Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Spotkanie Informacyjne dotyczące konkursów w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Falkowska Wojewódzki Urząd Pracy w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Spotkanie Informacyjne dotyczące konkursów w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Falkowska Wojewódzki Urząd Pracy w."— Zapis prezentacji:

1 1 Spotkanie Informacyjne dotyczące konkursów w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Falkowska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Spotkanie Informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Olsztyn, 17 marca 2011 r.

2 2 Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (5 typ operacji wg SzOP) Konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.2/2011 Dostępna kwota: 2 000 000,00 PLN Termin naboru wniosków: od 22 marca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. (dopuszcza się możliwość wcześniejszego terminu zamknięcia konkursu w przypadku wyczerpania środków lub zawieszenia konkursu w przypadku, gdy łączna wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach złożonych w odpowiedzi na konkurs przekroczy min. 100% kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach danego konkursu).

3 3 Typ operacji możliwy do realizacji w ramach konkursu Typ projektu objęty regułami pomocy publicznej: Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa (typ operacji nr 5).

4 4 Beneficjenci Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu są: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

5 5 Grupa docelowa Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następującej grupy docelowej: pracodawcy i pracownicy pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż kryterium dostępu zawęża grupę docelową do przedsiębiorstw/przedsiębiorców posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

6 6 Kryteria dostępu Projekt jest skierowany do konkretnych przedsiębiorstw/przedsiębiorców posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego). Szkolenie i doradztwo obejmują tematykę dotyczącą zmian produkcyjnych i/lub organizacyjnych, a uczestnikami jest kadra zarządzająca i/lub pracownicy zaangażowani w proces zmian.

7 7 Kryteria dostępu c.d. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesiące, przy czym jego realizacja rozpoczyna się najpóźniej w pierwszym kwartale 2012.

8 8 Kryteria strategiczne Projekt jest realizowany przez Beneficjenta, który posiada siedzibę główną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (5 pkt); Beneficjentem projektu jest podmiot, który nie jest równocześnie Beneficjentem pomocy publicznej w ramach tego projektu. W ramach jednego projektu wsparciem zostanie objętych co najmniej trzech przedsiębiorców (5 pkt);

9 9 Kryteria strategiczne c.d. Projekt zakłada realizację szkoleń i doradztwa w obszarze sektorów i zawodów przyszłości związanych z energetyką odnawialną, działalnością badawczo-rozwojową oraz ochroną środowiska (10 pkt); Projekt w 100% obejmuje wsparcie związane z wprowadzeniem innowacji w przedsiębiorstwach i/lub projekt w 100% obejmuje wsparcie związane z procesami certyfikacji przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem standardów i norm jakościowych (10 pkt).

10 10 Najistotniejsze wymagania konkursowe

11 11 Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN. Projekt może być realizowany w partnerstwie. Nie przewiduje się możliwości realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej. Wnioskodawca ma obowiązek wykazania we wniosku szacunkowego wymiaru czasu pracy personelu projektu.

12 12 Dopuszcza się możliwość udzielenia pomocy na dwie kategorie szkoleń: szkolenia ogólne i specjalistyczne, a także pomocy publicznej na zakup usług doradczych MMŚP. Wymagany jest wkład prywatny przedsiębiorców. Wkład ten wskazywany jest we wniosku o dofinansowanie projektu oraz podlega rozliczeniu we wniosku o płatność. Wkład prywatny jest rozumiany jako wkład własny, mimo, że nie w każdym przypadku będzie on wnoszony przez Beneficjentów.

13 13 Łączna wartość kosztów zarządzania projektem (bez uwzględniania kosztów zabezpieczenia) nie może przekroczyć: 30% wartości projektu w przypadku projektów o wartości nieprzekraczającej 500 tys. zł, z zastrzeżeniem, że limit ten może ulec zwiększeniu wyłącznie na wniosek beneficjenta w przypadku wykazania przez niego wysokiej efektywności kosztowej projektu, co podlega negocjacjom na etapie wyboru projektu; 25% wartości projektu w przypadku projektów o wartości powyżej 500 tys. zł i do 1 mln zł włącznie; 20% wartości projektu w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln zł i do 2 mln zł włącznie; 15% wartości projektu w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln zł i do 5 mln zł włącznie; 10% wartości projektu w przypadku projektów o wartości przekraczającej 5 mln zł.

14 14 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28 10-448 Olsztyn tel. 89 522 79 00, fax. 89 522 79 01 poniedziałek godz. 8:00 – 16:00 wtorek – piątek godz. 7:30 – 15:30 Punkt Informacyjny EFS tel. 89 522 79 55/65 www.up.gov.pl/pokl


Pobierz ppt "1 Spotkanie Informacyjne dotyczące konkursów w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Falkowska Wojewódzki Urząd Pracy w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google