Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ERASMUS LLP Rekrutacja 2011/12 15 marca 2011 Jadwiga Bolechowska Uczelniany Koordynator Programu Erasmus Tel. +487132015478

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ERASMUS LLP Rekrutacja 2011/12 15 marca 2011 Jadwiga Bolechowska Uczelniany Koordynator Programu Erasmus Tel. +487132015478"— Zapis prezentacji:

1 ERASMUS LLP Rekrutacja 2011/12 15 marca 2011 Jadwiga Bolechowska Uczelniany Koordynator Programu Erasmus Tel. +487132015478 E-mail: jadwiga.bolechowska@up.wroc.pl

2 http://www.up.wroc.pl/erasmus oraz na: http://www.frse.org.pl/ 15 marca 2011 ERASMUS LLP Rekrutacja 2011/12 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych Informacje o programie Erasmus można znaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:

3 ERASMUS LLP Rekrutacja 2011/12 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych WYJAZDY NA CZĘŚĆ STUDIÓW i NA PRAKTYKI w krajach Unii Europejskiej i w Turcji 15 marca 2011

4 Wyjazdy na praktykę/staż Rekrutacja trwa od 1 września do 1 czerwca każdego roku. Minimalny okres odbywania praktyki/stażu: 3 miesiące. Miejsce odbywania praktyki/stażu student/doktorant załatwia we własnym zakresie (nie obowiązuje lista uczelni partnerskich). W zasadzie miejscem odbywania praktyki/stażu powinno być przedsiębiorstwo/firma/organizacja a nie uczelnia. Wcześniej odbyte studia w ramach programu Erasmus nie wykluczają uzyskania stypendium na praktykę/staż. Dokumenty potrzebne do załatwienia wszelkich formalności związanych z wyjazdem na praktykę/staż dostępne są na: http://www.up.wroc.pl/wspolpraca/667/erasmus_llp.html#pozycja4 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych 15 marca 2011

5 ERASMUS LLP Rekrutacja 2011/12 WYJAZDY NA STUDIA Uczelnie partnerskie 15 marca 2011 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych

6 Od 16 do 28 marca – I etap, składanie dokumentów w systemie online Wydruki należy dostarczyć do Biura Programów Międzynarodowych, ul. Norwida 25, wejście od ul. Marii Skłodowskiej-Curie 42, pokój 201 (Tomasz Haglauer) 1 kwietnia (piątek) od godz. 11.30 – rozmowa kwalifikacyjna (egzamin) z języka obcego w Studium Języków Obcych. Decyzja o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium zostanie podana 18 kwietnia. O decyzji kandydaci na wyjazd zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Harmonogram rekrutacji: 15 marca 2011 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych

7 Rozmowa kwalifikacyjna z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego dla studentów nieposiadających certyfikatu i/lub zdanego egzaminu w Studium Języków Obcych odbędzie się w Studium Języków Obcych w piątek, 1 kwietnia, od godz. 11:30. 15 marca 2011 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych ERASMUS LLP Rekrutacja 2011/12

8 Student zobowiązany jest sprawdzić na stronie internetowej uczelni partnerskiej, w jakim języku odbywają się zajęcia dla studentów Erasmusa. Nie zawsze możliwy jest wybór przedmiotów w języku angielskim 15 marca 2011 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych ERASMUS LLP Rekrutacja 2011/12

9 15 marca 2011 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych ERASMUS LLP Rekrutacja 2011/12 Co to są kursy językowe EILC? Intensywne kursy językowe Erasmusa (Erasmus Intensive Language Courses) to kursy języków mniej powszechnych, organizowane dla stypendystów Erasmusa przyjeżdżających do krajów, w których używa się tych języków. Kursy EILC są współfinansowane z budżetu programu Erasmus. Ich uczestnicy nie ponoszą opłaty za kurs. Więcej informacji o intensywnych kursach językowych Erasmusa (EILC) możesz znaleźć na stronie internetowej NA w Warszawie www.frse.org.pl oraz na stronie Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/eilcwww.frse.org.pl http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/eilc

10 Odpowiednio wypełniony formularz zgłoszeniowy wysłany drogą elektronicznąformularz zgłoszeniowy Certyfikat lub zaświadczenie ze Studium Języków Obcych o znajomości języka obcego Zaświadczenie potwierdzające aktywność naukową studenta (np. o działalności w SKN) Regulamin wyjazdów I ETAP Dokumenty 15 marca 2011 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych ERASMUS LLP Rekrutacja 2011/12

11 Biuro Programów Międzynarodowych informuje uczelnię przyjmującą o kandydatach zakwalifikowanych na wyjazd. Uczelnia zagraniczna potwierdza przyjęcie kandydata, który wypełnia wymagane dokumenty, tj.: 1.Wniosek (Application Form) 2.Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) 3.Kartę zaliczeń/Recognition sheet (do pobrania ze strony internetowej)strony internetowej 4.Inne dokumenty wymagane przez uczelnię przyjmującą Dokumenty muszą być podpisane przez: –studenta –prodziekana (koordynatora wydziałowego) –koordynatora uczelnianego (Jadwiga Bolechowska) Dokumenty 1. i 2. wysyłane są do uczelni przyjmującej online przez studenta lub przez Biuro Programów Międzynarodowych. Karta zaliczeń pozostaje w dokumentacji studenta w Biurze Programów Międzynarodowych. II ETAP Po zakwalifikowaniu 15 marca 2011 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych

12 15 marca 2011 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych ERASMUS LLP Rekrutacja 2011/12 Okres studiów odbytych za granicą w ramach Erasmusa uznawany jest za integralną część studiów w uczelni macierzystej. Dlatego studia w uczelni przyjmującej muszą dotyczyć tej samej dziedziny, którą studiujesz w kraju. Wszystkie przedmioty uzgodnione w Porozumieniu o programie zajęć powinny być zaliczone, a oceny uzyskane na egzaminach w uczelni zagranicznej powinny być przepisane w skali ocen obowiązującej w uczelni macierzystej. Jeżeli nie wiesz, jakie będą zasady przepisania ocen, skontaktuj się z koordynatorem wydziałowym (prodziekanem).

13 15 marca 2011 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych ERASMUS LLP Rekrutacja 2011/12 Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) to umowa między studentem, uczelnią przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program zajęć, w których student ma uczestniczyć w uczelni przyjmującej oraz liczbę punktów ECTS za każdy przedmiot. Porozumienie zawiera wykaz przedmiotów, jakie musisz zaliczyć w uczelni zagranicznej, aby Twoja uczelnia macierzysta mogła uznać i zaliczyć Twój okres studiów. Ze strony uczelni/wydziału powinna podpisać ten dokument osoba upoważniona do podejmowania decyzji dotyczących zaliczeń (dziekan lub prodziekan). Porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta. Pamiętaj o zabraniu ze sobą jego kopii.

14 III ETAP Przed wyjazdem 15 marca 2011 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych Student załatwia kartę ubezpieczenia w NFZ (na podstawie zaświadczenia z Biura o zakwalifikowaniu na wyjazd), podpisuje Umowę w Biurze Programów Międzynarodowych i otrzymuje Kartę Erasmusa. Umowa szczegółowo określa warunki wyjazdu oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (czas trwania pobytu w uczelni goszczącej, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.). Umowa musi być podpisana co najmniej 2 tygodnie przed wyjazdem.

15 Wykaz podstawowych praw i obowiązków zawiera Karta Studenta Erasmusa. Student otrzymuje jeden egzemplarz dokumentu przed wyjazdem do uczelni partnerskiej (zwykle po podpisaniu umowy na wyjazd). Należy zapoznać się z jego treścią, przestrzegać nałożonych obowiązków i domagać się przysługujących praw. Karta Studenta Erasmusa Jakie są prawa i obowiązki Studenta Erasmusa? 15 marca 2011 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych ERASMUS LLP Rekrutacja 2011/12

16 Stypendium Erasmusa jest z założenia tylko dofinansowaniem kosztów związanych z podróżą i pobytem za granicą. Wysokość stypendium (widełki) określa co roku Narodowa Agencja w Warszawie, która przyznaje uczelni grant na wyjazdy studentów, biorąc pod uwagę podpisane umowy w poszczególnych grupach krajów. Aktualne informacje o wysokości grantów dla studentów można przeczytać na stronie internetowej Narodowej Agencji w Warszawie http://www.frse.org.pl/ http://www.frse.org.pl/ Jaka jest wysokość stypendium? Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych ERASMUS LLP Rekrutacja 2011/12 15 marca 2011

17 Kraje grupy I: Dania, Finlandia, Francja – 350 EUR miesięcznie; Kraje grupy II: Austria, Belgia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Włochy – 300 EUR miesięcznie; Kraje grupy III: Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Turcja, Węgry – 255 EUR miesięcznie, z wyjątkiem Turcji (300 EUR miesięcznie). Wysokość stypendium na rok akademicki 2011/2012 będzie znana w lipcu, po uzyskaniu informacji o kwocie przyznanej uczelni przez Narodową Agencję programu Erasmus w Warszawie. Wysokość stypendium dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w roku akademickim 2010/2011: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych 15 marca 2011 ERASMUS LLP Rekrutacja 2011/12

18 1.Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (dany wydział) dofinansowuje koszty podróży studentów Erasmusa do 450 zł. Po powrocie studenci indywidualnie piszą podanie do Dziekana z prośbą o dofinansowanie lub zwrot kosztów podróży, załączając dokument potwierdzający (bilet lub wycenę biletu w obie strony). 2. Studenci, którzy mogą wykazać szczególne osiągnięcia, wysoką średnią i niskie dochody rodziców mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie z Urzędu Miejskiego miasta Wrocławia.Urzędu Miejskiego miasta Wrocławia Dodatkowe dofinansowanie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych 15 marca 2011 ERASMUS LLP Rekrutacja 2011/12

19 W programie Erasmus dopuszcza się wyjazdy do uczelni zagranicznej bez stypendium. Wyjeżdżający student Erasmusa powinien wyrazić zgodę na taką formę wyjazdu. Umowa podpisywana przez studenta z uczelnią musi zawierać punkt informujący, że dana osoba nie otrzymuje wsparcia finansowego z budżetu programu. Student Erasmusa bez stypendium ma takie same prawa i obowiązki jak pozostali stypendyści. Wyjazdy bez stypendium Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych 15 marca 2011 ERASMUS LLP Rekrutacja 2011/12

20 IV ETAP Po przyjeździe do uczelni przyjmującej 15 marca 2011 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych Zmiany do Porozumienia (Changes to Learning Agreement) można wprowadzić po przyjeździe do uczelni przyjmującej, pod warunkiem, że będą wprowadzone w formie pisemnej i że zostaną zaakceptowane przez uczelnię przyjmującą i właściwego prodziekana Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu studiów powinno gwarantować automatyczne zaliczenie semestru przez uczelnię macierzystą.

21 Zgłosić się do Biura Programów Międzynarodowych (T. Haglauer); Dostarczyć list potwierdzający długość pobytu w uczelni zagranicznej (Letter of Confirmation); Podpisać rozliczenie finansowe (Tomasz Haglauer); Dostarczyć Transcript of Records do Biura i do dziekanatu; Wypełnić ankietę on-line. Po powrocie ze stypendium należy: 15 marca 2011 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych V ETAP Po powrocie ze stypendium

22 To wykaz wszystkich przedmiotów/zajęć, w których student uczestniczył w uczelni zagranicznej wraz z uzyskanymi punktami ECTS oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą stosowaną w danej uczelni. Wykaz jest konieczny do zaliczenia studiów odbytych w uczelni zagranicznej. Na podstawie wykazu zaliczeń, uczelnia macierzysta (dziekan lub prodziekan) decyduje po powrocie studenta o zaliczeniu poszczególnych przedmiotów i całego semestru. Co to jest Wykaz zaliczeń ( Transcript of Records )? Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych 15 marca 2011 ERASMUS LLP Rekrutacja 2011/12

23 Należy pamiętać, że minimalny okres pobytu za granicą wymagany do otrzymania stypendium to 3 miesiące. Jeżeli zaliczyłeś zajęcia, które były ustalone w Porozumieniu o programie zajęć (Learning Agreement), możesz skrócić pobyt za granicą, np. z 5. do 4. miesięcy. Musisz jednak być pewny, że masz wymagane zaliczenia i egzaminy, czyli – że spełniłeś warunki umowy z uczelnią, dotyczącej programu dydaktycznego (jest to bardzo ważne ze względu na zaliczenie okresu studiów). Skrócenie pobytu może wiązać się z koniecznością zwrotu części stypendium, gdyż stypendium można otrzymać tylko za taki okres, jaki rzeczywiście spędziło się w uczelni partnerskiej (zgodnie z umową podpisaną przed wyjazdem). PRZEDŁUŻANIE, SKRACANIE POBYTU NA STYPENDIUM Czy można wcześniej wrócić ze stypendium? Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych 15 marca 2011 ERASMUS LLP Rekrutacja 2011/12

24 Jeżeli za granicą przydarzy Ci się poważny wypadek, albo ciężko się rozchorujesz, masz możliwość skrócenia pobytu z powodu tzw. siły wyższej, niezależnej od Ciebie. W takiej sytuacji natychmiast skontaktuj się z Biurem Programów Międzynarodowych. Skrócenie pobytu – siła wyższa Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych 15 marca 2011 ERASMUS LLP Rekrutacja 2011/12

25 Przedłużenie pobytu w uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus jest możliwe tylko w obrębie jednego roku akademickiego. Nie można przedłużyć pobytu na kolejny rok akademicki, nawet bez otrzymania stypendium. Aby przedłużyć pobyt o kolejne miesiące w ramach tego samego roku akademickiego należy uzyskać zgodę uczelni goszczącej i macierzystej, uzgodnić z prodziekanem Porozumienie o programie zajęć na kolejny okres i uzyskać zgodę na piśmie. Podpisane przez prodziekana Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) należy przekazać do podpisu koordynatorowi uczelnianemu (Jadwiga Bolechowska). Obowiązkowo należy też podpisać stosowny aneks do umowy w Biurze Programów Międzynarodowych (Tomasz Haglauer). Co zrobić, aby przedłużyć pobyt na stypendium? Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych 15 marca 2011 ERASMUS LLP Rekrutacja 2011/12

26 Jakie są możliwości zakwaterowania podczas pobytu na stypendium? Najdogodniejszą formą zakwaterowania jest pokój w domu studenckim, ale nie wszystkie uczelnie dysponują własnymi akademikami. Uczelnia przyjmująca powinna poinformować przyjeżdżających studentów o innych możliwościach zakwaterowania (np. wynajem pokoi, mieszkań). Gdzie można uzyskać informacje o możliwościach zakwaterowania za granicą? Najlepiej w uczelni przyjmującej - w jednostce zajmującej się programem Erasmus. Trzeba liczyć się z wpłatą depozytu, najczęściej w wysokości 1. opłaty miesięcznej. Przed wyjazdem należy dokładnie sprawdzić, czy w miejscu zakwaterowania znajduje się pościel i inne rzeczy potrzebne do normalnego funkcjonowania oraz czy jest dostęp do Internetu. Zakwaterowanie podczas pobytu w uczelni partnerskiej Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych 15 marca 2011 ERASMUS LLP Rekrutacja 2011/12

27 Każdy stypendysta Erasmusa jest zobowiązany posiadać europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego wydawaną przez NFZ. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach NFZ. Przed wyjazdem należy zgłosić się do Biura Programów Międzynarodowych celem otrzymania dokumentu potwierdzającego wyjazd, z którym należy zgłosić się w NFZ. Oprócz tego dokumentu należy przedłożyć w NFZ dokument z zakładu pracy rodzica lub inny stosowny dokument z ZUS (w przypadku renty lub emerytury). Przy wyjeździe do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych 15 marca 2011 ERASMUS LLP Rekrutacja 2011/12

28 Czy studenci I roku studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) mogą ubiegać się o wyjazd w ramach programu ERASMUS? Tak, ale pierwszeństwo mają studenci lat wyższych. Czy studenci I roku studiów drugiego stopnia (magisterskich) mogą ubiegać się o wyjazd w ramach programu ERASMUS? Tak. Czy rekrutacja obejmuje wszystkich kandydatów? Tak. Czy uczelnia przyjmująca może stosować swoje kryteria przyjęcia? Tak i często stosuje, dlatego należy się z nimi zapoznać, czytając stronę internetową wybranej uczelni. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych 15 marca 2011 ERASMUS LLP Rekrutacja 2011/12

29 Czy studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o wyjazd na stypendium w ramach Erasmusa? Tak, studenci studiów niestacjonarnych są uprawnieni do ubiegania się o wyjazd Erasmusa lecz w uczelni zagranicznej będą to studia stacjonarne. Czy Biuro Programów Międzynarodowych może pomóc w wyborze przedmiotów na uczelni zagranicznej? Nie, przedmioty należy ustalić z prodziekanem. Czy można wyjechać zarówno na studia jak i na praktykę? Tak. 15 marca 2011 ERASMUS LLP Rekrutacja 2011/12 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych

30 15 marca 2011 ERASMUS LLP Rekrutacja 2011/12 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych Najważniejsze strony internetowe: http://www.up.wroc.pl/wspolpraca/664/programy_miedzynarodowe.html http://www.frse.org.pl/ http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/eilc

31 15 marca 2011 ERASMUS LLP Rekrutacja 2011/12 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych Czy warto skorzystać z programu Erasmus? Zdecydowanie tak. Zachęcamy wszystkich studentów do wyjazdów na studia i praktyki!

32 Prezentację opracowano na podstawie materiałów Narodowej Agencji Programu Erasmus, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl Biuro Programów Międzynarodowych ul. Norwida 25 – od strony ul. M. Skłodowskiej-Curie pokój 201 jadwiga.bolechowska@up.wroc.pljadwiga.bolechowska@up.wroc.pl, tomasz.haglauer@up.wroc.pltomasz.haglauer@up.wroc.pl 15 marca 2011 ERASMUS LLP Rekrutacja 2011/12 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych


Pobierz ppt "ERASMUS LLP Rekrutacja 2011/12 15 marca 2011 Jadwiga Bolechowska Uczelniany Koordynator Programu Erasmus Tel. +487132015478"

Podobne prezentacje


Reklamy Google