Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochotniczych Straży Pożarnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochotniczych Straży Pożarnych"— Zapis prezentacji:

1 Ochotniczych Straży Pożarnych
DOPŁATY - DOTACJE dla Ochotniczych Straży Pożarnych KP PSP KUTNO

2 mogą zatem korzystać z następujących, przewidzianych form pomocy:
Ochotnicze Straże Pożarne, funkcjonując w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz ze zm.), mogą zatem korzystać z następujących, przewidzianych form pomocy:

3 1 Środków przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 a ustawy o ochronie przeciwpożarowej 2 Środków finansowych ujętych w budżecie państwa (części 42 dział 754 rozdział 75409) – dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej jednostki 3 Środków finansowych przekazywanych Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie corocznie zawieranej umowy

4 1. Środki przekazywane przez zakłady ubezpieczeń
przekazywane są Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej, tj.: zakup urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego, specjalistycznej odzieży ochronnej oraz chemicznych środków gaśniczych, pokrywanie kosztów zakupu paliwa, olejów i smarów oraz na remonty generalne środków transportu, budowę i modernizację obiektów strażnic

5 podział środków dokonywany jest na podstawie indywidualnych wniosków jednostek ochrony przeciwpożarowej, przekazywanych w zależności od źródła dofinansowania odpowiednio do: ZG ZOSP RP – za pośrednictwem właściwych terytorialnie Zarządów Oddziałów Wojewódzkich Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wraz z opinią właściwego terytorialnie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, wedle odp. formularza wniosku o dopłatę. Komendanta Głównego PSP – za pośrednictwem właściwych terytorialnie Komendantów Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej wraz z opinią właściwego terytorialnie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, wedle określonego wzoru wniosku.

6 Schemat/struktura złożenia wniosku do Komendanta Głównego PSP w ramach środków z funduszy ubezpieczeniowych Wniosek o dofinansowanie Opinia Komendanta Powiatowego do wniosku Pismo Komendanta Wojewódzkiego PSP do wniosku o dofinansowanie

7 Schemat/struktura złożenia wniosku do Zarządu Głównego ZOSP RP
Wniosek HA/09/01 o dofinansowanie dla OSP Opinia Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Opinia Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP

8 2. Środki finansowe w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP działających w ramach KSRG Zgodnie z art. 33 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej dokonuje rozdziału wyżej wymienionych środków między Ochotnicze Straże Pożarne działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, z zastrzeżeniem ich wykorzystania wyłącznie dla zapewnienia gotowości bojowej. Wysokość tych środków określana jest corocznie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w drodze rozporządzenia w sprawie wysokości środków finansowych i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

9 Ogólna kwota przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa dla jednostek OSP z KSRG z terenu pow. kutnowskiego Podział dotacji celowej na szczeblu KP PSP w Kutnie pomiędzy jednostki OSP z KSRG Planowanie zakupów pod względem asortymentu jak i ilości z uwzględnieniem założonego planu osiągnięcia normatywnego stanu wyposażenia (zakupy obj. priorytetem) ZATWIERDZENIE WNIOSKÓW W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PODPISANIE UMOWY POMIĘDZY KOMENDANTEM GŁÓWNYM PSP A JEDNOSTKĄ OSP Z KSRG Realizacja zakupów zgodnie z podanym we wnioskach asortymentem, oraz złożenie przez jednostkę OSP SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO z wykonania zadania publicznego do Komendy Głównej PSP w W-wie wraz z OPINIĄ Komendanta Powiatowego PSP

10 BRAKI SPRZĘTOWE PO ZAKUPACH W RAMACH DOTACJI CELOWEJ W 2012 R
Lp. GMINA OSP W KSRG BRAKI SPRZĘTOWE PO ZAKUPACH W RAMACH DOTACJI CELOWEJ W 2012 R ZESTAW PSP R1 ODO POMPA SZLAMOWA AGREGAT PRADOTW. ZESTAW RAT. TECHN. 1 KUTNO Wroczyny 2 Komadzyn 3 ŻYCHLIN Żychlin 4 Śleszyn 5 KROŚNIEWICE Krośniewice 6 STRZELCE Przyzórz 7 Klonowiec 8 DĄBROWICE Dąbrowice 9 KRZYŻANÓW Krzyżanów 10 ŁANIĘTA Łanięta

11 3. Środki finansowe przekazywane Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Środki te przeznaczone są na realizację zadań obejmujących między innymi: pełną gotowość OSP do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych oraz budowę i remonty remiz strażackich.


Pobierz ppt "Ochotniczych Straży Pożarnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google