Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie programu Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków Patrycja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie programu Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków Patrycja."— Zapis prezentacji:

1 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie programu Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków Patrycja Dukaczewska

2 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie programu Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, ze zm.)

3 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie programu Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków Działania: 1) dofinansowanie lub refundowanie kosztów niezbędnych do przygotowania zgłoszenia patentowego w UPRP oraz w procedurze międzynarodowej, procedurach regionalnych lub procedurze krajowej do urzędu patentowego państwa innego niż RP, w tym również czynności rzecznika patentowego;

4 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie programu Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków 2) finansowanie zadań związanych z ułatwieniem pozyskiwania partnerów do komercjalizacji wynalazków oraz dofinansowanie szkoleń i upowszechnianie wiedzy o ochronie własności przemysłowej.

5 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie programu Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków ust. 3 § 1 Warunkiem ubiegania się o refundację kosztów na zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest dokonanie zgłoszenia w UPRP.

6 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie programu Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków Beneficjenci programu: -jednostki naukowe, -uczelnie, -akademickie inkubatory przedsiębiorczości, -centra transferu technologii, -centra doskonałości, -parki technologiczne, -konsorcja naukowo-przemysłowe, -podmioty działające na rzecz nauki, -fundacje wspierające transfer technologii i przedsiębiorczość, posiadające siedzibę w Polsce.

7 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie programu Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków W ramach programu, środki finansowe na realizację zadań mogą zostać przyznane wymienionym jednostkom, które dokonały zgłoszenia wspólnie z innymi podmiotami.

8 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie programu Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków wniosek – 2 egz. (załącznik nr 1 do rozporządzenia) urząd obsługujący ministra (2x w roku – do dnia 31 marca lub do dnia 30 września)

9 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie programu Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków Kryteria oceny wniosków: 1)możliwość komercjalizacji wynalazku, na uzyskanie ochrony patentowej którego będzie udzielna dofinansowanie; 2)możliwość zastosowania wynalazku przez przedsiębiorców mających siedzibę w RP;

10 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie programu Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków 3) współmierność kosztów do zakresu zadań objętych wnioskiem, w tym celu i rodzaj planowanych zadań oraz planowana ilość osób do przeszkolenia; 4) zaplecze techniczne i kadrowe zapewniające prawidłową organizację szkoleń; 5) dostosowanie tematyki szkolenia do celów programu;

11 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie programu Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków 6) wskaźnik liczby zgłoszeń wynalazków wnioskodawcy lub liczba udzielonych patentów, liczba wdrożeń opatentowanych wynalazków, a także historia zgłoszeń wynalazków pochodzących z jednostki wnioskującej o dofinansowanie lub refundację;

12 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie programu Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków 7) możliwość uzyskania dla gospodarki dochodów z zagranicy ze sprzedaży lub opłat licencyjnych z tytułu wykorzystywania praw własności przemysłowej, objętych wnioskiem o dofinansowanie z programu; 8) dotychczasową współpracę wnioskodawcy z przedsiębiorcami w celu komercjalizacji rozwiązań opracowywanych w jednostce naukowej.

13 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie programu Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków Ocena wniosku zawiera: -propozycję przyznania środków finansowych na zadania realizowane w ramach programu i ich wysokości, lub -propozycję odmowy przyznania środków oraz uzasadnienie tej propozycji. Zespół przedstawia ministrowi propozycje finansowania poszczególnych zadań.

14 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie programu Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków Przyznanie środków: -nie wyższe niż wysokość wnioskowana; -max. 90 % planowanych kosztów; -w przypadku projektów realizowanych w konsorcjum naukowo-przemysłowym min. 10 % planowanych kosztów realizacji zadań stanowią środki własne podmiotu wiodącego konsorcjum, wskazanego w umowie o jego utworzeniu.

15 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie programu Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków Przekazanie środków: -na podstawie umowy określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczenia wykonanych zadań; -jeżeli projekt realizowany dłużej niż rok – dofinansowanie w ratach.

16 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie programu Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków Zmiana warunków określonych w umowie: - możliwa na wniosek uprawnionego podmiotu, złożony nie później niż 3 miesiące przed terminem zakończenia realizacji zadań, określonym w umowie.

17 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie programu Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie programu Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków Patrycja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google