Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO"— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, 23 marca 2012 r. BUDŻET WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO NA ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2012 ROK ROZLICZENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2011 ROKU Iwona Gaweł ul. Basztowa 22, Kraków tel , faks (12)

2 Stawki obowiązujące w 2012 roku: 913 zł dla ośrodków bez standardu;
OŚRODKI WSPARCIA Stawki obowiązujące w 2012 roku: 913 zł dla ośrodków bez standardu; 950 zł dla ośrodków ze standardem. Miesięczne rozliczanie wykorzystania miejsc (do 3 dnia następnego miesiąca) na podstawie wydanych decyzji dla uczestników. W przypadku, gdy w decyzji, uczestnictwo osoby w ośrodku wsparcia, określone jest na nie więcej niż 15 dni w miesiącu, do rozliczenia przyjmuje się wartość decyzji – 0,5.

3 ZASIŁKI – STAŁE I OKRESOWE, ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY.
Podział kwot dotacji na kolejny rok budżetowy dokonywany jest na podstawie analizy wykorzystania środków finansowych w poprzednim roku budżetowym, przez jednostki samorządu terytorialnego. Rozliczanie wykorzystania środków finansowych i zapotrzebowanie na kolejny miesiąc następuje w okresach miesięcznych (do 5 następnego miesiąca w zależności od świadczenia). Rozliczania w Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC).

4 SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
Liczba przewidywanych godzin x stawka godzinowa (zgodna z decyzją) Rozliczenie miesięczne – SAC (do 5 następnego miesiąca) Środki na dany miesiąc są przekazywane „z góry”, po korekcie miesiąca poprzedzającego maksymalna kwotę dotacji 20 zł za godzinę Podziału dotacji dokonano, zgodnie z przesłanymi wnioskami j.s.t.

5 Koszt wydania decyzji - maksymalne dofinansowanie 77 zł za decyzję.
KOSZTY WYDAWANIA DECYZJI W SPRAWIE ŚWIADCZENIOBIORCÓW INNYCH NIŻ UBEZPIECZENI SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIUM DOCHODOWE Koszt wydania decyzji - maksymalne dofinansowanie 77 zł za decyzję. Podział kwot dotacji na kolejny rok budżetowy dokonywany jest na podstawie analizy wykorzystania środków finansowych w poprzednim roku budżetowym i bieżącym. Rozliczanie wykorzystania środków finansowych i zapotrzebowanie na kolejny miesiąc następuje w okresach miesięcznych – SAC (do 5 następnego miesiąca)

6 Nieprawidłowe rozliczenie Prawidłowe rozliczenie
Rozliczenie kosztu posiłku powyżej 6 zł Maksymalny jednostkowy koszt posiłku objęty dotacją w 2012 roku to 6 zł. Oznacza to, że % udział w ramach dotacji nie może być liczony od kwoty np. 10 zł za posiłek. Różnicę pomiędzy kwotą limitu, a rzeczywistym wydatkiem gmina pokrywa ze środków własnych, co powoduje wzrost udziału procentowego gminy w koszcie posiłku. PRZYKŁAD: Koszt posiłku - 10 zł, Ustalony limit kosztu posiłku na 2012 rok - 6 zł Udział procentowy dotacji i środków własnych – środki własne 40% dotacja 60% Nieprawidłowe rozliczenie Prawidłowe rozliczenie budżet państwa budżet gminy do kwoty 6 zł powyżej 6 zł: 10-6= 4 zł RAZEM (zmiana udziałów %) środki gminy 4 zł (2,40 + 4,00) 6,00 zł (60%) 4,00 zł (40%) 3,60 zł (60%) 2,40 zł (40%) 3,60 (36%) 6,40 (64%)

7 Prawidłowe rozliczenie
Kryterium dochodowe powyżej 150% Pomoc przyznawana osobom, których dochody przekraczają 150% kryterium dochodowego, finansowana jest ze środków własnych gminy przeznaczonych na realizację Programu, podwyższając procentowy udział własny gminy w realizacji zadania. PRZYKŁAD: Koszt posiłku dla osób których dochody nie przekracza 150% kryterium dochodowego zł Koszt posiłku dla osób których dochody przekraczają 150% kryterium dochodowego zł Udział procentowy dotacji i środków własnych – środki własne 40% dotacja 60% Nieprawidłowe rozliczenie Prawidłowe rozliczenie budżet państwa gminy kryterium dochodowe do 150% kryterium dochodowe powyżej 150% RAZEM (zmiana udziałów %) środki gminy 2.000 zł budżet gminy ( ) 7.200 zł (60%) 4.800 zł (40%) 6.000 zł 4.000 zł (50%)

8 Pomoc państwa w zakresie dożywiania
przewidywane potrzeby: zł, środki przyznane (ustawa budżetowa+rezerwy): zł, braki : zł Zabezpieczenie środków na realizację Programu przez Wojewodę w przypadku nie pozyskania dodatkowych środków z MPiPS: do wysokości liczby osób deklarowanych w grudniu 2011 r., w przypadku, gdy była ona niższa niż ta zgłoszona w styczniu 2012 r. dofinansowanie doposażenia lub utworzenia punktów – zwiększenie liczby dzieci/młodzieży dożywianych w formie gorącego posiłku

9 ROZLICZENIE DOTACJI ZA 2011 ROK
Nie zachowywanie udziałów % z umowy finansowej (obniżanie udziału środków własnych), Nieprawidłowe przesuwanie środków z zasiłków celowych na posiłek, Przesuwanie środków z posiłku na zasiłek celowy (niezgodne z Porozumieniem), Brak lub nieterminowe zwroty niewykorzystanej dotacji – termin zwrotu to 15 stycznia (art. 150 ustawy o finansach publicznych).

10 ROZLICZENIE DOTACJI ZA 2011 ROK
Rozliczenie uczestnictwa osoby w ośrodku wsparcia w pełnej wysokości - w sytuacji, gdy z decyzji wynikało, iż osoba uczestniczyła w zajęciach nie więcej niż 15 dni w miesiącu. „Kasowe” rozliczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Błędnie rozliczona kwota wydatkowanych środków – inna niż wynikająca z przemnożenia liczby zrealizowanych godzin i stawki godzinowej.

11 POROZUMIENIA - ZAWIERANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
liczba gmin do których zostały przesłane Porozumienia – 92 liczba gmin, które zwróciły poprawnie podpisane Porozumienia – 90 liczba gmin, które nie odesłały podpisanego Porozumienia ze względu na brak podpisu przez skarbnika - 2 Najczęściej pojawiające się problemy podczas podpisywania Porozumień: nieweryfikowalny format podpisu naruszanie integralności dokumentu po jego podpisaniu brak podpisów elektronicznych osób reprezentujących Gminę (np. skarbnik nie posiada podpisu)

12 INNE… Brak realizacji zadania – brak możliwości przekazania środków i w konsekwencji oznacza zmianę wysokości planu dotacji. Omówienie pisma Ministra Finansów skierowanego do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zwrotu dotacji przekazanej w 2010 r. w tej części, w której powinna być pokryta z własnych środków gmin, tj. w min. 20% kosztów realizacji zadania: „(…) gminy, które w 2010 r. na realizację omawianych zadań własnych pobrały dotacje w nadmiernej wysokości, tj. w części ponad 80% dofinansowania tych zadań – powinny, stosownie do art. 169 ustawy o finansach publicznych, dokonać zwrotu tej części dotacji.” Art. 12 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej – w związku z art. 128 ustawy o finansach publicznych.

13 DZIĘKUJĘ ul. Basztowa 22, Kraków tel , faks


Pobierz ppt "BUDŻET WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google