Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ERASMUS LLP Rekrutacja 2010/11

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ERASMUS LLP Rekrutacja 2010/11"— Zapis prezentacji:

1 ERASMUS LLP Rekrutacja 2010/11
Jadwiga Bolechowska Uczelniany Koordynator Programu Erasmus Tel

2 ERASMUS LLP Rekrutacja 2010/11
WYJAZDY NA CZĘŚĆ STUDIÓW i NA PRAKTYKI w krajach Unii Europejskiej i w Turcji

3 Wyjazdy na praktykę/staż
Rekrutacja trwa od 1 września do 1 czerwca każdego roku. Minimalny okres odbywania praktyki/stażu: 3 miesiące. Miejsce odbywania praktyki/stażu student/doktorant załatwia we własnym zakresie (nie obowiązuje lista uczelni partnerskich). W zasadzie miejscem odbywania praktyki/stażu powinno być przedsiębiorstwo/firma/organizacja a nie uczelnia. Wcześniej odbyte studia w ramach programu Erasmus pozwalają na uzyskanie stypendium na praktykę/staż. Dokumenty potrzebne do załatwienia wszelkich formalności związanych z wyjazdem na praktykę/staż dostępne są na:

4 ERASMUS LLP Rekrutacja 2010/11
WYJAZDY NA STUDIA Uczelnie partnerskie

5 ERASMUS LLP Rekrutacja 2010/11
Harmonogram: Od 22 marca do 16 kwietnia – I etap, składanie dokumentów w Biurze Programów Międzynarodowych, ul. Norwida 25, wejście od ul. Marii Skłodowskiej-Curie 42, pokój 201 (Tomasz Haglauer) 23 kwietnia (piątek) od godz – rozmowa kwalifikacyjna (egzamin) z języka obcego w Studium Języków Obcych Decyzja o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium zostanie podjęta przez komisję uczelnianą w maju. O decyzji kandydaci na wyjazd zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

6 ERASMUS LLP Rekrutacja 2010/11
I ETAP Dokumenty: odpowiednio wypełniony formularz zgłoszeniowy certyfikat lub zaświadczenie ze Studium Języków Obcych o znajomości języka obcego zaświadczenie potwierdzające aktywność naukową studenta (np. o działalności w SKN) Regulamin wyjazdów

7 ERASMUS LLP Rekrutacja 2010/11
Rozmowa kwalifikacyjna z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego dla studentów nieposiadających certyfikatu i/lub zdanego egzaminu w Studium Języków Obcych odbędzie się w piątek 23 kwietnia od godz Student zobowiązany jest sprawdzić na stronie internetowej uczelni partnerskiej, w jakim języku odbywają się zajęcia dla studentów Erasmusa. Nie zawsze możliwy jest wybór przedmiotów w języku angielskim

8 ERASMUS LLP Rekrutacja 2010/11
Co to są kursy “EILC”? Intensywne kursy językowe Erasmusa (Erasmus Intensive Language Courses) to kursy języków mniej rozpowszechnionych, organizowane dla stypendystów Erasmusa przyjeżdżających do krajów, w których używa się tych języków. Kursy EILC są współfinansowane z budżetu programu Erasmus. Ich uczestnicy nie ponoszą opłaty za kurs. Więcej informacji o intensywnych kursach językowych Erasmusa (EILC) możesz znaleźć na stronie internetowej NA w Warszawie www. frse.org.pl oraz na stronie Komisji Europejskiej

9 II ETAP Po zakwalifikowaniu
Biuro Programów Międzynarodowych informuje uczelnię przyjmującą o kandydatach zakwalifikowanych na wyjazd. Uczelnia zagraniczna potwierdza przyjęcie kandydata, który wypełnia wymagane dokumenty, tj.: Wniosek (Application Form) Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) oraz Kartę zaliczeń/Recognition sheet (do pobrania ze strony internetowej) Dokumenty muszą być podpisane przez: studenta prodziekana (koordynatora wydziałowego) koordynatora uczelnianego (Jadwiga Bolechowska) Dokumenty 1. i 2. wysyłane są do uczelni przyjmującej przez Biuro Programów Międzynarodowych. Karta zaliczeń pozostaje w dokumentacji studenta w Biurze Programów Międzynarodowych.

10 ERASMUS LLP Rekrutacja 2010/11
Okres studiów odbytych za granicą w ramach Erasmusa uznawany jest za integralną część studiów w uczelni macierzystej. Dlatego studia w uczelni przyjmującej muszą dotyczyć tej samej dziedziny, którą studiujesz w kraju. Wszystkie przedmioty uzgodnione w “Porozumieniu o programie zajęć” powinny być zaliczone, a oceny uzyskane na egzaminach w uczelni zagranicznej powinny być przepisane w skali ocen obowiązującej w uczelni macierzystej. Jeżeli nie wiesz, jakie będą zasady przepisania ocen, skontaktuj się z koordynatorem wydziałowym (prodziekanem).

11 ERASMUS LLP Rekrutacja 2010/11
Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) to umowa między studentem, uczelnią przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program zajęć, w których student ma uczestniczyć w uczelni przyjmującej oraz liczbę punktów ECTS za każdy przedmiot. Porozumienie zawiera wykaz przedmiotów, jakie musisz zaliczyć w uczelni zagranicznej, aby Twoja uczelnia macierzysta mogła uznać i zaliczyć Twój okres studiów. Ze strony uczelni/wydziału powinna podpisać ten dokument osoba upoważniona do podejmowania decyzji dotyczących zaliczeń (dziekan lub prodziekan). Porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta. Pamiętaj o zabraniu ze sobą jego kopii.

12 III ETAP Przed wyjazdem
Student załatwia kartę ubezpieczenia w NFZ (na podstawie zaświadczenia z Biura o zakwalifikowaniu na wyjazd), podpisuje Umowę w Biurze Programów Międzynarodowych i otrzymuje Kartę Erasmusa. Umowa szczegółowo określa warunki wyjazdu oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (czas trwania pobytu w uczelni goszczącej, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.). Umowa musi być podpisana co najmniej 2 tygodnie przed wyjazdem.

13 ERASMUS LLP Rekrutacja 2010/11
Karta Studenta Erasmusa Jakie są prawa i obowiązki „Studenta Erasmusa”? Wykaz podstawowych praw i obowiązków zawiera Karta Studenta Erasmusa. Student otrzymuje jeden egzemplarz dokumentu przed wyjazdem do uczelni partnerskiej (zwykle po podpisaniu umowy na wyjazd). Należy zapoznać się z jego treścią, przestrzegać nałożonych obowiązków i domagać się przysługujących praw.

14 ERASMUS LLP Rekrutacja 2010/11
Jaka jest wysokość stypendium? Stypendium Erasmusa jest z założenia tylko dofinansowaniem kosztów związanych z podróżą i pobytem za granicą. Wysokość stypendium (widełki) określa co roku Narodowa Agencja w Warszawie, która przyznaje uczelni grant na wyjazdy studentów, biorąc pod uwagę podpisane umowy w poszczególnych grupach krajów. Aktualne informacje o wysokości grantów dla studentów można przeczytać na stronie internetowej Narodowej Agencji w Warszawie

15 ERASMUS LLP Rekrutacja 2010/11
Wysokość stypendium dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w roku akademickim 2009/2010: Kraje grupy I: Dania, Finlandia, Francja – 340 EUR miesięcznie; Kraje grupy II: Austria, Belgia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Włochy – 290 EUR miesięcznie; Kraje grupy III: Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Turcja, Węgry – 245 EUR miesięcznie, z wyjątkiem Turcji (290 EUR miesięcznie). Wysokość stypendium na rok akademicki 2010/2011 będzie znana w lipcu, po uzyskaniu informacji o kwocie przyznanej uczelni przez Narodową Agencję programu Erasmus w Warszawie.

16 ERASMUS LLP Rekrutacja 2010/11
Dodatkowe dofinansowanie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (dany wydział) dofinansowuje koszty podróży studentów Erasmusa, do 450 zł. Po powrocie studenci indywidualnie piszą podanie do Dziekana z prośbą o dofinansowanie lub zwrot kosztów podróży, załączając dokument potwierdzający (bilet lub wycenę biletu w obie strony). 2. Studenci, którzy mogą wykazać szczególne osiągnięcia, wysoką średnią i niskie dochody rodziców mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie z Urzędu Miejskiego miasta Wrocławia.

17 ERASMUS LLP Rekrutacja 2010/11
Wyjazdy bez stypendium W programie Erasmus dopuszcza się wyjazdy do uczelni zagranicznej bez stypendium. Wyjeżdżający student Erasmusa powinien wyrazić zgodę na taką formę wyjazdu. Umowa podpisywana przez studenta z uczelnią musi zawierać punkt informujący, że dana osoba nie otrzymuje wsparcia finansowego z budżetu programu. Student Erasmusa bez stypendium ma takie same prawa i obowiązki jak pozostali stypendyści.

18 IV ETAP Po przyjeździe do uczelni przyjmującej
Zmiany do Porozumienia (Changes to Learning Agreement) można wprowadzić po przyjeździe do uczelni przyjmującej, pod warunkiem, że będą wprowadzone w formie pisemnej i że zostaną zaakceptowane przez uczelnię przyjmującą i właściwego prodziekana Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu studiów powinno gwarantować automatyczne zaliczenie semestru przez uczelnię macierzystą.

19 Po powrocie ze stypendium należy:
V ETAP Po powrocie ze stypendium należy: Zgłosić się do Biura Programów Międzynarodowych (T. Haglauer); Dostarczyć list potwierdzający długość pobytu w uczelni zagranicznej (Letter of Confirmation); Podpisać rozliczenie finansowe (Tomasz Haglauer); Dostarczyć Transcript of Records do Biura i do dziekanatu; Wypełnić ankietę on-line.

20 ERASMUS LLP Rekrutacja 2010/11
Co to jest “Wykaz zaliczeń” (“Transcript of Records”)? To wykaz wszystkich przedmiotów/zajęć, w których student uczestniczył w uczelni zagranicznej wraz z uzyskanymi punktami ECTS oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą stosowaną w danej uczelni. Wykaz jest konieczny do zaliczenia studiów odbytych w uczelni zagranicznej. Na podstawie wykazu zaliczeń, uczelnia macierzysta (dziekan lub prodziekan) decyduje po powrocie studenta o zaliczeniu poszczególnych przedmiotów i całego semestru.

21 ERASMUS LLP Rekrutacja 2010/11
PRZEDŁUŻANIE, SKRACANIE POBYTU NA STYPENDIUM Czy można wcześniej wrócić ze stypendium? Należy pamiętać, że minimalny okres pobytu za granicą wymagany do otrzymania stypendium to 3 miesiące. Jeżeli zaliczyłeś zajęcia, które były ustalone w Porozumieniu o programie zajęć (Learning Agreement), możesz skrócić pobyt za granicą, np. z 5. do 4. miesięcy. Musisz jednak być pewny, że masz wymagane zaliczenia i egzaminy, czyli – że spełniłeś warunki umowy z uczelnią, dotyczącej programu dydaktycznego (jest to bardzo ważne ze względu na zaliczenie okresu studiów). Skrócenie pobytu może wiązać się z koniecznością zwrotu części stypendium, gdyż stypendium można otrzymać tylko za taki okres, jaki rzeczywiście spędziło się w uczelni partnerskiej (zgodnie z umową podpisaną przed wyjazdem).

22 ERASMUS LLP Rekrutacja 2010/11
Skrócenie pobytu – „siła wyższa” Jeżeli za granicą przydarzy Ci się poważny wypadek, albo ciężko się rozchorujesz, masz możliwość skrócenia pobytu z powodu tzw. “siły wyższej”, niezależnej od Ciebie. W takiej sytuacji natychmiast skontaktuj się z uczelnią macierzystą.

23 ERASMUS LLP Rekrutacja 2010/11
Co zrobić, aby przedłużyć pobyt na stypendium? Przedłużenie pobytu w uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus jest możliwe tylko w obrębie jednego roku akademickiego. Nie można przedłużyć pobytu na kolejny rok akademicki, nawet bez otrzymania stypendium. Aby przedłużyć pobyt o kolejne miesiące w ramach tego samego roku akademickiego należy uzyskać zgodę uczelni goszczącej i macierzystej, uzgodnić z prodziekanem “Porozumienie o programie zajęć” na kolejny okres i uzyskać zgodę na piśmie. Podpisane przez prodziekana „Porozumienie o programie zajęć” (Learning Agreement) należy przekazać do podpisu koordynatorowi uczelnianemu (J. Bolechowska). Obowiązkowo należy też podpisać stosowny aneks do umowy w Biurze Programów Międzynarodowych (T. Haglauer).

24 ERASMUS LLP Rekrutacja 2010/11
Zakwaterowanie podczas pobytu w uczelni partnerskiej Jakie są możliwości zakwaterowania podczas pobytu na stypendium? Najdogodniejszą formą zakwaterowania jest pokój w domu studenckim, ale nie wszystkie uczelnie dysponują własnymi akademikami. Uczelnia przyjmująca powinna poinformować przyjeżdżających studentów o innych możliwościach zakwaterowania (np. wynajem pokoi, mieszkań). Gdzie można uzyskać informacje o możliwościach zakwaterowania za granicą? Najlepiej w uczelni przyjmującej - w jednostce zajmującej się programem Erasmus. Trzeba liczyć się z wpłatą depozytu, najczęściej w wysokości 1. opłaty miesięcznej. Przed wyjazdem należy dokładnie sprawdzić, czy w miejscu zakwaterowania znajduje się pościel i inne rzeczy potrzebne do normalnego funkcjonowania oraz czy jest dostęp do Internetu.

25 ERASMUS LLP Rekrutacja 2010/11
Ubezpieczenie Każdy stypendysta Erasmusa jest zobowiązany posiadać europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego wydawaną przez NFZ. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach NFZ. Przed wyjazdem należy zgłosić się do Biura Programów Międzynarodowych celem otrzymania dokumentu potwierdzającego wyjazd, z którym należy zgłosić się w NFZ. Oprócz tego dokumentu należy przedłożyć w NFZ dokument z zakładu pracy rodzica lub inny stosowny dokument z ZUS (w przypadku renty lub emerytury). Przy wyjeździe do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej.

26 ERASMUS LLP Rekrutacja 2010/11
Czy studenci I roku studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) mogą ubiegać się o wyjazd w ramach programu ERASMUS? Tak, ale pierwszeństwo mają studenci lat wyższych Czy studenci I roku studiów drugiego stopnia (magisterskich) mogą ubiegać się o wyjazd w ramach programu ERASMUS? Tak Czy rekrutacja obejmuje wszystkich kandydatów? Czy uczelnia przyjmująca może stosować swoje kryteria przyjęcia? Tak i często stosuje, dlatego należy się z nimi zapoznać, czytając stronę internetową wybranej uczelni.

27 ERASMUS LLP Rekrutacja 2010/11
Czy studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o wyjazd na stypendium w ramach Erasmusa? Tak, studenci studiów niestacjonarnych są uprawnieni do ubiegania się o wyjazd Erasmusa lecz w uczelni zagranicznej będą to studia stacjonarne. Czy Biuro Programów Międzynarodowych może pomóc w wyborze przedmiotów na uczelni zagranicznej? Nie, przedmioty należy ustalić z prodziekanem. Czy można wyjechać zarówno na studia jak i na praktykę? Tak.

28 ERASMUS LLP Rekrutacja 2010/11
Czy warto skorzystać z programu Erasmus? Zdecydowanie tak. Zachęcamy wszystkich studentów do wyjazdów na studia i praktyki!

29 ERASMUS LLP Rekrutacja 2010/11
Prezentację opracowano na podstawie materiałów Narodowej Agencji Programu Erasmus, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Biuro Programów Międzynarodowych ul. Norwida 25 – od strony ul. M. Skłodowskiej-Curie pokój 201

30 ERASMUS LLP Rekrutacja 2010/11
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ERASMUS LLP Rekrutacja 2010/11"

Podobne prezentacje


Reklamy Google