Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

.. : : K R E D Y T T E C H N O L O G I C Z N Y : :.. - 1 - I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ".. : : K R E D Y T T E C H N O L O G I C Z N Y : :.. - 1 - I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program."— Zapis prezentacji:

1 .. : : K R E D Y T T E C H N O L O G I C Z N Y : :.. - 1 - I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania Funduszy Europejskich Finansowanie inwestycji innowacyjnych przedsiębiorców z udziałem kapitału zewnętrznego Temat: >Nowy< kredyt technologiczny

2 .. : : K R E D Y T T E C H N O L O G I C Z N Y : :.. - 2 - Kredyt technologiczny Instrument wsparcia inwestycji w zakresie wdrażania nowych technologii* maj 2007 r. *Informacja przygotowana w oparciu o projekt ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej – wersja z dnia 9 kwietnia 2008 r.

3 .. : : K R E D Y T T E C H N O L O G I C Z N Y : :.. - 3 - Kredyt Technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013 System wdrażania Najważniejsze pojęcia Procedura ubiegania się o przyznanie premii technologicznej Wymagane dokumenty Kryteria oceny wniosków

4 .. : : K R E D Y T T E C H N O L O G I C Z N Y : :.. - 4 - Kredyt Technologiczny jako element PO IG: Rachunek Funduszu Kredytu Technologicznego zasilany będzie środkami PO IG, pochodzącymi z UE. Cel działania - wsparcie inwestycji w zakresie wdrożenia nowych technologii poprzez udzielanie kredytu technologicznego z możliwością częściowej spłaty ze środków FKT w formie premii technologicznej. Forma realizacji – projekt BGK umieszczony w Wykazie indywidualnych projektów kluczowych PO IG (Obwieszczenie MRR). Z kredytu korzystać będą mogli jedynie przedsiębiorcy sektora MSP. Oś priorytetowa IV – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.3 – kredyt technologiczny Alokacja na lata 2007-2013 ponad 409,8 mln EUR

5 .. : : K R E D Y T T E C H N O L O G I C Z N Y : :.. - 5 - System wdrażania ramach PO IG: oparty na projekcie nowej ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, nabór wniosków ma charakter ciągły kredyt technologiczny udzielany będzie przez banki komercyjne, które podpiszą stosowane umowy z BGK, wysokość kredytu nie będzie ograniczona, wkład własny przedsiębiorcy nie może być mniejszy niż 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia premią technologiczną BGK, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu, zawartej z beneficjentem (przedsiębiorcą) dokonywać będzie częściowej spłaty kredytu w formie premii technologicznej

6 .. : : K R E D Y T T E C H N O L O G I C Z N Y : :.. - 6 - Najważniejsze pojęcia ustawowe Inwestycja polegająca na: a)zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług albo b)wdrożeniu własnej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług. Inwestycja technologiczna Technologia w postaci prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo – rozwojowej (w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług), która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług i nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat. Nowa technologia Kwota przyznana przedsiębiorcy ze środków FKT przez BGK na spłatę części kapitału kredytu technologicznego, w wysokości zgodnej z regionalną mapą pomocy publicznej, nie przekraczająca 50% wartości udzielonego kredytu i jednocześnie wartości 4 mln PLN. Wypłacana jest przez BGK do banku kredytującego jednorazowo lub w ratach w wysokości odpowiadającej 100% wartości netto osiągniętej sprzedaży towarów lub usług będących wynikiem inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym. Premia technologiczna

7 .. : : K R E D Y T T E C H N O L O G I C Z N Y : :.. - 7 - Procedura ubiegania się o przyznanie premii I.Przedsiębiorca składa wniosek do banku kredytującego o udzielenie kredytu technologicznego II.Po uzyskaniu promesy lub zawarciu wstępnej umowy o kredyt technologiczny przedsiębiorca, za pośrednictwem banku kredytującego składa do BGK wniosek o przyznanie premii technologicznej, III.BGK po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zawiera z przedsiębiorcą, któremu przyznana została premia technologiczna umowę o jej wypłatę, pod warunkiem, iż podpisał on umowę kredytową z bankiem kredytującym BGK rozpatruje wnioski o przyznanie premii technologicznej według kolejności wpływu

8 .. : : K R E D Y T T E C H N O L O G I C Z N Y : :.. - 8 - Dokumenty opinii, sporządzonej na wniosek przedsiębiorcy przez uprawnioną jednostkę naukowo–badawczą stwierdzającą, że technologia będąca przedmiotem wniosku jest nową technologią w rozumieniu ustawy, informacji, sporządzonych przez podmiot wystawiający opinię, dotyczących charakterystyki technologii, sposobu jej wdrożenia, niezbędnych do zastosowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, opisu produktów lub usług mających być wynikiem inwestycji technologicznej. BGK rozpatruje zgodność wniosku o przyznanie premii technologicznej z przepisami ustawy na podstawie dokumentów, stanowiących załącznik do wniosku o przyznanie premii technologicznej: Pozostałe dokumenty, stanowiące załączniki do wniosku: oświadczenie przedsiębiorcy o niefinansowaniu wkładu własnego ze środków publicznych, informacja o uzyskanej pomocy publicznej na finansowanie inwestycji, kopie dokumentów, potwierdzających status przedsiębiorcy, oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą należnych składek, itp., biznesplan inwestycji technologicznej wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz wykazem wydatków, zobowiązanie przedsiębiorcy do przekazywania BGK informacji dotyczących inwestycji technologicznej w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków nałożonych na BGK ustawą.

9 .. : : K R E D Y T T E C H N O L O G I C Z N Y : :.. - 9 - Kryteria oceny wniosków status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, posiadanie zdolności kredytowej, umożliwiającej uzyskanie kredytu inwestycyjnego na warunkach komercyjnych, - udokumentowany wkład własny – minimum 25% kosztów kwalifikowanych. Kryteria dostępu - uzyskanie promesy lub zawarcie wstępnej umowy kredytu technologicznego z bankiem kredytującym, - zgodność przedmiotu inwestycji z zapisami ustawy, - prawidłowość i zgodność z projektem ustawy opinii o nowej technologii, - spełnienie kryteriów nowej technologii zapisanych w ustawie, - zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE w zakresie ochrony środowiska, równych szans, budowy społeczeństwa informacyjnego. Kryteria przyznania premii technologicznej - wypłacenie całości kredytu, - zakończenie inwestycji technologicznej, - poniesienie wydatków, kwalifikujących się do wsparcia w formie premii technologicznej, - sprzedaż towarów lub usług, będących wynikiem wdrożenia nowej technologii, potwierdzona fakturami, - nie przekroczenie progów pomocy publicznej, określonych regionalną mapą pomocy publicznej. Kryteria wypłacenia premii technologicznej

10 .. : : K R E D Y T T E C H N O L O G I C Z N Y : :.. - 10 - Kontakt Kontakt: Bogusława Skomska Zastępca Dyrektora Departament Wspierania Przedsiębiorczości i Innowacji Tel.: (22) 522 91 91 Fax: (22) 583 82 77 e-mail: boguslawa.skomska@bgk.com.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt ".. : : K R E D Y T T E C H N O L O G I C Z N Y : :.. - 1 - I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program."

Podobne prezentacje


Reklamy Google