Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© PARP Ochrona własności przemysłowej w przedsiębiorstwach Możliwości uzyskania wsparcia w ramach programów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© PARP Ochrona własności przemysłowej w przedsiębiorstwach Możliwości uzyskania wsparcia w ramach programów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości."— Zapis prezentacji:

1 © PARP Ochrona własności przemysłowej w przedsiębiorstwach Możliwości uzyskania wsparcia w ramach programów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Jacek Bukowicki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Łódź, 13 września 2007 r. Forum Przedsiębiorczości na rzecz walki z piractwem intelektualnym Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

2 © PARP 1.Program pilotażowy Wsparcie na ochronę własności przemysłowej Programy PARP w zakresie ochrony własności przemysłowej DOSTĘPNY TERAZ - trwa nabór wniosków: 2.Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną DOSTĘPNY WKRÓTCE:

3 © PARP Wsparcie na ochronę własności przemysłowej - PILOTAŻ Cel: Zwiększenie zainteresowania polskich przedsiębiorców ochroną własności przemysłowej za granicą Polski Na co? OPŁATY URZĘDOWE poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku za zgłoszenie: wynalazku wzoru użytkowego wzoru przemysłowego znaku towarowego w krajowych, regionalnych lub międzynarodowych organach ochrony własności przemysłowej, wnoszone bezpośrednio przez wnioskodawcę lub za pośrednictwem uprawnionego zawodowego pełnomocnika.

4 © PARP Wsparcie na ochronę własności przemysłowej - PILOTAŻ Kwalifikowane opłaty urzędowe: za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego w trybie PCT (na podstawie Układu współpracy patentowej sporządzonego w Waszyngtonie); za zgłoszenie wynalazku w procedurze międzynarodowej na podstawie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (patent europejski); za zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego w krajowych, regionalnych lub międzynarodowych organach ochrony praw własności przemysłowej; za zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego; za zgłoszenie znaku towarowego na podstawie Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków; opłaty za zgłoszenie wspólnotowego wzoru przemysłowego.

5 © PARP Wsparcie na ochronę własności przemysłowej - PILOTAŻ Wyjątek: ramach Programu nie można uzyskać wsparcia na pokrycie kosztów opłat urzędowych związanych ze zgłoszeniem do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego w celu uzyskania ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla kogo? mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spełniający warunki, o których mowa w Załączniku I do rozporządzenia KE nr 70/2001, zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004, spełniający warunki wymienione w Wytycznych dla wnioskodawców, w zakresie działalności gospodarczej niewykluczonej z Programu.

6 © PARP Wsparcie na ochronę własności przemysłowej - PILOTAŻ Wykluczone działalności: sektor rybołówstwa i akwakultury produkcja podstawowa produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu (pod pewnymi warunkami) związana z wywozem do państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich sektor węglowy szczegóły w Wytycznych dla wnioskodawców - www.parp.gov.pl

7 © PARP Wsparcie na ochronę własności przemysłowej - PILOTAŻ Wartość wsparcia: Kwota wsparcia na ochronę własności przemysłowej nie może być niższa niż 4 000 PLN na jeden wniosek o udzielenie wsparcia. Nie ma ograniczeń co do liczby wniosków składanych przez przedsiębiorcę w ramach programu, o ile każdy ze składanych wniosków spełnia kryteria Programu oraz obejmuje inne wydatki kwalifikowane lub inne przedmioty zgłoszenia. Wielkość wsparcia nie może przekroczyć 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wsparcie na ochronę własności przemysłowej stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

8 © PARP Wsparcie na ochronę własności przemysłowej - PILOTAŻ Budżet programu: 500 tys. PLN Miejsce składania wniosków: PARP Nabór wniosków: w trybie ciągłym od 22 sierpnia 2007 r. Ostateczny termin składania wniosków: 31 października 2007 roku, o godz. 16.00.

9 © PARP Wsparcie na ochronę własności przemysłowej - PILOTAŻ Dotychczas wpłynęło 12 wniosków o udzielenie wsparcia na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia: 189.986, 57 PLN Większość wniosków dotyczy dofinansowania kosztów zgłoszenia znaku towarowego w celu uzyskania ochrony międzynarodowej.

10 © PARP Wsparcie na ochronę własności przemysłowej - PILOTAŻ Procedura: Dokonanie zgłoszeń i wniesienie opłat urzędowych (bezpośrednio lub za pośrednictwem pełnomocnika) Przygotowanie i złożenie wniosku o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami (Wytyczne dla wnioskodawców + Instrukcja wypełniania wniosku !) Dokonanie ew. poprawek lub uzupełnień (informacja po około 20 dniach od złożenia wniosku) Podpisanie umowy o udzielenie wsparcia Otrzymanie refundacji na wskazane konto bankowe

11 © PARP Cel działania: poprawa efektywności funkcjonowania rynku innowacji i przepływu rozwiązań innowacyjnych, poprzez upowszechnianie stosowania prawa własności intelektualnej, w szczególności poprzez uzyskiwanie i realizację ochrony praw własności przemysłowej. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną

12 © PARP Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.4 O wsparcie mogą ubiegać się: mikro, mali lub średni przedsiębiorcy - spełniający warunki, o których mowa w rozporządzeniu KE nr 70/2001, zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004 - posiadający siedzibę na terytorium RP, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium RP

13 © PARP WYKLUCZONE DZIAŁALNOŚCI: sektor rybołówstwa i akwakultury; związane z produkcją, przetwarzaniem oraz wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych; związane z wytwarzaniem i obrotem produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne; sektor górnictwa węgla, hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych; sektor budownictwa okrętowego; związane z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich; w wyniku których towary krajowe uzyskałyby pozycję uprzywilejowaną w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.4

14 © PARP Na co ? DWA TYPY PROJEKTÓW : 1. Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej 2. Wsparcie na realizację ochrony własności przemysłowej DOTYCZY:NIE DOTYCZY: - wynalazków- znaków towarowych - wzorów użytkowych - wzorów przemysłowych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.4

15 © PARP 1. Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej - dotyczy kosztów: przygotowania zgłoszenia przez rzecznika patentowego (zawodowego pełnomocnika) dokonania zgłoszenia (opłaty urzędowe) w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne lub międzynarodowe organy ochrony praw własności przemysłowej UWAGA! Z wyłączeniem kosztów związanych z przygotowaniem i dokonaniem zgłoszenia: 1)w Urzędzie Patentowym RP w celu uzyskania ochrony na terenie RP; 2)jeżeli wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy powstał w wyniku badań podstawowych. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.4

16 © PARP 2. Wsparcie na realizację ochrony własności przemysłowej - dotyczy kosztów związanych z wszczęciem postępowania w zakresie: unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji UWAGA! Wsparcie na realizację ochrony własności przemysłowej nie może być udzielone, jeżeli przedmiot postępowania powstał na etapie badań podstawowych. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.4

17 © PARP Kwota wsparcia: od 2 tys. PLN do 400 tys. PLN Intensywność wsparcia nie może przekroczyć: 70 % wydatków kwalifikowanych, jeżeli przedmiot zgłoszenia powstał w wyniku badań przemysłowych; 45% wydatków kwalifikowanych, jeżeli przedmiot zgłoszenia powstał w wyniku eksperymentalnych prac rozwojowych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.4

18 © PARP WYDATKI KWALIFIKOWANE (cz. 1): 1/ koszty obsługi zawodowego pełnomocnika, obejmujące przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony praw własności przemysłowej; 2/ tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłe dokumentacji niezbędnej do dokonania zgłoszenia oraz dokumentacji niezbędnej do rozliczenia projektu; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.4

19 © PARP WYDATKI KWALIFIKOWANE (cz. 2): 3/ opłaty urzędowe za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego na podstawie Układu o Współpracy Patentowej sporządzonego w Waszyngtonie (tryb PCT); 4/ opłaty urzędowe za zgłoszenie wynalazku w procedurze międzynarodowej na podstawie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (Konwencji o patencie europejskim), Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.4

20 © PARP WYDATKI KWALIFIKOWANE (cz. 3): 5/ opłaty urzędowe za zgłoszenie i rejestrację wspólnotowego wzoru przemysłowego; 6/ opłaty urzędowe za zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w urzędach krajowych; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.4

21 © PARP 2. Wsparcie na realizację ochrony własności przemysłowej Kwota wsparcia: od 2 tys. PLN do 400 tys. PLN Intensywność wsparcia nie może przekroczyć: 45 % wydatków kwalifikowanych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.4

22 © PARP WYDATKI KWALIFIKOWANE: 1/ koszty związane z prowadzeniem postępowania w danej instancji przez zawodowego pełnomocnika; 2/ opłaty urzędowe za wniesienie pism w postępowaniu w danej instancji; 3/ koszty tłumaczenia pism w postępowaniu w danej instancji; 4/ koszty tłumaczenia przysięgłego na język polski dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.4

23 © PARP Budżet Działania 5.4 39 mln EUR Miejsce składania wniosków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Terminy składania wniosków: Nabór ciągły – od dnia uruchomienia Programu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.4

24 © PARP Procedura: Zaplanowanie działań, oszacowanie wydatków Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie (Wytyczne dla wnioskodawców + Instrukcja wypełniania wniosku !) Dokonanie ew. poprawek lub uzupełnień Podpisanie umowy o udzielenie wsparcia Realizacja umowy: dokonanie zgłoszeń i wniesienie opłat urzędowych (bezpośrednio lub za pośrednictwem pełnomocnika) Złożenie wniosku o płatność, otrzymanie refundacji na wskazane konto bankowe Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.4

25 © PARP Dziękuję za uwagę Jacek Bukowicki Zespół Własności Przemysłowej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tel. (22) 432-80-16 jacek.bukowicki@parp.gov.pl


Pobierz ppt "© PARP Ochrona własności przemysłowej w przedsiębiorstwach Możliwości uzyskania wsparcia w ramach programów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google