Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie na uzyskanie ochrony własności intelektualnej – prezentacja działania 5.4 PO IG Joanna WójcickaWarszawa, 9 czerwca 2009 r. 2009 IX FORUM EDUKACYJNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie na uzyskanie ochrony własności intelektualnej – prezentacja działania 5.4 PO IG Joanna WójcickaWarszawa, 9 czerwca 2009 r. 2009 IX FORUM EDUKACYJNE."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności intelektualnej – prezentacja działania 5.4 PO IG Joanna WójcickaWarszawa, 9 czerwca 2009 r. 2009 IX FORUM EDUKACYJNE DLA MSP

2 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Cel Działania 5.4 Poprawa efektywności funkcjonowania rynku innowacji i przepływu rozwiązań innowacyjnych, poprzez upowszechnianie stosowania prawa własności intelektualnej, w szczególności poprzez uzyskiwanie i realizację ochrony praw własności przemysłowej

3 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą we wszystkich sektorach z wyłączeniem: rybołówstwa i akwakultury, działalności związanej z produkcją podstawową produktów rolnych, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych oraz górnictwa węgla spełniający kryteria zawarte w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dn. 6 sierpnia 2008 r. uznające rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) posiadający siedzibę na terytorium RP Poddziałanie 5.4.1 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

4 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. 1. Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej 2. Wsparcie na realizację ochrony własności przemysłowej Dotyczy Wynalazków Wzorów użytkowych Wzorów przemysłowych Nie dotyczy Znaków towarowych Poddziałanie 5.4.1 Projekty objęte dofinansowaniem

5 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Projekty mogą dotyczyć: przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez rzecznika patentowego (zawodowego pełnomocnika, uprawnionego do występowania przed właściwym organem własności przemysłowej) dokonania zgłoszenia w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez k rajowe/regionalne/międzynarodowe organy ochrony praw własności przemysłowej prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym/regionalnym/ międzynarodowym organem udzielającym ochrony Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej

6 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej nie może być udzielone, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy powstał na etapie badań podstawowych Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej nie może być udzielone na przygotowanie i dokonanie zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

7 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem opłaty urzędowe za zgłoszenie wynalazku/wzoru użytkowego/wzoru przemysłowego w trybie krajowym, regionalnym lub międzynarodowym (w tym opłaty za przekazanie, opłaty za dokumenty pierwszeństwa, opłaty za odnowienie wniosku oraz opłaty od wszelkich innych czynności dokonywanych w trakcie postępowania prowadzonego przez krajowy, regionalny lub międzynarodowy organ udzielający ochrony) koszty obsługi zawodowego pełnomocnika, obejmujące przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku/wzoru użytkowego/wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej koszty tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego dokumentacji niezbędnej do dokonania zgłoszenia koszty tłumaczenia przysięgłego na język polski dokumentacji Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej

8 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia dofinansowaniem na uzyskanie ochrony własności przemysłowej są wydatki poniesione: po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia nie później niż do dnia uzyskania prawa własności przemysłowej oraz pod warunkiem dokonania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej

9 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Kwota dofinansowania od 2 tys. PLN do 400 tys. PLN Jeżeli przedmiot zgłoszenia powstał w wyniku badań przemysłowych, to intensywność dofinansowania nie może przekroczyć: 70 % wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro, małego przedsiębiorcy 60 % wydatków kwalifikowanych w przypadku średniego przedsiębiorcy Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej

10 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Jeżeli przedmiot zgłoszenia powstał w wyniku prowadzonych prac rozwojowych, to intensywność dofinansowania nie może przekroczyć: 45 % wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro, małego przedsiębiorcy 35 % wydatków kwalifikowanych w przypadku średniego przedsiębiorcy Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej

11 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Dotyczy wydatków związanych z wszczęciem postępowania w zakresie: unieważnienia patentu/prawa ochronnego na wzór użytkowy/prawa z rejestracji stwierdzenia wygaśnięcia patentu/prawa ochronnego na wzór użytkowy/prawa z rejestracji Nie dotyczy wydatków związanych z wszczęciem postępowania jeżeli przedmiot postępowania powstał na etapie badań podstawowych Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na realizację ochrony własności przemysłowej

12 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem koszty związane z prowadzeniem postępowania w danej instancji przez zawodowego pełnomocnika opłaty urzędowe za wniesienie pism w postępowaniu w danej instancji koszty tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowania w danej instancji koszty tłumaczenia przysięgłego na język polski dokumentacji Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na realizację ochrony własności przemysłowej

13 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia dofinansowaniem na realizację ochrony własności przemysłowej są wydatki poniesione: po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia nie później niż do dnia zakończenia postępowania oraz pod warunkiem udokumentowania wszczęcia postępowania w zakresie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z r ejestracji po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na realizację ochrony własności przemysłowej

14 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Kwota dofinansowania od 2 tys. PLN do 400 tys. PLN Intensywność dofinansowania nie może przekroczyć 45 % wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro, małego przedsiębiorcy 35 % wydatków kwalifikowanych w przypadku średniego przedsiębiorcy Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na realizacji ochrony własności przemysłowej

15 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Procedura aplikacyjna Wniosek wypełniany za pomocą aplikacji internetowej Generator Wniosków dostępnej na stronie PARP, a następnie składany w wersji papierowej (wydruk) i elektronicznej Ocena formalna - metoda zero-jedynkowa Ocena merytoryczna - metoda zero-jedynkowa Lista rankingowa projektów, z projektami rekomendowanymi do dofinansowania oraz projektami nie rekomendowanymi zatwierdzana przez Instytucję Zarządzającą Dostarczenie dodatkowych dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy Podpisanie umowy Wypłaty realizowane zgodnie z umową Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizacji ochrony własności przemysłowej

16 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Całkowity budżet Poddziałania 5.4.1 35 100 000 EUR Budżet Poddziałania 5.4.1 na 2009 rok 5 265 000 EUR Termin składania wniosków w 2009 roku Nabór ciągły - od 13 marca 2009 r. do końca roku lub do wyczerpania alokacji przewidzianej na rok 2009 Miejsce składania wniosków Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

17 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej StatusIlośćWartość w mln PLN Zarejestrowane wnioski (rok 2008) 4638 - wynalazki3,2 8 - wzór przemysłowy Zawarte umowy (rok 2008) 2519 - wynalazki2,1 6 - wzór przemysłowy

18 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Telefony informatorium 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93 0 801 33 22 02 www.parp.gov.pl


Pobierz ppt "Wsparcie na uzyskanie ochrony własności intelektualnej – prezentacja działania 5.4 PO IG Joanna WójcickaWarszawa, 9 czerwca 2009 r. 2009 IX FORUM EDUKACYJNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google