Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacyjna Gospodarka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacyjna Gospodarka"— Zapis prezentacji:

1 Innowacyjna Gospodarka
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka MOŻLIWOŚCI WSPARCIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW Instytucja Zarządzająca dla PO IG - minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego

2 Działanie PO IG Działanie 1.4 Wsparcie projektów badawczych i celowych na rzecz przedsiębiorców Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Działanie 1.4 tworzy integralną całość z działaniem 4.1 poprzez realizację etapu I i II projektu celowego w ramach wspólnej umowy o dofinansowanie. Projekt celowy składa się z dwóch integralnych części: badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożenia wyników tych badań i prac.

3 Działanie PO IG Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (Dz. U. nr 68 poz. 414 z późn. zm.) Wnioskodawcy: Przedsiębiorcy (MSP, inni niż MSP) prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i mający tu siedzibę, zaś w przypadku osoby fizycznej miejsce zamieszkania

4 Działanie 1.4 -4.1 PO IG Etap I (Działanie 1.4):
najpierw realizowane są badania przemysłowe i prace rozwojowe w ramach 1.4 (przedsiębiorca może je zlecić albo prowadzić we własnym zakresie) wsparcie dotyczy tu projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi), do momentu stworzenia prototypu, jeśli efekty projektu są pozytywne, a wdrożenie jest zasadne z ekonomicznego punktu widzenia, przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie na przygotowanie do wdrożenia oraz samo -wdrożenie wyników projektu w ramach 4.1(wdrożenie wyników części badawczej projektu) przedsiębiorca musi przedstawić w związku z tym analizę ekonomiczną i badania rynkowe potwierdzające celowość wdrażania wyników badań i prac

5 Działanie 1.4 -4.1 PO IG Etap II (Działanie 4.1):
Wdrożenie wyników prac B+R finansowanych w ramach działania 1.4 lub z Inicjatywy Technologicznej, poprzez inwestycje (zakup środków trwałych lub/i wartości niematerialnych i prawnych) konieczne do wdrożenia tych wyników. Składany jest jeden projekt obejmujący część badawczą i wdrożeniową, jednak z wdrożenia można zrezygnować jeśli rezultaty części badawczo-rozwojowej nie są możliwe do wdrożenia

6 Działanie PO IG Wartość wydatków kwalifikowanych etapu I projektu celowego (badania przemysłowe i prace rozwojowe) zlokalizowanego w województwie łódzkim, mazowieckim, lubelskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, lub podkarpackim musi stanowić co najmniej 400 tysięcy złotych. Całkowita wartość projektu celowego: nie może przekroczyć 50 mln euro Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe: nie może przekroczyć 7,5 mln euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt Wsparcie na wdrożenie wyników prac(inwestycja): nie może przekroczyć 20 mln PLN dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt

7 Działanie 1.4 -4.1 PO IG Intensywność wsparcia na I Etap -MŚP
Badania przemysłowe – 70% dla mikro i małych przedsiębiorców, 60% dla średnich przedsiębiorców Prace rozwojowe – 45% dla mikro i małych przedsiębiorców, 35% dla średnich przedsiębiorców Intensywność wsparcia na I Etap –inni przedsiębiorcy w przypadku badań przemysłowych – 50%, w przypadku prac rozwojowych – 25% Intensywność wsparcia na II Etap: Na inwestycję zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Na doradztwo -tylko dla MŚP- 50% I

8 Inni, sektor transportu
Mapa pomocy regionalnej WOJEWÓDZTWA PRZEDSIĘBIORCY Mikro Mali** Średni** Inni, sektor transportu Miasto stołeczne Warszawa, Mazowieckie w okresie od dnia r. – r 50% 40% 30% Dolnośląskie, Mazowieckie* (w okresie od dnia r. – r. ), Pomorskie, Śląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie 60% Kujawsko – Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Warmińsko –Mazurskie 70% * z wyłączeniem m. st. Warszawy ** z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportu

9 Działanie 1.4 -4.1 PO IG Najbliższe terminy konkursów:
Składanie wniosków od 9 marca do 30 kwietnia 2009 r. Instytucja Wdrażająca :Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

10 Działanie 4.2 PO IG Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Wsparcie w zakresie rozwoju działalności B+R w przedsiębiorstwach, w tym przekształcenia przedsiębiorcy w centrum badawczo-rozwojowe Wsparcie w zakresie opracowywania wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożenia go do produkcji Instytucja Wdrażająca :Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

11 Działanie 4.2 PO IG Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (Dz. U. nr 68 poz. 414 z późn. zm.) Wnioskodawcy: Przedsiębiorcy (MSP, inni niż MSP) prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i mający tu siedzibę, zaś w przypadku osoby fizycznej miejsce zamieszkania

12 Działanie 4.2 PO IG Wsparcie na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego Z przeznaczeniem na rozwój działalności w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych, w szczególności na działania mające na celu uzyskanie statusu centrum badawczo –rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Wsparcie dotyczy projektów w zakresie rozwoju infrastruktury badawczej niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorców, Należy udowodnić, iż w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku przedsiębiorca lub podmiot powiązany z nim kapitałowo ponosił wydatki na badania naukowe lub prace rozwojowe

13 Działanie 4.2 PO IG Status centrum badawczo-rozwojowego może uzyskać przedsiębiorca: -którego przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość kwoty określonej w przepisach o rachunkowości jako minimalny przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, do których stosuje się przepisy o rachunkowości (aktualnie euro), -którego przychody ze sprzedaży własnych usług badawczo – rozwojowych w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej udzielonych przedsiębiorcy przez urząd właściwy do spraw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 20% przychodów określonych powyżej, -który nie zalega z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

14 Działanie 4.2 PO IG Wsparcie w zakresie wzornictwa z przeznaczeniem na opracowanie wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożenia go do produkcji Na projekty polegające na opracowaniu i wdrożeniu do produkcji wzoru przemysłowego lub użytkowego, Warunkiem koniecznym jest wykazanie odpowiedniej kadry w zakresie wzornictwa lub skorzystanie z usług doradczych w zakresie wzornictwa, Warunkiem koniecznym jest także wykazanie ekonomicznej opłacalności projektu.

15 Działanie 4.2 PO IG Poziom dofinansowania (intensywność wsparcia) wynosi od 30% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z Mapą pomocy regionalnej na lata , przy czym: minimalna wartość wydatków kwalifikowanych dla części inwestycyjnej wynosi 400 tys. PLN; dla projektów z zakresu rozwoju działalności B+R maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych w części inwestycyjnej wynosi 2 mln PLN; maksymalna wartość projektu wynosi 50 mln EUR.

16 Działanie 4.2 PO IG Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt w zakresie wzornictwa wynosi: -    na część inwestycyjną projektu - 21 mln PLN; -    na część szkoleniową - 1 mln PLN; -    na część doradczą tys. PLN.

17 Działanie 4.2 PO IG Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego wynosi: na część inwestycyjną projektu – 1,4 mln PLN; na część szkoleniową – 100 tys. PLN; na część doradczą tys. PLN.

18 Intensywność wsparcia dla przedsiębiorców Szkolenia specjalistyczne
Działanie 4.2 PO IG Intensywność wsparcia dla przedsiębiorców Doradztwo Szkolenia specjalistyczne Mikro i mali 50% 45%* średni 35%* Inni 25%* *intensywność tej pomocy powiększa się o 10% w przypadku pracowników znajdujących się w niekorzystnej sytuacji lub pracowników niepełnosprawnych

19 Inni, sektor transportu
Mapa pomocy regionalnej WOJEWÓDZTWA PRZEDSIĘBIORCY Mikro Mali** Średni** Inni, sektor transportu Miasto stołeczne Warszawa, Mazowieckie w okresie od dnia r. – r 50% 40% 30% Dolnośląskie, Mazowieckie* (w okresie od dnia r. – r. ), Pomorskie, Śląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie 60% Kujawsko – Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Warmińsko –Mazurskie 70% * z wyłączeniem m. st. Warszawy ** z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportu

20 Działanie 4.2 PO IG Najbliższe terminy konkursów:
1)Od 16 lutego 2009 do 31 marca 2009r. - nabór wniosków Dostępna alokacja: PLN 16 lutego 2009 ogłoszono komunikat o skróceniu naboru do 19 lutego 2009, gdyż wartość dofinansowania złożonych wniosków przekroczyła 150% alokacji 2)Lipiec 2009r. 3) Październik 2009 Instytucja Wdrażająca :Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

21 Działanie 4.4 PO IG Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Celem działania jest wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym Przedsiębiorca może uzyskać wsparcie na nabycie lub wdrożenie rozwiązań technologicznych przy zachowaniu następujących warunków: są stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata lub wartość sprzedaży na świecie wyrobów lub usług wytworzonych w oparciu o te rozwiązania nie przekracza 15% wartości sprzedaży na świecie w branży, do której należą te wyroby lub usługi Projekt musi dotyczyć dokonania inwestycji w zakresie zastosowania nowych rozwiązań technologicznych w działalności produkcyjnej lub usługowej, prowadzących do wprowadzenia nowych lub znacząco ulepszonych produktów

22 Działanie 4.4 PO IG Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (Dz. U. nr 68 poz. 414 z późn. Zm.) Wnioskodawcy: Przedsiębiorcy (MSP, inni niż MSP) prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i mający tu siedzibę, zaś w przypadku osoby fizycznej miejsce zamieszkania Instytucja Wdrażająca :Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

23 Działanie 4.4 PO IG Wartość wydatków kwalifikowanych ≥ 8 mln zł i ≤ 160 mln zł Maksymalna wartość wsparcia dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt wynosi: -na część inwestycyjną 40 mln zł - na doradztwo dla MSP 1 mln zł -na część szkoleniową 1 mln zł Dla przedsiębiorców innych niż MŚP nie ma możliwości uzyskania wsparcia na analizy przygotowawcze i usługi doradcze. Minimalna wartość wsparcia wynosi 2,4 mln zł Całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 milionów euro

24 Działanie 4.4 PO IG Intensywność wsparcia: -na inwestycje zgodnie z mapą pomocy regionalnej - maks. 70% -na doradztwo wyłącznie dla MSP: 50% -na szkolenia specjalistyczne: 45% dla mikro i małych, z 35% dla średnich, 25% dla innych- intensywność tej pomocy powiększa się o 10% w przypadku pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub pracowników niepełnosprawnych 

25 Inni, sektor transportu
Mapa pomocy regionalnej WOJEWÓDZTWA PRZEDSIĘBIORCY Mikro Mali** Średni** Inni, sektor transportu Miasto stołeczne Warszawa, Mazowieckie w okresie od dnia r. – r 50% 40% 30% Dolnośląskie, Mazowieckie* (w okresie od dnia r. – r. ), Pomorskie, Śląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie 60% Kujawsko – Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Warmińsko –Mazurskie 70% * z wyłączeniem m. st. Warszawy ** z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportu

26 Działanie 4.4 PO IG Najbliższe planowane konkursy: 1) ogłoszono konkurs nabór wniosków od 2 marca do 15 kwietnia 2009 r. 2) sierpień/wrzesień 2009 Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

27 Działanie 4.5 PO IG Działanie 4.5
Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Celem działania jest wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym, o dużej wartości i generujących znaczną liczbę nowych miejsc pracy. Preferowane będą inwestycje związane z rozpoczęciem lub rozwinięciem prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwie. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej dla nowych inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (projekt nowelizacji!) Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa (w preferowane są inwestycje MŚP) Instytucja Wdrażająca: Ministerstwo Gospodarki, Departament Instrumentów Wsparcia

28 Działanie 4.5 PO IG Działanie 4.5
Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Poddziałanie – Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym Nowe inwestycje o charakterze innowacyjnym (np. innowacyjne technologie, innowacyjne produkty), obejmujące zakup lub wdrożenie rozwiązania technologicznego, które jest stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata lub stopień jego rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekracza 15% oraz spełniające poniższe warunki (łącznie): a) wydatki kwalifikowane nie mniejsze niż 160 mln PLN oraz b) wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 200 osób.

29 Działanie 4.5 PO IG Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Poddziałanie – Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych Nowe inwestycje obejmujące zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 100 osób, prowadzące do utworzenia lub rozbudowy: a) centrów usług wspólnych - to wewnętrzna lub zewnętrzna jednostka przejmująca część zadań lub procesów przedsiębiorstwa z zakresu finansów, księgowości, zarządzania zasobami ludzkimi, administracji, logistyki, zaplecza bankowego i ubezpieczeniowego (back-office), badań rynkowych, wsparcia technologii informacyjnych i komunikacyjnych (IT), charakteryzująca się optymalizacją (redukcją) kosztów i poprawą jakości danej usługi danego przedsiębiorstwa, b) centrów IT - zajmujących się rozwojem oprogramowania, testowaniem i zarządzaniem aplikacjami, zarządzaniem bazami danych, projektowaniem i wdrażaniem sieci, optymalizacją produktu oraz wspieraniem działań innowacyjnych

30 Działanie 4.5 PO IG Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Poddziałanie – Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych Nowe inwestycje o wydatkach kwalifikowanych powyżej 2 mln PLN, dotyczące rozpoczęcia lub rozwinięcia działalności B+R obejmujące zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 10 osób personelu B+R, prowadzące do utworzenia lub rozwinięcia działalności centrów badawczo-rozwojowych (np. centra usług inżynierskich, centra jakości), które nie muszą spełniać wymogów określonych w ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

31 Działanie 4.5 PO IG Dla zachowania linii demarkacyjnej z działaniem 4.2 w poddziałaniu dla projektów z zakresu rozwoju działalności B+R ustanowiono, iż kwota wydatków kwalifikowanych w części inwestycyjnej powinna być większa niż 2 mln PLN.

32 Działanie 4.5 PO IG Maksymalna intensywność pomocy udzielanej na realizację nowej inwestycji nie może przekroczyć: w poddziałaniu – 15% kosztów kwalifikowanych w poddziałaniu % kosztów kwalifikowanych w przypadku inwestycji typu centrum usług wspólnych lub centrum IT w poddziałaniu w przypadku inwestycji typu centrum badawczo-rozwojowe – zgodnie z mapą pomocy regionalnej –od 30% do 70% kosztów kwalifikowanych Pomoc na inwestycję może być udzielana wraz z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy, pod warunkiem, ze łącznie wielkość tych pomocy nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej pomocy.

33 Działanie 4.5 PO IG Pomoc na szkolenia specjalistyczne- wyłącznie dla projektów dotyczących centrów badawczo-rozwojowych –maksymalnie 1 mln PLN- 45% dla mikro i małych, 35% dla średnich; 25% dla innych przedsiębiorców - intensywność tej pomocy powiększa się o 10% w przypadku pracowników w  szczególnie niekorzystnej sytuacji lub pracowników niepełnosprawnych  Pomoc na doradztwo – 50% wartości usług doradczych (nie więcej niż 600 tys. PLN)

34 Działanie 4.5 PO IG Najbliższe terminy konkursów: Ogłoszono konkurs do poddziałania –nabór wniosków od 2 marca 2009r . Konkurs dla poddziałania ma być ogłoszony w maju 2009r. Instytucja Wdrażająca : Ministerstwo Gospodarki

35 Działanie 5. 4 Zarządzanie własnością intelektualną Poddziałanie 5. 4
Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Poddziałanie Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Wnioskodawcy: mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

36 Działanie 5. 4 Zarządzanie własnością intelektualną Poddziałanie 5. 4
Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Poddziałanie Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej - związane jest z pokryciem kosztów przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju, jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej oraz pokryciem kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym lub międzynarodowym organem udzielającym ochrony.

37 Działanie 5. 4 Zarządzanie własnością intelektualną Poddziałanie 5. 4
Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Poddziałanie Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej Wsparcie na realizację ochrony własności przemysłowej - związane jest z pokryciem kosztów związanych z wszczęciem i prowadzeniem postępowania w zakresie unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji lub postępowania w zakresie stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji.

38 Poddziałanie Kwota wsparcia na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie może być niższa niż 2 tysiące złotych ani nie może przekroczyć 400 tysięcy złotych. Intensywność wsparcia na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie może przekroczyć: w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy – 70 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych badań przemysłowych; - w przypadku średniego przedsiębiorcy – 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych badań przemysłowych; - w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy – 45% wydatków kwalifikujących,  się do objęcia wsparciem, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych prac rozwojowych; - w przypadku średniego przedsiębiorcy – 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,  jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych prac rozwojowych.

39 Poddziałanie 4.5.1 Kwota wsparcia na realizację ochrony własności przemysłowej nie może być niższa niż 2 tysiące złotych ani nie może przekroczyć 400 tysięcy złotych. Intensywność wsparcia na realizację ochrony prawa własności przemysłowej nie może przekroczyć: - w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy – 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, - w przypadku średniego przedsiębiorcy – 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

40 Poddziałanie 4.5.1 Najbliższe konkursy
Nabór wniosków od 13 marca 2009 w trybie ciągłym Instytucja Wdrażająca: PARP

41 Działanie 5.1 Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Wsparcie dla koordynatora powiązania kooperacyjnego posiadającego minimum roczne doświadczenie w zakresie zarządzania powiązaniem na: - dokonanie inwestycji -koszty osobowe i administracyjne -zakup usług doradczych -szkolenia specjalistyczne -pokrycie kosztów związanych z ekspansją rynkową powiązania kooperacyjnego

42 Działanie 5.1 Powiązanie kooperacyjne – zgrupowanie działających w określonym sektorze niezależnych przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną oraz organizacji badawczych i instytucji otoczenia biznesu, które ma na celu stymulowanie działalności innowacyjnej przez promowanie intensywnych kontaktów, korzystanie ze wspólnego zaplecza technologicznego, wymianę wiedzy i doświadczeń, przyczynianie się do transferu technologii, tworzenia sieci powiązań oraz rozpowszechniania informacji wśród przedsiębiorców wchodzących w skład tego zgrupowania

43 Działanie 5.1 PO IG Wsparcie na inwestycję – do 100% całkowitych wydatków kwalifikujących się związanych z nabyciem lub wytworzeniem przedmiotu inwestycji Właścicielem przedmiotu inwestycji jest koordynator powiązania kooperacyjnego Koordynator ma obowiązek udostępniać podmiotom funkcjonującym w ramach powiązania przedmiot inwestycji za odpłatnością nieprzekraczającą kosztów ponoszonych przez koordynatora z tytułu ich utrzymania lub udostępniania W związku z udostępnianiem przedmiotu inwestycji koordynator staje się podmiotem udzielającym przedsiębiorcy pomocy de minimis

44 Działanie 5.1 PO IG Najbliższe terminy konkursów: 1)
I połowa marca 2009 – planowane ogłoszenie Instytucja Wdrażająca :Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

45 Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wnioskodawcy: mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożą wniosek o udzielenie wsparcia posiadają udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekraczający 30 %. Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

46 Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Projekty realizowane oddzielnie w dwóch kolejnych etapach. I etap - przygotowanie Planu rozwoju eksportu Projekty mające na celu przygotowanie Planu rozwoju eksportu poprzez zakup zewnętrznych usług doradczych. Okres przygotowania Planu rozwoju eksportu w ramach I etapu nie może przekroczyć 6 miesięcy.

47 Działanie 6.1 Paszport do eksportu
II etap - wdrożenie Planu rozwoju eksportu Projekty mające na celu wdrożenie Planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru instrumentów proeksportowych. Okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu w ramach II etapu nie może przekroczyć 24 miesięcy. Należy wybrać co najmniej dwa działania: udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą, wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych, uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na wybrane ryki docelowe Doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych

48 Działanie 6.1 Paszport do eksportu
I etap - przygotowanie Planu rozwoju eksportu. Intensywność wsparcia na przygotowanie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 80% całkowitych wydatków na zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem Planu rozwoju eksportu. Kwota wsparcia na przygotowanie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 10 000 PLN dla jednego przedsiębiorcy. II etap - wdrożenie Planu rozwoju eksportu. Intensywność wsparcia na wdrożenie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Kwota wsparcia na wdrożenie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 200 000 PLN dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

49 Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na przygotowanie oraz wdrażanie Planu rozwoju eksportu jeden raz w okresie realizacji Działania 6.1 „Paszport do eksportu" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Wsparcie to jest pomocą de minimis

50 Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Najbliższe konkursy: W 2009 roku odbędą się 2 rundy aplikacyjne. Ogłoszono I nabór od 16 lutego do 31 marca 2009 r. Instytucja Wdrażająca: PARP

51 Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
Celem działania jest stymulowanie rozwoju rynku usług świadczonych w formie elektronicznej (e-usług) poprzez wsparcie mikro- i małych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok, licząc od dnia wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego albo Ewidencji Działalności Gospodarczej (możliwość aplikowania dotyczy również spółek kapitałowych w organizacji). Wsparcie przeznaczone jest na projekty polegające na świadczeniu e-usługi lub wytwarzaniu produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tej usługi

52 Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
E –usługa – usługa świadczona w sposób zautomatyzowany przez użycie technologii informacyjnych za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji Do e-usług nie zalicza się m.in.: dostaw towarów, gdzie zamówienie i jego obsługa odbywa się elektronicznie, usług prawników i doradców finansowych, usług reklamowych, usług telefonicznych, dostępu do Internetu i stron WWW,

53 Działanie 8.1 W ramach działania nie będą dofinansowywane projekty mające na celu świadczenie usług poczty elektronicznej, usług związanych z hostingiem oraz usług związanych z rejestracją i utrzymaniem domen internetowych, jak również projekty mające na celu obrót handlowy produktami Dany beneficjent otrzyma wsparcie tylko na jeden projekt w ramach działania 8.1. Projekt może być objęty dofinansowaniem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

54 Działanie 8.1 Wnioskodawcy: Przedsiębiorcy z grupy mikro- i małych przedsiębiorców prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok licząc od dnia wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego albo Ewidencji Działalności Gospodarczej, a w przypadku spółek kapitałowych w organizacji – od dnia zawarcia umowy spółki z o. o. albo od dnia sporządzenia statutu spółki akcyjnej

55 Działanie 8.1 Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (Dz.U. z 2008 r. Nr 153, poz. 956) Pomoc de minimis – Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. W sprawie stosowania art.. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis

56 Działanie 8.1 Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może być niższa niż 20 tysięcy złotych i nie może przekroczyć 1 miliona złotych Intensywność wsparcia: 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem Wsparcie – pomoc de minimis

57 Działanie 8.1 Najbliższe terminy konkursów: 1) 16 lutego 2009 –ogłoszenie konkursu 2 marca 2009 – nabór wniosków W związku z przekroczeniem w dniu 2 marca 2009r. 130% środków w ramach alokacji przewidzianej na I rundę aplikacyjną składanie wnioskodawca do dnia 5 marca  2009 r. włącznie 2) Czerwiec 2009 3) Wrzesień 2009 Instytucja Wdrażająca :Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

58 Działanie 8.2 Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B
Przedmiotem wsparcia jest wdrożenie elektronicznego biznesu typu B2B z przeznaczeniem na przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym, oraz organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzech lub więcej współpracujących przedsiębiorców.

59 Działanie 8.2 Typowy projekt obejmuje wdrażanie nowych lub integrację istniejących systemów informatycznych przedsiębiorstw, mających na celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców. Projekt może być objęty dofinansowaniem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

60 Działanie 8.2 Wnioskodawcy: Mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, współpracujący na podstawie zawartych umów o współpracy z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, przy czym umowy te określają warunki i zakres współpracy w odniesieniu do realizowanych wspólnie procesów biznesowych oraz wzajemne prawa i obowiązki przedsiębiorców, planujący rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązania elektroniczne, w tym w szczególności przez dostosowanie własnych systemów informatycznych do systemów informatycznych przedsiębiorców, z którymi kooperuje, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców.

61 Działanie 8.2 Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (Dz.U. z 2008 r. Nr 153, poz. 956, z późn. zm.). Pomoc de minimis ( w zakresie wsparcia na informację i wynagrodzenia)– Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. W sprawie stosowania art.. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis Pomoc publiczna ( w zakresie wsparcia na inwestycję) – Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008

62 Działanie 8.2 Na inwestycję zgodnie z mapą pomocy regionalnej – nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych Na doradztwo 50% - kosztów kwalifikowanych Na informację oraz wynagrodzenia - 85% kosztów kwalifikowanych Na szkolenia specjalistyczne 45% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych, 35% dla średnich (% zwiększa się o 10% w przypadku pracowników e szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych) Kwota wsparcia na projekt nie może być niższa niż 20 tys. zł i nie może przekroczyć 2 milionów zł.

63 Działanie 8.2 Najbliższe terminy konkursów: 1)
23 lutego 2009 –ogłoszenie konkursu 9 marca 2009 – nabór wniosków 2) Czerwiec 2009 3) Wrzesień 2009 Instytucja Wdrażająca :Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

64 Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wnioskodawcy: Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe non-profit Instytucja Wdrażająca: Władza Wdrażająca Programy Europejskie

65 Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”
Projekty kwalifikujące się do dofinansowania w ramach tego działania: -    polegają na budowie dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej stworzonej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a grupą (-ami) docelową   (-ymi) w celu zapewnienia usługi dostępu do szerokopasmowego dostępu do internetu. Na obszarze gminy może być realizowany więcej niż 1 projekt tego typu.  Minimalna kwota dofinansowania: PLN Intensywność wsparcia: 60% dla średnich przedsiębiorców, 70% dla mikro i małych przedsiębiorców na obszarach należących do województwa kujawsko-pomorskiego

66 Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”
Działanie ma uruchomiane konkursy w tych województwach, dla których otrzymano wyniki inwentaryzacji zasobów sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu, które stanowią podstawę weryfikowania kwalifikowalności obszaru objętego wsparciem w ramach działania. Uruchomienie działania w województwach zależą od terminu przekazania przez Urzędy Marszałkowskie wyników inwentaryzacji.

67 Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców
Dziękuję za uwagę! Hanna Wygocka Konsultant 52/ Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców


Pobierz ppt "Innowacyjna Gospodarka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google