Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS POROZUMIENIE O PROGRAMIE ZAJĘĆ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS POROZUMIENIE O PROGRAMIE ZAJĘĆ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez."— Zapis prezentacji:

1 WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS POROZUMIENIE O PROGRAMIE ZAJĘĆ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

2 Porozumienie o programie zajęć(1) POROZUMIENIE O PROGRAMIE ZAJĘĆ – CO TO TAKIEGO? dokument określający główne cele i wyniki okresu nauki spędzonego przez ucznia za granicą umożliwia szkole wysyłającej uznanie okresu nauki ucznia za granicą (lub jego części) powinno zawierać jak najwięcej aspektów procesu nauczania podczas pobytu ucznia za granicą (tzw. aspektów mierzalnych) powinno być zorientowane zwłaszcza na nauczanie w środowisku szkolnym (przedmioty) powinno uwzględniać nabywanie kompetencji przez ucznia, a nie jedynie treść poszczególnych przedmiotów ma na celu uniknięcie powtórnej nauki przez ucznia tego samego materiału i nadrabiania zaległości w nauce/materiale po powrocie określa oczekiwania ucznia i obu szkół oraz gwarantuje, że uczeń będzie traktował pobyt w szkole zagranicznej i zdobyte tam doświadczenie za przydatne dokładnie i precyzyjnie określa (w porozumieniu i po uzgodnieniu z uczniem) zakres tematyczny materiału/przedmiotów do uzupełnienia po powrocie z wyjazdu oraz warunki/terminy egzaminów lub inne formy uzupełnienia materiału przez ucznia jest przygotowane i dostosowane do potrzeb każdego wyjeżdżającego ucznia zostaje opracowane, przygotowane i podpisane przez trzy strony: szkołę wysyłającą, szkołę przyjmującą i ucznia musi zostać podpisane przez wszystkie strony przed wyjazdem ucznia za granicę najpóźniej na jeden dzień przed wyjazdem każda ze stron musi posiadać jeden egzemplarz Porozumienia zawierający oryginalne podpisy stron powinno być sporządzone w języku polskim i/lub języku roboczym projektu na podstawie zawartych w Porozumieniu ustaleń szkoła przyjmująca oceni postępy ucznia pod koniec jego pobytu za granicą (Raport o porozumieniu o programie zajęć) WYJAZDY IDYWIDUALNE UCZNIÓW COMENIUSA

3 Porozumienie o programie zajęć(2) O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ? wspólna praca zespołowa (nauczyciel kontaktowy + uczeń + mentor) odpowiedzialność za całościowe przygotowanie dokumentu spoczywa na szkole wysyłającej strony powinny znać i rozumieć różnice i podobieństwa pomiędzy programami nauki i systemami edukacyjnymi szkoły wysyłającej i szkoły przyjmującej (strona www.eurydice.org)www.eurydice.org musi być przygotowane dla każdego ucznia indywidualnie musi bazować na rzeczywistych potrzebach związanych z nauką ucznia musi opierać się na rzeczywistych możliwościach oferowanych przez szkołę przyjmującą treść Porozumienia musi być realistyczna i uwzględniać możliwości ucznia (zwłaszcza językowe) nie trzeba być zbyt ambitnym i stawiać zbyt wygórowane wymagania przed uczniem należy pamiętać, że znaczna część nauczania ma charakter nieformalny i odbywa się poza szkołą wskazane jest uwzględnienie różnic programowych w obu szkołach i stworzenie jak najbardziej optymalnego programu nauczania dla ucznia (np. zajęcia/przedmioty na różnym poziomie w różnych klasach, a nie jedynie w jednej klasie) zaleca się kontakt nauczycieli obu szkół w celu ustalenia przez nich optymalnej zgodności programu nauczania w oparciu o minimalne wymagania dla poszczególnych przedmiotów pobyt w szkole przyjmującej może również obejmować zadania związane z pracą z Partnerskim Projektem Szkół realizowanym w obu szkołach należy upewnić się, że cele nauczania są funkcjonalne należy upewnić się, że postępy ucznia są mierzone w regularnych odstępach czasowych wskazane jest pamiętanie o sporządzeniu harmonogramu dla oceny postępów ucznia w równych odstępach czasu WYJAZDY IDYWIDUALNE UCZNIÓW COMENIUSA

4 Porozumienie o programie zajęć(3) ROLA MENTORA jest odpowiedzialny za uzgodnienie treści każdego indywidualnego Porozumienia ze wszystkimi zaangażowanymi stronami (uczeń + nauczyciel kontaktowy) odpowiada w szkole przyjmującej za wdrożenie i zrealizowanie Porozumienia odpowiada za przekazanie stosownych informacji uczniowi i pozostałym nauczycielom zapewnia wsparcie innych nauczycieli w swoje szkole przy opracowywaniu Porozumienia jest odpowiedzialny za korespondencję z nauczycielem kontaktowym i szkołą przyjmującą posiada jeden oryginał Porozumienia każdego ucznia podpisany przez wszystkie strony wspólnie z nauczycielem kontaktowym (w zależności od ustaleń) monitoruje i nadzoruje realizację Porozumienia przez ucznia pozostaje w stałym kontakcie z uczniem i nauczycielem kontaktowym w sytuacji, jeśli konieczne są zmiany w Porozumieniu w trakcie trwania wyjazdu ucznia w przypadku zmian w Porozumieniu, wraz z nauczycielem kontaktowym odpowiada za przygotowanie stosownego pisemnego aneksu (uzgodnienie treści, podpisy i przekazanie zainteresowanym stronom) uzgadnia ze szkołą wysyłającą kwestie związane z wydaniem certyfikatu Europass Mobilność przygotowuje Raport o porozumieniu o programie zajęć (dla każdego ucznia) przekazuje Raport o porozumieniu o programie zajęć nauczycielowi kontaktowemu aby pomóc mu w ocenie postępów w nauce ucznia WYJAZDY IDYWIDUALNE UCZNIÓW COMENIUSA

5 Porozumienie o programie zajęć(4) ROLA UCZNIA aktywnie uczestniczy w przygotowaniu Porozumienia (wraz z nauczycielem kontaktowym i mentorem) zna treść Porozumienia i zgadza się z zawartymi w nim zapisami zna prawa i obowiązki ucznia zna i akceptuje konsekwencje nieprzestrzegania ustaleń zawartych w Porozumieniu zna i akceptuje warunki, zasady, terminy i zakres treściowy egzaminów/uzupełnienia materiału jakie będą miały miejsce po jego powrocie do swojej szkoły powinien posiadać dokładny harmonogram nauki za granicą zapisany w Porozumieniu powinien posiadać szczegółowe informacje na temat przedmiotów i zajęć w jakich będzie uczestniczył w szkole przyjmującej za granicą może realizować zadania związane z Projektem Partnerskim Szkół, po uzgodnieniu zakresu i zadań przez wszystkie strony pełni w szkole przyjmującej rolę ambasadora swojego kraju uczestniczy aktywnie w przygotowaniu, wraz z mentorem w szkole przyjmującej Raportu o porozumieniu o programie zajęć pamięta pod koniec pobytu o podpisaniu Raportu o porozumieniu o programie zajęć w trakcie pobytu w szkole przyjmującej – wszelkie uwagi dotyczące ewentualnych zmian w Porozumieniu zgłasza mentorowi WYJAZDY IDYWIDUALNE UCZNIÓW COMENIUSA


Pobierz ppt "WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS POROZUMIENIE O PROGRAMIE ZAJĘĆ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google