Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13"— Zapis prezentacji:

1 ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13
Jadwiga Bolechowska Uczelniany Koordynator Programu Erasmus Tel 12 marca 2012

2 ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13 Informacje o programie Erasmus można znaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: oraz na: 12 marca 2012

3 ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13 WYJAZDY NA CZĘŚĆ STUDIÓW i NA PRAKTYKI w krajach Unii Europejskiej oraz w Chorwacji i Turcji 12 marca 2012

4 Wyjazdy na praktykę/staż
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych Wyjazdy na praktykę/staż Rekrutacja trwa od 1 września do 1 czerwca każdego roku. Minimalny okres odbywania praktyki/stażu: 3 miesiące. Miejsce odbywania praktyki/stażu student/doktorant załatwia we własnym zakresie (nie obowiązuje lista uczelni partnerskich). W zasadzie miejscem odbywania praktyki/stażu powinno być przedsiębiorstwo/firma/organizacja a nie uczelnia. Wcześniej odbyte studia w ramach programu Erasmus nie wykluczają uzyskania stypendium na praktykę/staż. Dokumenty potrzebne do załatwienia wszelkich formalności związanych z wyjazdem na praktykę/staż dostępne są na: 12 marca 2012

5 ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13 WYJAZDY NA STUDIA Uczelnie partnerskie 12 marca 2012

6 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych
Harmonogram rekrutacji: I etap Od 13 do 23marca –, składanie dokumentów w systemie online Wydruki należy dostarczyć do Biura Programów Międzynarodowych, ul. Norwida 25, wejście od ul. Marii Skłodowskiej-Curie 42, pokój 201 (Tomasz Haglauer) 30 marca (piątek) od godz – rozmowa kwalifikacyjna (egzamin) z języka obcego w Studium Języków Obcych. Decyzja o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium zostanie podana 16kwietnia. O decyzji kandydaci na wyjazd zostaną poinformowani drogą elektroniczną. 12 marca 2012

7 ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13 Rozmowa kwalifikacyjna z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego dla studentów nieposiadających certyfikatu i/lub zdanego egzaminu w Studium Języków Obcych odbędzie się w Studium Języków Obcych w piątek, 30 marca, od godz. 11:30. 12 marca 2012

8 ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13 Student zobowiązany jest sprawdzić na stronie internetowej uczelni partnerskiej, w jakim języku odbywają się zajęcia dla studentów Erasmusa. Nie zawsze możliwy jest wybór przedmiotów w języku angielskim 12 marca 2012

9 ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13 Co to są kursy językowe “EILC”? Intensywne kursy językowe Erasmusa (Erasmus Intensive Language Courses) to kursy języków mniej powszechnych, organizowane dla stypendystów Erasmusa przyjeżdżających do krajów, w których używa się tych języków. Kursy EILC są współfinansowane z budżetu programu Erasmus. Ich uczestnicy nie ponoszą opłaty za kurs. Więcej informacji o intensywnych kursach językowych Erasmusa (EILC) możesz znaleźć na stronie internetowej NA w Warszawie oraz na stronie Komisji Europejskiej 12 marca 2012

10 ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13 Dokumenty
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13 I ETAP Dokumenty Odpowiednio wypełniony formularz zgłoszeniowy wysłany drogą elektroniczną Certyfikat lub zaświadczenie ze Studium Języków Obcych o znajomości języka obcego Zaświadczenie potwierdzające aktywność naukową studenta (np. o działalności w SKN) Regulamin wyjazdów 12 marca 2012

11 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych
II ETAP Po zakwalifikowaniu Biuro Programów Międzynarodowych informuje uczelnię przyjmującą o kandydatach zakwalifikowanych na wyjazd. Uczelnia zagraniczna potwierdza przyjęcie kandydata, który wypełnia wymagane dokumenty, tj.: Wniosek (Application Form) Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) Kartę zaliczeń/Recognition sheet (do pobrania ze strony internetowej) Inne dokumenty wymagane przez uczelnię przyjmującą Dokumenty muszą być podpisane przez: studenta prodziekana (koordynatora wydziałowego) koordynatora uczelnianego (Jadwiga Bolechowska) Dokumenty 1. i 2. wysyłane są do uczelni przyjmującej online przez studenta lub przez Biuro Programów Międzynarodowych. Karta zaliczeń pozostaje w dokumentacji studenta w Biurze Programów Międzynarodowych. 12 marca 2012

12 ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13 Okres studiów odbytych za granicą w ramach Erasmusa uznawany jest za integralną część studiów w uczelni macierzystej. Dlatego studia w uczelni przyjmującej muszą dotyczyć tej samej dziedziny, którą studiujesz w kraju. Wszystkie przedmioty uzgodnione w “Porozumieniu o programie zajęć” powinny być zaliczone, a oceny uzyskane na egzaminach w uczelni zagranicznej powinny być przepisane w skali ocen obowiązującej w uczelni macierzystej. Jeżeli nie wiesz, jakie będą zasady przepisania ocen, skontaktuj się z koordynatorem wydziałowym (prodziekanem). 12 marca 2012

13 ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13 Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) to umowa między studentem, uczelnią przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program zajęć, w których student ma uczestniczyć w uczelni przyjmującej oraz liczbę punktów ECTS za każdy przedmiot. Porozumienie zawiera wykaz przedmiotów, jakie musisz zaliczyć w uczelni zagranicznej, aby Twoja uczelnia macierzysta mogła uznać i zaliczyć Twój okres studiów. Ze strony uczelni/wydziału powinna podpisać ten dokument osoba upoważniona do podejmowania decyzji dotyczących zaliczeń (dziekan lub prodziekan). Porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta. Pamiętaj o zabraniu ze sobą jego kopii. 12 marca 2012

14 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych
III ETAP Przed wyjazdem Student załatwia kartę ubezpieczenia w NFZ (na podstawie zaświadczenia z Biura o zakwalifikowaniu na wyjazd), podpisuje Umowę w Biurze Programów Międzynarodowych i otrzymuje Kartę Erasmusa. Umowa szczegółowo określa warunki wyjazdu oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (czas trwania pobytu w uczelni goszczącej, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.). Umowa musi być podpisana co najmniej 2 tygodnie przed wyjazdem. 12 marca 2012

15 ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13 Karta Studenta Erasmusa Jakie są prawa i obowiązki „Studenta Erasmusa”? Wykaz podstawowych praw i obowiązków zawiera Karta Studenta Erasmusa. Student otrzymuje jeden egzemplarz dokumentu przed wyjazdem do uczelni partnerskiej (zwykle po podpisaniu umowy na wyjazd). Należy zapoznać się z jego treścią, przestrzegać nałożonych obowiązków i domagać się przysługujących praw. 12 marca 2012

16 ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13 Jaka jest wysokość stypendium? Stypendium Erasmusa jest z założenia tylko dofinansowaniem kosztów związanych z podróżą i pobytem za granicą. Wysokość stypendium (widełki) określa co roku Narodowa Agencja w Warszawie, która przyznaje uczelni grant na wyjazdy studentów, biorąc pod uwagę podpisane umowy w poszczególnych grupach krajów. Aktualne informacje o wysokości grantów dla studentów można przeczytać na stronie internetowej Narodowej Agencji w Warszawie 12 marca 2012

17 ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13 Wysokość stypendium dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w roku akademickim 2011/2012: Kraje grupy I: Dania, Finlandia, Francja – 350 EUR miesięcznie; Kraje grupy II: Austria, Belgia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Włochy – 300 EUR miesięcznie; Kraje grupy III: Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Turcja, Węgry – 255 EUR miesięcznie, z wyjątkiem Turcji (300 EUR miesięcznie). Wysokość stypendium na rok akademicki 2012/2013 będzie znana w lipcu, po uzyskaniu informacji o kwocie przyznanej uczelni przez Narodową Agencję programu Erasmus w Warszawie. 12 marca 2012

18 ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13 Dodatkowe dofinansowanie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (dany wydział) dofinansowuje koszty podróży studentów Erasmusa do 450 zł. Po powrocie studenci indywidualnie piszą podanie do Dziekana z prośbą o dofinansowanie lub zwrot kosztów podróży, załączając dokument potwierdzający (bilet lub wycenę biletu w obie strony). 2. Studenci, którzy mogą wykazać szczególne osiągnięcia, wysoką średnią i niskie dochody rodziców mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie z Urzędu Miejskiego miasta Wrocławia. 12 marca 2012

19 ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13 Wyjazdy bez stypendium W programie Erasmus dopuszcza się wyjazdy do uczelni zagranicznej bez stypendium. Wyjeżdżający student Erasmusa powinien wyrazić zgodę na taką formę wyjazdu. Umowa podpisywana przez studenta z uczelnią musi zawierać punkt informujący, że dana osoba nie otrzymuje wsparcia finansowego z budżetu programu. Student Erasmusa bez stypendium ma takie same prawa i obowiązki jak pozostali stypendyści. 12 marca 2012

20 Po przyjeździe do uczelni przyjmującej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych IV ETAP Po przyjeździe do uczelni przyjmującej Zmiany do Porozumienia (Changes to Learning Agreement) można wprowadzić po przyjeździe do uczelni przyjmującej, pod warunkiem, że będą wprowadzone w formie pisemnej i że zostaną zaakceptowane przez uczelnię przyjmującą i właściwego prodziekana Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu studiów powinno gwarantować automatyczne zaliczenie semestru przez uczelnię macierzystą. 12 marca 2012

21 Po powrocie ze stypendium
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych V ETAP Po powrocie ze stypendium Po powrocie ze stypendium należy: Zgłosić się do Biura Programów Międzynarodowych (T. Haglauer); Dostarczyć list potwierdzający długość pobytu w uczelni zagranicznej (Letter of Confirmation); Podpisać rozliczenie finansowe (Tomasz Haglauer); Dostarczyć Transcript of Records do Biura i do dziekanatu; Wypełnić ankietę on-line. 12 marca 2012

22 ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13 Co to jest “Wykaz zaliczeń” (“Transcript of Records”)? To wykaz wszystkich przedmiotów/zajęć, w których student uczestniczył w uczelni zagranicznej wraz z uzyskanymi punktami ECTS oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą stosowaną w danej uczelni. Wykaz jest konieczny do zaliczenia studiów odbytych w uczelni zagranicznej. Na podstawie wykazu zaliczeń, uczelnia macierzysta (dziekan lub prodziekan) decyduje po powrocie studenta o zaliczeniu poszczególnych przedmiotów i całego semestru. 12 marca 2012

23 ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13 PRZEDŁUŻANIE, SKRACANIE POBYTU NA STYPENDIUM Czy można wcześniej wrócić ze stypendium? Należy pamiętać, że minimalny okres pobytu za granicą wymagany do otrzymania stypendium to 3 miesiące. Jeżeli zaliczyłeś zajęcia, które były ustalone w Porozumieniu o programie zajęć (Learning Agreement), możesz skrócić pobyt za granicą, np. z 5. do 4. miesięcy. Musisz jednak być pewny, że masz wymagane zaliczenia i egzaminy, czyli – że spełniłeś warunki umowy z uczelnią, dotyczącej programu dydaktycznego (jest to bardzo ważne ze względu na zaliczenie okresu studiów). Skrócenie pobytu może wiązać się z koniecznością zwrotu części stypendium, gdyż stypendium można otrzymać tylko za taki okres, jaki rzeczywiście spędziło się w uczelni partnerskiej (zgodnie z umową podpisaną przed wyjazdem). 12 marca 2012

24 ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13 Skrócenie pobytu – „siła wyższa” Jeżeli za granicą przydarzy Ci się poważny wypadek, albo ciężko się rozchorujesz, masz możliwość skrócenia pobytu z powodu tzw. “siły wyższej”, niezależnej od Ciebie. W takiej sytuacji natychmiast skontaktuj się z Biurem Programów Międzynarodowych. 12 marca 2012

25 ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13 Co zrobić, aby przedłużyć pobyt na stypendium? Przedłużenie pobytu w uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus jest możliwe tylko w obrębie jednego roku akademickiego. Nie można przedłużyć pobytu na kolejny rok akademicki, nawet bez otrzymania stypendium. Aby przedłużyć pobyt o kolejne miesiące w ramach tego samego roku akademickiego należy uzyskać zgodę uczelni goszczącej i macierzystej, uzgodnić z prodziekanem “Porozumienie o programie zajęć” na kolejny okres i uzyskać zgodę na piśmie. Podpisane przez prodziekana „Porozumienie o programie zajęć” (Learning Agreement) należy przekazać do podpisu koordynatorowi uczelnianemu (Jadwiga Bolechowska). Obowiązkowo należy też podpisać stosowny aneks do umowy w Biurze Programów Międzynarodowych (Tomasz Haglauer). 12 marca 2012

26 ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13 Zakwaterowanie podczas pobytu w uczelni partnerskiej Jakie są możliwości zakwaterowania podczas pobytu na stypendium? Najdogodniejszą formą zakwaterowania jest pokój w domu studenckim, ale nie wszystkie uczelnie dysponują własnymi akademikami. Uczelnia przyjmująca powinna poinformować przyjeżdżających studentów o innych możliwościach zakwaterowania (np. wynajem pokoi, mieszkań). Gdzie można uzyskać informacje o możliwościach zakwaterowania za granicą? Najlepiej w uczelni przyjmującej - w jednostce zajmującej się programem Erasmus. Trzeba liczyć się z wpłatą depozytu, najczęściej w wysokości 1. opłaty miesięcznej. Przed wyjazdem należy dokładnie sprawdzić, czy w miejscu zakwaterowania znajduje się pościel i inne rzeczy potrzebne do normalnego funkcjonowania oraz czy jest dostęp do Internetu. 12 marca 2012

27 ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13 Ubezpieczenie Każdy stypendysta Erasmusa jest zobowiązany posiadać europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego wydawaną przez NFZ. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach NFZ. Przed wyjazdem należy zgłosić się do Biura Programów Międzynarodowych celem otrzymania dokumentu potwierdzającego wyjazd, z którym należy zgłosić się w NFZ. Oprócz tego dokumentu należy przedłożyć w NFZ dokument z zakładu pracy rodzica lub inny stosowny dokument z ZUS (w przypadku renty lub emerytury). Przy wyjeździe do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej. 12 marca 2012

28 ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13 Czy studenci I roku studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) mogą ubiegać się o wyjazd w ramach programu ERASMUS? Tak, ale pierwszeństwo mają studenci lat wyższych. Czy studenci I roku studiów drugiego stopnia (magisterskich) mogą ubiegać się o wyjazd w ramach programu ERASMUS? Tak. Czy rekrutacja obejmuje wszystkich kandydatów? Czy uczelnia przyjmująca może stosować swoje kryteria przyjęcia? Tak i często stosuje, dlatego należy się z nimi zapoznać, czytając stronę internetową wybranej uczelni. 12 marca 2012

29 ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13 Czy studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o wyjazd na stypendium w ramach Erasmusa? Tak, studenci studiów niestacjonarnych są uprawnieni do ubiegania się o wyjazd Erasmusa lecz w uczelni zagranicznej będą to studia stacjonarne. Czy Biuro Programów Międzynarodowych może pomóc w wyborze przedmiotów na uczelni zagranicznej? Nie, przedmioty należy ustalić z prodziekanem. Czy można wyjechać zarówno na studia jak i na praktykę? Tak. 12 marca 2012

30 ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13 Najważniejsze strony internetowe: 12 marca 2012

31 ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13 Czy warto skorzystać z programu Erasmus? Zdecydowanie tak. Zachęcamy wszystkich studentów do wyjazdów na studia i praktyki! 12 marca 2012

32 ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13 Prezentację opracowano na podstawie materiałów Narodowej Agencji Programu Erasmus, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Biuro Programów Międzynarodowych ul. Norwida 25 – od strony ul. M. Skłodowskiej-Curie pokój 201 12 marca 2012


Pobierz ppt "ERASMUS LLP Rekrutacja 2012/13"

Podobne prezentacje


Reklamy Google