Odwołanie od decyzji WKS/Dziekana” – Załącznik nr 15 Odwoławcza Komisja Stypendialna podejmuje decyzję pozytywną lub negatywną

17 Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wybitne osiągnięcia naukowe
Akty prawne: Regulamin przyznawania świadczeń z FPMdSiD PW Załącznik nr 1 – Zasady postępowania przy udzielaniu świadczeń Załącznik nr 4 – Zasady przyznawania punktów za osiągnięcia naukowe Załącznik nr 12 – Wniosek o przyznanie stypendium Wniosek z dokumentacją należy złożyć do 15 października

18 Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wybitne osiągnięcia sportowe
Akty prawne: Regulamin przyznawania świadczeń z FPMdSiD PW Załącznik nr 1 – Zasady postępowania przy udzielaniu świadczeń Załącznik nr 5 – Zasady przyznawania punktów za osiągnięcia sportowe Załącznik nr 12 – Wniosek o przyznanie stypendium Wniosek z dokumentacją należy złożyć do 15 października

19 Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wybitne osiągnięcia artystyczne
Akty prawne: Regulamin przyznawania świadczeń z FPMdSiD PW Załącznik nr 1 – Zasady postępowania przy udzielaniu świadczeń Załącznik nr 6 – Zasady przyznawania punktów za osiągnięcia artystyczne Załącznik nr 12 – Wniosek o przyznanie stypendium Wniosek z dokumentacją należy złożyć do 15 października

20 Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wybitne osiągnięcia naukowe/ sportowe/ artystyczne
Krok 1 - Złożenie wniosków Krok 2 – Przekazanie zaopiniowanych przez prodziekana wniosków do Rektora Krok 3 – publikacja listy z informacją o decyzji pozytywnej i negatywnej Decyzję należy odebrać z dziekanatu w ciągu 14 dni od daty publikacji listy nieodebranie decyzji powoduje wstrzymanie wypłaty stypendium Od decyzji przysługuje odwołanie – w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji można złożyć w dziekanacie „Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy” – Załącznik nr 15 Odwoławcza Komisja Stypendialna podejmuje decyzję pozytywną lub negatywną

21 Zapomoga Akty prawne: Regulamin przyznawania świadczeń z FPMdSiD PW Załącznik nr 1 – Zasady postępowania przy udzielaniu świadczeń Załącznik nr 14 – Wniosek o przyznanie zapomogi O zapomogę można się ubiegać do dwóch razy w roku akademickim Zapomogi mogą uzyskać studenci którzy wykażą losową, przejściową ciężką sytuację materialną Wniosek będzie rozpatrzony w ciągu 14 dni, wynik rozpatrzenia zostanie opublikowany w formie listy Decyzję należy odebrać z dziekanatu w ciągu 14 dni od daty publikacji listy nieodebranie decyzji powoduje wstrzymanie wypłaty stypendium Od decyzji przysługuje odwołanie – w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji można złożyć w dziekanacie „Odwołanie od decyzji WKS/Dziekana” – Załącznik nr 15

22 Decyzja pozytywna – obowiązki Studenta
Należy złożyć oświadczenie - Oświadczenie o nie pobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów - Załącznik 8 - brak oświadczenia wiąże się z wstrzymaniem wypłaty stypendium W ciągu 14 dni od publikacji listy z decyzjami należy odebrać z dziekanatu decyzję o przyznaniu stypendium – nieodebranie decyzji wiąże się z wstrzymaniem wypłaty stypendium

23 Decyzja negatywna – prawa Studenta
W przypadku uzyskania decyzji negatywnej istniej możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (stypendium rektora dla najlepszych studentów) bądź odwołania od decyzji WKS - załącznik 15 Procedura odwoławcza polega na złożeniu wniosku w ciągu 14 dni od uzyskania decyzji w dziekanacie

24 Informacje Strona Biura Spraw Studenckich: Zakładka „Do pobrania” „Wnioski i formularze” Witryna wydziału ( - Zakładka studenckie > sprawy socjalne > świadczenia z funduszu pomocy materialnej)


Pobierz ppt "Informacja na temat FŚPMdSiD PW w roku akademickim 2013/2014"

Podobne prezentacje


Reklamy Google