Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oferta dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oferta dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu"— Zapis prezentacji:

1 Oferta dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

2 Stypendia programu LLP/Erasmus na studia zagraniczne

3 Wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus Lifelong Learning Programme
Program edukacyjny Unii Europejskiej ERASMUS komponent odnoszący się do szkolnictwa wyższego dot. wszystkich typów uczelni, dziedzin i poziomów studiów (UG, PG, D)

4 Wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus
Kraje uczestniczące: 27 krajów UE + 4 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria*) + Turcja, Chorwacja

5 Wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus
Zasady programu Erasmus: - wyjazd niezależnie od posiadanego obywatelstwa - wyjazd tylko do uczelni partnerskiej - okres studiów za granicą stanowi integralną część programu studiów w uczelni macierzystej (ECTS) - student nie ponosi opłat za naukę za granicą (u nas tak) - zachowanie prawa do stypendiów i kredytów przyznanych w kraju - stypendium jednokrotne.

6 Stypendium Erasmus Stypendium to dofinansowanie pobytu
własne środki od 75 do 500€ miesięcznie Zależne od kraju do którego wyjeżdża student ( EUR na miesiąc) Stawki na rok 2012/2013 nie są jeszcze określone (w maju dane o wysokości stypendiów z Narodowej Agencji) Specjalne stypendia dla osób z dużym stopniem niepełnosprawności Wypłata stypendiów z puli na rok 2012/13– od II połowy sierpnia

7 Rezygnacja z wyjazdów – odejmowanie 0,2 pkt. od średniej
osobom, które w kwalifikacji zrezygnowały z wyjazdu po złożeniu potwierdzenia wyjazdu Ta sama zasada przechodzi na kolejne lata: rezygnacja w obecnej kwalifikacji po podpisaniu potwierdzenia gotowości wyjazdu będzie skutkowała mniejszą średnią w następnych kwalifikacjach Erasmusa

8 Wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus
Udział w kwalifikacji na studia w ramach programu Erasmus mogą brać studenci: obecnego I, II i III roku studiów trzeciego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych - wyjazd w semestrze zimowym i/lub letnim roku następnego 2012/2013, którzy nigdy nie studiowali za granicą w ramach programu Erasmus.

9 Wyjazdy studyjne w ramach program Erasmus
Udział w kwalifikacji biorą osoby, które w określonym terminie wypełnią kwestionariusz aplikacyjny i po wydrukowaniu i uzyskaniu podpisu promotora (studenci, którzy nie uczestniczą jeszcze w zajęciach seminarium dostarczają formularz bez podpisu promotora.), dostarczą do Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą (p. 218A) z załącznikami:

10 Wyjazdy studyjne w ramach program Erasmus
zaświadczenie o średniej uzyskanej od początku studiów doktoranckich na UEP potwierdzenie znajomości języka potwierdzenie, że uczelnia zagraniczna posiadająca kartę Erasmusa zgadza się przyjąć kandydata na studia

11 Wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus
Lista uczelni partnerskich dotyczy wyjazdów studentów I i II stopnia studiów. Dostarczenie potwierdzenia gotowości przyjęcia przez uczelnie z listy nie wymaga podpisania umowy bilateralnej. Dostarczenie potwierdzenia gotowości przyjęcia przez uczelnie spoza listy wymaga podpisania umowy bilateralnej na wyjazdy studyjne Erasmusa w roku 2012/13. Taką umowę mogą podpisać tylko uczelnie posiadające Kartę Erasmusa.

12 Wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus
O przyznaniu stypendium Erasmusa decyduje średnia ocen od początku studiów włącznie z semestrem zimowym roku akademickiego 2011/12. W przypadku identycznych wysokości średnich pierwszeństwo wyjazdu będą mieli studenci z wyższych lat studiów.

13 Wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus
Osoby niezakwalifikowane tworzą listę rezerwową. Pojawiające się wolne miejsca zostaną zaproponowane studentom z listy rezerwowej (priorytet wyższej średniej).

14 Wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus
Tak jak w przypadku innych studentów, także doktoranci muszą mieć przed wyjazdem ustalony program studiów (Learning Agreement) w uczelni zagranicznej, a ich pobyt za granicą musi obejmować udział w zajęciach. Konieczność dostarczenia wyników i/lub potwierdzenia zaliczenia po pobycie. Minimalny czas pobytu 3 miesiące!

15 w ramach programu Erasmus
Praktyki w ramach programu Erasmus

16 Praktyki w ramach programu Erasmus
Kraj odbywania praktyki: 27 krajów UE + 4 kraje EOG (Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria*) + Turcja i Chorwacja Miejsce odbywania praktyki: zagraniczna instytucja (np. przedsiębiorstwo/firma, placówka naukowo – badawcza, organizacja nonprofit) samodzielnie znaleziona przez studenta Praktyka nie może być realizowana w: - instytucjach UE - instytucjach zarządzających programami UE - placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta (konsulatach, ambasadach).

17 Praktyki w ramach programu Erasmus
Zasady ogólne Praca wykonywana w ramach praktyki musi być zbieżna z profilem studiów studenta. Zaliczanie praktyki: - praktyka obowiązkowa – odbycie praktyki w programie Erasmus zwalnia z konieczności zaliczenia praktyki obowiązkowej, niezależnie od terminu jej realizacji – odnotowana w programie studiów; - praktyka nieobowiązkowa – odbyta w programie Erasmus daje możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności – wpisana w Suplemencie do Dyplomu.

18 Praktyki w ramach programu Erasmus
Udział w kwalifikacji mogą brać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Student w momencie realizacji praktyki musi posiadać status studenta! Prawo do wyjazdu na praktykę w programie Erasmus może być przyznane studentowi tylko raz Studentowi, który odbył praktykę w ramach programu Leonardo da Vinci nie przysługuje prawo do wyjazdu na praktykę w programie Erasmus. Wyjazd na studia w programie Erasmus nie wyklucza możliwości wyjazdu na praktykę w ramach tego programu.

19 Praktyki w ramach programu Erasmus
Stypendium w programie Erasmus, przeznaczone jest na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem na praktyce (np. koszty podróży, ubezpieczenia, itp.) Stypendium nie służy pokryciu pełnych kosztów podróży i utrzymania za granicą.

20 Praktyki w ramach programu Erasmus
Wysokość miesięcznego dofinansowania jest: uzależniona od wynagrodzenia z instytucji przyjmującej: >1000€ netto/miesiąc – BRAK STYPENDIUM <1000€ netto/miesiąc – STYPENDIUM uzależniona od kraju docelowego, zeszłoroczne stawki: 420€ - Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 380€ - Austria, Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 300€ - Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

21 Praktyki w ramach programu Erasmus
Formularz aplikacyjny on-line: (od ) wypełniony on-line, wysłany, wydrukowany, podpisany przez studenta, promotora i Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich List Intencyjny – Letter of Intent: - na papierze firmowym - podpisany przez przedstawiciela instytucji przyjmującej Potwierdzenie językowe: zaświadczenie SPNJO/certyfikat/ zdany egzamin językowy Erasmusa w poprzednich latach Karta Jakości Erasmusa – Erasmus Quality Commitment

22 Praktyki w ramach programu Erasmus Przed wyjazdem
Ubezpieczenie: KL (EKUZ), NW, OC Oświadczenia: poświadczenie dziekanatu o braku zobowiązań i dane dotyczące konta Porozumienie o Programie Praktyk – Training Agreement (określające indywidualny program praktyk do zrealizowania) – będące umową trójstronną między studentem, UEP i instytucją przyjmującą Umowa na realizację wyjazdu – zawarta między studentem, a UEP

23 Po odbyciu praktyki Wszystkie oryginały dokumentów student dostarcza do DBNIWZ Certificate of Attendance – zaświadczenie o okresie pobytu w instytucji przyjmującej, zawierające faktyczną datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki (j.ang.) ORYGINAŁ Final Report on Students’s Fulfilment of Training Agreement with Evaluation – zaświadczenie o zrealizowaniu założeń programowych praktyki z jej oceną wystawioną przez opiekuna w instytucji przyjmującej (j.ang.) ORYGINAŁ Sprawozdanie studenta z praktyki, zaakceptowane przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich (j.pol.) ORYGINAŁ Umowa na realizację wyjazdu – Placement Contract – umowa zawartą między studentem, a UEP KOPIA

24 KWALIFIKACJA NA WYJAZD NA PRAKTYKĘ I STUDIA W PROGRAMIE ERASMUS ODBYWA SIĘ RAZ DO ROKU

25 Oferta stypendialna ogólnopolska

26 Stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Program EXTERIUS/POZA SZLAKIEM (Wsparcie finansowe dla wyjątkowych inicjatyw o istotnym znaczeniu dla nauki w Polsce) Fundacja nie określa listy działań, które mogą zostać objęte programem, lecz rozpatruje indywidualnie każdy wniosek. Program nie obejmuje finansowania zakupów i napraw aparatury badawczej, jak również finansowania i modernizacji laboratoriów. Listy intencyjne i wnioski można składać w dowolnym terminie.

27 Stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Program TEAM (Wsparcie projektów z udziałem studentów, doktorantów i uczestników staży podoktorskich realizowanych w najlepszych zespołach badawczych w Polsce) Deadline 15 marca 2012r. Celem programu jest zwiększenie zaangażowania młodych uczonych w prace badawcze realizowane w najlepszych zespołach i laboratoriach naukowych w Polsce. Program jest adresowany do liderów zespołów naukowych zamierzających zatrudnić w swych zespołach młodych uczonych: studentów (po ukończeniu 3 roku studiów), doktorantów lub młodych doktorów (do 4 lat po uzyskaniu stopnia naukowego). Liczba młodych uczonych w zespole nie może być mniejsza niż 6 osób. Projekty mogą trwać od 2 do 4 lat. uczelnia nie ma prawa narzucic studentom zagranicznych zadnych dodatkowych oplat, ktorych nie pobiera od studentow polskich

28 Stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Program START (Stypendia krajowe dla młodych uczonych) Edycja 2013 – Deadline 31 października 2012r. Program skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. O stypendia mogą się ubiegać młodzi uczeni, którzy: nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (lub 32 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych/ macierzyńskich), są pracownikami lub doktorantami w szkole wyższej lub innej krajowej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych, mają dorobek udokumentowany publikacjami w uznanych periodykach naukowych.

29 Stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej www.fnp.org.pl
dokładny harmonogram działań – w folderze – działania dotyczące studentów zagranicznych – kolorem niebieskim

30 Stypendia Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM)
Oferta zawiera informacje o możliwości wyjazdów w roku ak. 2012/2013 na studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe. Kandydatów na stypendia zagraniczne (z wyjątkiem DAAD) zgłaszają na adres Biura uczelnie lub inne powołane do tego jednostki (np. Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Zdrowia, PAN). Termin zgłaszania w Warszawie kandydatów na wyjazd w roku 2012/2013 upływa 30 listopada 2011 r. Termin na UEP w DBNIWZ – 16 listopada 2011 r. W przypadku, gdy termin złożenia jest inny niż powyżej, zaznaczone jest to przy kraju, którego to dotyczy. Oznacza to, że nadal (po 30. listopada) można ubiegać się o stypendium do niektórych państw. dokładny harmonogram działań – w folderze – działania dotyczące studentów zagranicznych – kolorem niebieskim

31 Stypendia Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM)
Zgłoszenie powinno zawierać dokumenty wymagane przez BUWiWM, tj.: pismo uczelni zgłaszające kandydata/ów (przygotowuje DBNiWZ po złożeniu w nim kompletu pozostałych dokumentów w odpowiednim terminie, tj. ok. 10 dni wcześniej niż termin podany przez BUWiWM); · kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę (zał. nr 1*); · życiorys naukowy (zał. nr 2*) - dotyczy tylko pracowników naukowych; · wykaz osiągnięć naukowych z ostatnich 3 lat; · potwierdzoną znajomość języka oficjalnego danego kraju lub używanych powszechnie w tym kraju języków światowych; ·potwierdzenie gotowości przyjęcia kandydata przez zagraniczny ośrodek naukowy; · wypełniony i podpisany załącznik do pisma BWM-I-1361/EK/2006 z 9 sierpnia 2006 r. (zał. 3*); · plan badawczy pobytu.  przedstawienie zgody Kierownika Studiów Doktoranckich na wyjazd. Wszelkie dokumenty maja być złożone w języku polskim (o ile na etapie kwalifikacji wstępnej dokumenty mają być złożone w języku obcym, jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie przy kraju, którego to dotyczy). dokładny harmonogram działań – w folderze – działania dotyczące studentów zagranicznych – kolorem niebieskim

32 Stypendia Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM)
Stypendia BUWiWM dla doktorantów na rok 2012/2013 1.Republika Bułgarii Litwa 2.Republika Czeska Łotwa 3.Arabska Republika Egiptu Królestwo Norwegii 4.Estonia Rumunia 5.Republika Finlandii Republika Słowacka 6.Izrael Konfederacja Szwajcarska 7.Japonia Republika Turcji Oraz niezależnie oferty FRANCJA – stypendia rządu francuskiego NIEMCY – DAAD dokładny harmonogram działań – w folderze – działania dotyczące studentów zagranicznych – kolorem niebieskim

33 BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

34 Oferta Rządu Francuskiego
BGF Pobyt badawczy dla młodych naukowców Dla doktorantów lub zaraz po doktoracie, chcących prowadzić badania we Francji (1-1,5 miesięcy) BGF Podwójne doktoraty Dla młodych naukowców chcących zrobić doktorat jednocześnie we Francji i w Polsce. Data składania wniosków do

35 STYPENDIA DAAD DLA DOKTORANTÓW
STYPENDIA Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst / DAAD) STYPENDIA DAAD DLA DOKTORANTÓW Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów Cele: 1) przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych, połączonych z pracą doktorską w Polsce, 2) przeprowadzenie prac badawczych w ramach doktoratu na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych Czas trwania: 1) od 1 do 6 miesięcy lub od 7 do 10 miesięcy, 2) 3 lata Wysokość stypendium: euro miesięcznie + dodatkowe świadczenia Kandydaci: wysoko wykwalifikowani absolwenci wszystkich kierunków, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium ukończą studia z dyplomem lub uzyskają tytuł magistra Limit wieku kandydatów: nie ma, ale złożenie wniosku musi nastąpić najpóźniej trzy lata po rozpoczęciu doktoratu Termin składania wniosków: 15 listopada 2011r.

36 STYPENDIA Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst / DAAD)
Lektorzy DAAD w Poznaniu: Dr. Britta Stöckmann Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Instytut Lingwistyki Stosowanej ul. 28 Czerwca 1956 nr Poznań tel. 061/ fax 061/ Dr. Gero Lietz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Instytut Filologii Germańskiej, Collegium Novum Al. Niepodległości 4, pokój 520 B Poznań tel. 061/ fax 061/

37 STYPENDIA Stowarzyszenia Naukowo-Kulturalnego w Europie Środkowej i Wschodniej (GFPS)
5-miesięczne stypendia naukowe. Oferta skierowana jest do asystentów i słuchaczy studium doktoranckiego, których wiek w chwili składania wniosku nie przekracza 32 lat Stypendium przeznaczone jest dla osób wyróżniających się wynikami w nauce, zainteresowaniami oraz ciekawym projektem naukowym, popartym pasją badawczą. Kandydaci powinni posiadać wystarczająco dobrą znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie, by móc aktywnie włączyć się w życie naukowe, kulturalne i towarzyskie podczas studiów w Niemczech. Stypendyści GFPS-Polska mają możliwość studiowania w takich miastach jak: Akwizgran, Berlin, Bonn, Brema, Drezno, Fryburg, Hamburg, Heidelberg, Getynga, Kolonia, Lipsk, Marburg, Moguncja, Monaster, Monachium, Ratyzbona, Tybinga i inne. Ostateczny termin składania podań: - na semestr letni - do 26 października roku poprzedzającego wyjazd - na semestr zimowy - do 31 marca danego roku kalendarzowego

38 Pytania: stypendia@gfps.pl
STYPENDIA Stowarzyszenia Naukowo-Kulturalnego w Europie Środkowej i Wschodniej (GFPS) Pytania:

39 Stypendia badawcze Fulbright Junior Advanced Research Program 2013-14
Fulbright Junior Advanced Research Program: dla doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach naukowych. Stypendia przyznawane od 6 do 12 miesięcy. Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 czerwca 2012. Wymagane dokumenty -wypełnione zgłoszenie on-line: - fotokopia dyplomu magisterskiego, aktualne zaświadczenie o studiach, formularz adresowy, kopia korespondencji z uczelnią amerykańską (jeśli kandydat otrzymał wstępną akceptację z wybranej uczelni); 

40 Stypendia badawcze Fulbright Junior Advanced Research Program 2013-14
3 listy rekomendacyjne, wypełnione elektronicznie lub w wersji papierowej, przesłane bezpośrednio na adres biura Komisji Fulbrighta do 29 czerwca 2012.  list od opiekuna naukowego/promotora. Jeden egzemplarz wydrukowanego zgłoszenia on-line wraz z pozostałymi dokumentami należy przesłać do Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w Warszawie do 29 czerwca Zgłoszenia niekompletne lub otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

41 Stypendia badawcze Fulbright Junior Advanced Research Program 2013-14

42 Konferencje

43 Stambuł, Turcja 16 – 18 maja 2012 roku
Konferencje Stambuł, Turcja 16 – 18 maja 2012 roku INTERNATIONAL NEW MEDIA CONFERENCE aims to provide a platform where latest trends in new media are presented and discussed in a friendly and multinational environment. Proposals can be either in Turkish or English and for papers and posters/demonstrations. The deadline for abstract submission is 10 May 2012 and for full article submission 13 May 2012.   

44 12th INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE
Konferencje Taoyuan Taiwan, lipca 2012 roku 12th INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE It promotes the development and dissemination of theoretical knowledge, conceptual research, and professional knowledge through conference activities, theconference proceeding book, and the Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET). Its focus is to create and disseminate knowledge about the use of instructional technology for learning and teaching in education.

45 Konferencje Praga, Czechy 5 – 7 czerwca 2012 roku
3rd INTERNATIONAL CONFERENCE on NEW HORIZONS in EDUCATION The International Conference of New Horizons in Education-2012 aims to diffuse the knowledge and researches among academicians and lead to development in educational sciences. Also all full paper presentations will be published in an online proceeding book of INTE2012 and the selected papers will be published in: * The Online Journal of New Horizons in Education - TOJNED, * The Turkish Online Journal of Educational Technology

46 Bułgaria, Sunny Beach 1 – 5 września 2012 roku
Konferencje Bułgaria, Sunny Beach 1 – 5 września 2012 roku 11th International Scientific Symposium “Economy & Business. Economic Development and Growth ” Trzy bloki tematyczne: Reconstructing the World Economy Economic Theories and Business Practices Knowledge Economy and Innovation Economy

47 Sofia, Bułgaria 11 – 13 maja 2012 roku
Konferencje Sofia, Bułgaria 11 – 13 maja 2012 roku 4th  International Conference of ‘The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world’ The purpose of our conference is to continue our effort in analyzing and discussing economic and social matters of the countries of Eastern Europe and the Black Sea.

48 Konferencje 4th  International Conference of ‘The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world’ More specific topics of the congress consist of the following: Economic policy Public economy Monetary policy International economic relations (International trade) Accounting, Auditing The role and the importance of EU Changes in the labour market, Immigration Knowledge economics The role of new technologies and information technology Multinational companies Financial developments Business Informatics Management and marketing policies in the Balkan and the Black sea area Health economics, education economics

49 Dziękujemy za uwagę Anna Ostrowska Romana Ziółkowska Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą z zagranicą→ oferty dla doktorantów


Pobierz ppt "Oferta dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google