Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009 Sosnowiec, 25 czerwca 2009 r. Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Dotacje na rozwój kadr, inwestycje oraz wsparcie działań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009 Sosnowiec, 25 czerwca 2009 r. Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Dotacje na rozwój kadr, inwestycje oraz wsparcie działań"— Zapis prezentacji:

1 2009 Sosnowiec, 25 czerwca 2009 r. Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Dotacje na rozwój kadr, inwestycje oraz wsparcie działań B+R

2 Sosnowiec, 25 czerwca 2009r. POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI działa od 1 stycznia 2001 r., powołana na mocy ustawy, podlega Ministrowi Gospodarki. DZIAŁA NA RZECZ: małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) eksportu rozwoju regionalnego wykorzystania nowych technik i technologii tworzenia nowych miejsc pracy przeciwdziałania bezrobociu rozwoju zasobów ludzkich

3 Sosnowiec, 25 czerwca 2009r. Pomoc unijna udzielana przez PARP w latach 2007-2013 PARP w perspektywie finansowej 2007-2013 jest zaangażowana we wdrażanie trzech programów operacyjnych, realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) - budżet 3,9 mld EUR Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - budżet 672 mln EUR Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) - budżet 2,67 mld EUR Całkowity budżet NSRO na lata 2007-2013 wynosi 85,6 mld euro, co odpowiada rocznym wydatkom w wysokości 5% polskiego PKB. Udział finansowy programów operacyjnych w NSRO wdrażanych przez PARP: 7 172 mld EUR (8,4% budżetu NSRO).

4 Sosnowiec, 25 czerwca 2009r. Bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorców dotacje na innowacyjne inwestycje, dotacje na B+R i wdrażanie wyników prac B+R, dotacje na rozwijanie działalności B+R przedsiębiorstw, ochrona własności przemysłowej, wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego, doradztwo i wsparcie w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania, projekty związane z gospodarką elektroniczną, dotacje na doradztwo do wejścia przedsiębiorców na rynki zagraniczne. Rodzaje wsparcia oferowane w ramach PO IG przez PARP

5 Sosnowiec, 25 czerwca 2009r. 1.4 Wsparcie projektów celowych 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Wsparcie na przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe). Dofinansowanie wydatków na prace B+R do momentu stworzenia prototypu (Działanie 1.4.) oraz wdrożeniowej części projektu (Działanie 4.1.). PO IG Dzia ł anie 1.4PO IG Dzia ł anie 4.1 WnioskodawcyMSP oraz duże firmy Budżet działania390,3 mln EUR390 mln EUR Maksymalna kwota wsparcia 20 mln PLN Cel dzia ł ania Podniesienie innowacyjności przedsiębiorców dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R Poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wspieranie wyników wdrożeń B+R Nabór wniosków II Runda: ogłoszenie – 31 sierpnia br., rozpoczęcie – 14 września br. (do 15 października br. lub do wyczerpania budżetu) 7,5 mln EUR

6 Sosnowiec, 25 czerwca 2009r. 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie wzornictwa przemysłowego Wsparcie na projekty dotyczące: -rozwoju działalności B+R, w szczególności przekształcenia przedsiębiorcy w centrum badawczo- rozwojowe, -opracowania wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożenia go do produkcji (wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego). PO IG Dzia ł anie 4.2 WnioskodawcyMSP i duże przedsiębiorstwa Budżet działania186 mln EUR Maksymalna kwota wsparciaWzornictwo - 22,6 mln PLN / B+R - 1,6 mln PLN Cel dzia ł ania Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw prowadzących B+R w obszarze wzornictwa przemysłowego i użytkowego Nabór wniosków III Runda: ogłoszenie – 31 sierpnia br., rozpoczęcie – 14 września br. (do 15 października br. lub do wyczerpania budżetu)

7 Sosnowiec, 25 czerwca 2009r. 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Wsparcie na projekty inwestycyjne (zakup lub wdrożenie nowych, innowacyjnych technologii) w celu uruchomienia produkcji lub usług prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów. Uwaga! Technologie stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata lub stopień ich rozprzestrzenienia w danej branży na świecie nie przekracza 15%. Wnioskodawcy Budżet działania PO IG Dzia ł anie 4.4 MSP i duże przedsiębiorstwa 1 420 mln EUR Maksymalna kwota wsparcia Cel dzia ł ania Nabór wniosków 42 mln PLN Wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych inwestycji oraz niezbędnych projektów doradczych i szkoleniowych Ogłoszenie naboru – 31 sierpnia br. Rozpoczęcie naboru – 14 września br. Zakończenie naboru – 30 października br.

8 Sosnowiec, 25 czerwca 2009r. 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Wsparcie w zakresie uzyskania lub ochrony prawnej własności przemysłowej (patentów, wzorów patentowych, wzorów użytkowych). PO IG Dzia ł anie 5.4 WnioskodawcyPrzedsiębiorcy MSP, Instytucje Otoczenia Biznesu Budżet działania35 100 000 EUR Maksymalna kwota wsparcia400 tys. PLN Cel dzia ł ania Poprawa efektywności funkcjonowania rynku innowacji i przepływu rozwiązań innowacyjnych poprzez upowszechnienie stosowania prawa własności intelektualnej Nabory wniosków Obecnie prowadzone są nabory wniosków do obydwu poddziałań

9 Sosnowiec, 25 czerwca 2009r. 6.1 Paszport do eksportu Obowiązkowe doradztwo w zakresie oceny kwalifikowalności przedsiębiorcy i jego potencjału eksportowego oraz działalności eksportowej. PO IG Dzia ł anie 6.1 WnioskodawcyPrzedsiębiorcy MSP, których udział eksportu rozumiany zarówno jako sprzedaż na JRE jak również do państw spoza tego Rynku w całkowitej sprzedaży nie przekracza 30%. Budżet działania121,84 mln EUR Maksymalna kwota wsparcia I etap 10 000 PLN; II etap 200 000 PLN Cel działania Wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsce nawiązywania wartościowych kontaktów biznesowych Nabór wniosków Obecnie prowadzony jest nabór wniosków w ramach II rundy aplikacyjnej w 2009 roku (do 10 lipca br. lub do wyczerpania budżetu). III runda aplikacyjna: ogłoszenie 31 sierpnia br., rozpoczęcie 14 września br. (do 9 października lub do wyczerpania budżetu)

10 Sosnowiec, 25 czerwca 2009r. 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8.1 Dotacje na projekty polegające na świadczeniu usług drogą elektroniczną (e-usługi) i ewentualnym wytworzeniu produktów cyfrowych, niezbędnych do świadczenia tych usług (z wyłączeniem świadczenia usług hostingu oraz utrzymania domen internetowych). 8.2 Wsparcie przedsięwzięć o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, prowadzących do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej pomiędzy co najmniej dwoma współpracującymi przedsiębiorstwami. PO IG Dzia ł anie 8.1 PO IG Dzia ł anie 8.2 Wnioskodawcy Mikro, mali przedsiębiorcy MSP Budżet działania385,6 mln EUR460,8 mln EUR Maksymalna kwota wsparcia 200 tys. EUR20 tys. – 2 mln PLN Nabór wniosków II Runda: Ogłoszenie naboru – 29 czerwca br., rozpoczęcie – 13 lipca br. (do 31 lipca br. lub do wyczerpania budżetu) III Runda: 14 września br., 28 września br., do 16 października br. lub do wyczerpania budżetu Obecnie trwa nabór wniosków w ramach II rundy aplikacyjnej w 2009 roku – do 3 lipca br. lub do wyczerpania budżetu III Runda: ogłoszenie – 21 września br., rozpoczęcie – 5 października br. (do 23 października br. lub do wyczerpania budżetu)

11 Sosnowiec, 25 czerwca 2009r. Projekty finansowane przez PARP ze środków krajowych: Bon na innowacje (2008-2010) - zainicjowanie kontaktów między przedsiębiorcami, a instytucjami sfery B+R. Wnioskodawcy: mikro, mali przedsiębiorcy. Dostawcy usług: jednostki naukowe. Budżet: 30 mln PLN; Budżet programu w 2009 r. wynosi 7,65 mln PLN Wartość bonu: 15 tys. PLN. Termin naboru wniosków: od 18 maja 2009 r. do 15 sierpnia 2009 r. (lub do wyczerpania środków) Pożyczka na innowacje – wsparcie na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wnioskodawcy: mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Limit kwoty pożyczki: nie może przekroczyć 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, ani kwoty 2 mln PLN. Wydatki na zakup usług doradczych nie mogą przekroczyć 15% sumy wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką. Okres spłaty: do 10 lat. Karencja spłaty: do 2 lat. Oprocentowanie: nie więcej niż stopa referencyjna. Termin naboru wniosków: wnioski przyjmowane na bieżąco.

12 Sosnowiec, 25 czerwca 2009r. PO KL Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©12 W ramach Poddziałania wsparciem objęte zostaną projekty wybrane w drodze konkursu: ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców (lub grup przedsiębiorców) przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm; ogólnopolskie otwarte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw; studia podyplomowe dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw. Wnioskodawcy: przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców. Wartość projektu: min. 400 tys. PLN, max. 15 mln PLN Wielkość wsparcia: Maksymalny procentowy poziom wsparcia: na szkolenia ogólne 80% (mikro-, małe przedsiębiorstwa), 70% (średnie przedsiębiorstwa), 60% (inne niż MSP) na szkolenia specjalistyczne 45% (mikro-, małe przedsiębiorstwa), 35% (średnie przedsiębiorstwa), 25% (inne niż MSP), na doradztwo 50%.

13 Sosnowiec, 25 czerwca 2009r. Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Telefony Informatorium 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93 0 801 33 22 02 www.parp.gov.pl Punkty Konsultacyjne KSU www.ksu.parp.gov.pl


Pobierz ppt "2009 Sosnowiec, 25 czerwca 2009 r. Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Dotacje na rozwój kadr, inwestycje oraz wsparcie działań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google